طيور طيور .

طيور

تراز ريختن پرهاي بال

آناليز 
در هفته شانزده 

وزن 
و شرايط: زماني كه مرغها با وزن اندك به تراز تخم گذاري برسند اين اندك وزني بر اندازه كلي ساخت اثر ميگذارد . مرغهايي كه داراي اندام هاي تخمگذاري صورت يافته تر مي باشند و بدين ترتيب وزن بيشتري دارند، در حالتي كه تپل نباشند مشكلي ساخت نميكنند، بايد بدانيم كه ترازو وزن مرغ در پرورش مرغ مبتني بر حداكثر و دست‌كم وزن يكايك مرغهاست . در‌صورتي‌كه ميانگين وزن نزديك به معيارحداقل باشد شمار مرغهاي اندك وزن خيلي مضاعف مي باشد . اگر دربين مرغهاي طبقات بالا و تحت تفاوت وزن وجود داشته باشد مي بايست تدبيري انديشيد كه آسانتر در سامانه تكان كنند . 


تراز 
ريختن پرهاي بال 

مرغ هاي پرورشي قبل از وصال به مرحله ايجاد تخم مرغ چهار بار پرهاي شان ميريزد: يكبار به چهره كامل و سه توشه به چهره ناقص . ريختن آرام پرها و دوام آن به طور مناسب آنگاه از 61 هفته آرم سالم مي‌باشد . در هفته هاي 51 تا 61 بايد تعداد پرهاي نريخته ي بال را بشماريم . 
زماني مرغها تنها دو لبريز داشته باشند، مي بضاعت تحريك نوري را مقدمه كرد ( در نمره 2 پرريزي يا كمتر) عامل ها

ماشين جوچه كشي

مفيد بر يكنواختي: تعداد 
مرغ ها در هر متر مربع ساختار 
دانخوري ( تغذيه گزينشي) ارتفاع 
و بلندي دستگاه دانخوري طول 
پستانك آبخوري و موجودي آب كيفيت 
نوك چيني عامل ها 
تنش زا( بيماري، واكسيناسيون) سن 
سنجش يكنواختي(تكامل جنسي) مورد 
ژنيتيكي(نژاد) راه و روش توزين: هرچه تعداد بيشتري را وزن كنيم سنجش يكنواختي دقيق تر مي‌گردد . همچنين با توزين قلم در سالن ميتوان به اطلاعاتي راجع به وزن و يكنواختي دست يافت . نور 


برنامه 
روشنايي: هم برنامه روشنايي، نيز ادغام غذا، بر رويش و بالندگي جوجه ها اثر مي گذارند . در موضوع مرغهاي برنا بايد با حداكثر نور و روشنايي شروع كرد و سپس ميتوان اندكي آن را كاهش داد . قانون طلايي اين ميباشد كه هرگز طي رشد مرغ نبايد ارتفاع روز را كاهش اعطا كرد و شدت فروغ و روشنايي را زياد كرد . در بازه زماني رشد چه بسا افزايش مدت و شدت نوروروشنايي از 9 به 10 ساعت نيز تحريك كننده مي باشد . 
استراحت 
و روال مندي استراحت و روال مندي كليد كلمه و واژه هاي روند اوليه رويش مي باشند . همان گونه كه در مورد نوزاد آدم هم اين مدل هست . برنامه غذايي و فروغ عالي به به وقوع پيوستن استراحت و روال مندي امداد مينمايد . جوجه ها به ميل كردن تشويق ميشوند و استراحت كافي هم مينمايند . اين به كاهش مرگ و مير كمك مي كند . هر وقت چراغها واضح ميگردند جوجه ها براي يافتن آب و خوراك عمل مي كنند . اين كمك مي‌كند تا رفتارشان هماهنگ شود و به نوا مطلوبي برسد . وارسي كردن آن ها نيز آسانتر مي‌شود . 
نور و روشنايي 
روز در عصر پرورش در اكثر پرورشگاههاي مرغ، فروغ و روشنايي روز وجود ندارد . در‌صورتي‌كه نور و روشنايي روز داريم مهم مي‌باشد كه طي دوره پرورش به هيچ وجه ارتفاع روز را ارتقا ندهيم . هنگامي جوجه ها 18 هفته اي ميباشند ارتفاع روز ارگانيك را تثبيت كنيم آنگاه ميتوانيم برنامه نوروفروغ را به دو راه و روش بر مبنا فروغ روز تدوين كردن كنيم . 
1- روشنايي مازاد مهيا كنيم تا مطمئن شويم از هفته 8 تا 18 ارتفاع روز همانند ارتفاع روز طبيعي باشد . 
2- با آماده كردن فروغ اضافي در مرحله رشد، روزي آنقدر طولاني آماده كنيم كه بنوانيم ارتفاع روز را در تراز آخر كوتاه كنيم كه در هفته 18 به ارتفاع روز ارگانيك برسيم . 

 
برچسب: ماشين جوچه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۵۱ توسط:ت.ج موضوع:

تجويز بي‌هدف داروها دامپزشكاني

تجويز 
بي‌هدف داروها دامپزشكاني كه آموزش‌هي تئوريكي لازم را ديده‌اند با آزميشگاههي تشخيصي دولتي، كارخانجات تهيه و تنظيم دان و تهيه كنندگان جوجه همياري دارند . اما بهرجحال مشكلاتي در ارتباط به همه‌گيرشناسي بيماريهي، تداخل عوامل بيماريزا با محفظه و اقتصاد ساخت وجود دارد . دامپزشكان آموزش‌هي ضروري را ديده‌اند . تا سواي بررسي‌هي دقيق علمي و اقتصادي آنتي‌بيوتيك‌ها را تجويز نكنند ولي توسط توليدكنندگان و صاحبان مزارع تحت فشار قرار داده مي‌شوند تا سواي بررسي‌هي كافي داروها را تجويز نمايند . وجود رشته‌هي تخصصي در زمينه پيشگيري از بيماريها ضروري ميباشد و وجود برنامه‌هيي در مسئله رئيس تهويه، يمونيزاسيون، روش‌هي تشخيصي آزميشگاهي و تجربي و تعبير و تفسير ركودهي توليدي و سرولوژي حتمي ميباشد . در برخي موردها دامپزشكاني از ايالات متحده و اروپي غربي بوسيله شركت‌هي بلندمرتبه به سرويس گرفته‌شده‌اند تا بيماريها را با به كار گيري از «پيشگيري و معالجه درست آنها» در دست گرفتن نمايند . 

ماشين جوجه كشي

دامپزشكان در بيشتر كشورهي خاورميانه امكانات تشخيص محدودي دارند، آزميش‌هي سرولوژي از شيوه اليزا گران تمام ميگردد و جداسازي و تشخيص دست اندركاران بيماريزي طيور بعلل «وجود تعداد قليل تكنسين‌هي ماهر، نبود تخم‌مرغ‌هي SPE كمبود سيستم‌هي كشت بافتي و مواد لازم آنها» در گير وقفه مي‌گردد . 
عمده‌ترين مشكلاتي كه در زمينة بيماريهي طيور در خاورميانه وجود داراست شامل عفونت‌هي ويروسي و بكتريهيي مي شود كه به هر دو طريقه افقي و عمودي منتقل گرديده و بصورت تركيبي از بيماريها، سيستم‌هي تنفسي و گوارشي را درگير ميكنند . 
بيماري 
مكوپلاسما ين بيماري قابليت و امكان انتقال عمودي داشته و در هر دو مزارع اجداد و مامان ديده گرديده و باعث به كاهش پرورش جوجه‌هي گوشتي همپا با افزيش حساسيت نسبت به تورم كيسه‌هي هويي با منشاء نصيحت ميكرد .كوليي مي شود . بيماري ميكوپلاسما (با منشا ميكوپلاسما گالي سپتكيوم و ميكوپلاسما سينوويه) توسط معيارهي صحيح بيوسكوريتي كه درگله‌هي اجداد اعمال مي‌شود . و ين گله‌ها از مزارع لين عاري از بيماري تهيه و تنظيم مي‌شوند، مي‌تواند كنترل شود . ين بيماري با سوددهي تناسب معكوس دارااست . معيارهي كنترلي شامل وكسيناسيون گله‌هي مادر تندرست با به كار گيري از وكسن‌هي خفيف در طي دورة رويش هست . بكتري‌هي ميكوپلاسما (كشته) معمولاً تأثيري ندارند . ين بيماري در جوجه‌هيي مي تواند به وسيله تجويز درست داروهيي مانند تيلوزين، سينكوميسين و ديگر داروهي از بين پيروز ميكوپلاسما تضعيف شود . وكسيناسيون گله‌هي مادر و تجويز آنتي‌بيوتيك‌هي عاري از بيماريزي يگانه پيشگيري كننده با فايده ميباشد و تكيد گرديده مي‌باشد كه ريشه‌كني Mg بري سودمندي صنعت طيور طيور حتمي و لازم مي‌باشد . 
بيماري 
مارك ين عفونت همه‌جاگير ياعث تضعيف يمني و سپتي سمي نصيحت مي كرد .كوليي متعاقب آن در كشورهي خاورميانه است . برنامه‌هي كنترلي جهت تضعيف ين بيماري در جوجه‌هي گوشتي دربرگيرنده برنامه‌هي جوجه‌ريزي همسن، ضدعفوني سالن‌ها در ميان دوره‌هي گوناگون جوجه‌ريزي و استعمال از برنامه‌هي وكسيناسيوني مؤثر مي‌باشند . در كشورهي خاورميانه استعمال از وكسن‌هي HVT همپا سلولي يا اين كه وكسن‌هي تركيبي HVT-SB كه بصورت باطن تخم‌مرغي و يا زيرجلدي در جوجه‌هي يكروزه به كار گيري ميگردد ضروري مي باشد . در گله‌هي مادر بيد وكسن‌هي سويه رسيپنس استعمال شود كه اندازه باليي از يمني را بوجود آورده و نقص‌ تداخل با آنتي‌بادي هي مادري از ميان مي‌برد . تكيد گرديده مي‌باشد كه وكسن شوفيليزه بيماري مارك در برابر بيماريزي سويه‌هي وحشي كه در خاورميانه وجود دارا‌هستند تأثيري ندارد . 
بيماري 
بورس عفوني (گامبورد) مهم ترين تضعيف كننده سيستم يمني ويروس ادله ين بيماري مي باشد كه سبب به جواب ضعيف نسبت به وكسيناسيون شده و آلرژي پرنده‌ها را نسبت به عفونت‌هي تنفسي و سيتي‌سمي نصيحت مي كرد . كولي ثانويه افزيش مس‌دهد . در دست گرفتن بيماري تحليل عفوني (IBD) تهيدست انتقال اندازه بالي آنتي‌بادي مادري دارد . ين فرمان با استفاده از تجويز وكسن‌هي زنده تخفيف حدت يافته جهت تحريك سيستم يمني گله‌هي مادر در دورة رويش آنان حاصل ميگردد . 
تزريق وكسن‌هي روغني كشته در موقع انتقال آن‌ها و در رخ نياز در وسط توليد، انتقال آنتي‌بادي كافي به نتيج را ممكن مي‌سازد . ذيل شريط ريسك بالي مواجهه با سويه‌هي بيماريزي IBD، گله‌ها مي توانند بصورت تجويز درون تخم‌مرغ يا اين كه تزريق ذيل جلدي در سن يكروزگي يمن شوند . هردوي وكسن‌هي خفيف و يا اين كه تركيبي از ويروس زنده يار با فكتور خنثي كننده مي‌توانند استفاده شوند . وكسن‌هي تخفيف حدت يافته همپا با آب آشاميدني و با رعيت احتياط‌هي حتمي بصورت متوالي در عصر رويش مي‌تواند به كار گيري شود . تعيين سويه وكسن و مدت تجويز وكسن با استفاده از پيش‌هي سرولوژيكي چهره مي گيرد كه مدت كاهش آنتي‌بادي‌هي مادري، جواب به وكسيناسيون اول و سن ابتلي به بيماري گزينش مي‌شود . عليم باليني ناشي از مواجهه گله باعفونت قادر است از طرز مشاهده و ويزيت گله‌ها، اندازه مرگ و مير و آزميش‌هي پس از مرگ مسئله تحليل قرار گيردد . 
در گله‌هيي كه خط مش پيشروندة پستي سمي كوليي چشم مي‌شود، جوجه‌هي در گير آتروفي بورس- فابرسيوس را نشان ميدهند كه بيان‌كننده مواجهه گذشته جوجه‌ها با ويروس بيماري بورس عفوني است . واضح‌تر ينكه بطور معمول جوجه‌هي معمول غيرمبتلي گله فرم و مقدار بورس‌شان متناسب با سن نشان مي باشد . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۴۴:۱۸ توسط:ت.ج موضوع:

بيماري آنتريك نكروتيك در طيور چيست ؟

آنتريك نكروتيك يا اين كه (ورم روده ، تورم نكروتيك )،نوعي بيماري انفرادي در ماكيان و بوقلمون است . اين بيماري جزو بيماري هاي كليدي و شايع در گله هاي طيور به شمار مي رود كه از نظر اقتصادي منجر توليد خسارات جبران ناپذيري مي شود .پس بايد براي پيش گيري از بروز اين بيماري درصدد راهي بود ما در اين مقاله سعي داريم علت ظهور اين بيماري ، راه و روش هاي تشخيص و معالجه آنتريك نكروتيك را به طور بي نقص بيان كنيم . 
 ماشين جوجه كشي
چك 
آنتريك نكروتيك در طيور اولي بار در سال ۱۹۶۱ در سرزمين انگلستان بيماري آنتريك نكروتيك كشف شد از آن دوران تا كنون ۴۰ سال عمده ميگذرد و اين بيماري در بخش اعظم مملكت ها در طيور گوشتي ديده شده مي‌باشد . آنتريك نتروتيك علل اكثر ارتقاء تلفات و كاهش رشد و تر شدن بستر در نيمچه هاي گوشتي مي‌باشد . 

با وجود اينكه بعضا از ميهن ها در گله هاي گوشتي ابتلاء به اين بيماري را ۴۰ درصد گزارش كردند البته از آن جايي كه اين بيماري در برخي طيور به صورت خفيف بوده و فارغ از تشخيص وارد بازار شدند لذا تعيين دقيق اينكه تعدادي درصد به اين بيماري دچار مي گردند و هزينه در مان و خسارات ناشي از اين بيماري چقدر خواهد بود به صحت مقدرور نيست . 


عامل بيماري (Clostridium perfringens) كلوستريديوم پرفرين متاع نام باكتري بي‌هوازي گرم مثبت هاگدارميباشد كه دليل بيماري تورم نكروتيك روده مي باشد نام قبل اين باكتري كلوستريديوم‌ولشاي (C .welchi) بوده اين باكتري در موقعيت عادي همواره به تعداد كم در دستگاه گوارش بيشتري از پرنده ها يعني چينه دان، سنگدان، پيش معده و روده‌ها وجود داشته و اقتدار بيماريزايي ندارد . در محيط خارج از پرنده، كلوستريديوم‌پرفرين‌جنس به ميزان دوچندان در خاك ، مواد در اكنون فساد ، آب و عمده مكان ها پيدا مي شود .اين باكتري با توليد اندوسپورم ، مي تواند بازه زيادي در محيط‌هاي آلوده و كثيف خواص بيماريزاي خويش را نگهداري نمايد . 

آنتريك نكروتيك در واقع مسموميت روده‌اي يا اين كه آنتروتوكسمي است كه توسط سم هاي ساخت گرديده از اين باكتري توليد ممي شود . كليه سويه‌هاي كلوستريديوم دارنده ژن توليدكننده سم آلفا (toxin – α ) ميباشند و بعلاوه اشكال آنزيم‌هاي خارج سلولي و سموم ديگر نيز توسط سويه‌هاي مختلف ترشح مي شوند . 

آنتريت نكروتيك در گله طيور به وسيله تيپ‌‌‌هاي A و C كلوستريديوم كه به وجود آورنده سموم آلفا و بتا هستند ايجاد مي‌گردد . بقيه عارضه ها نكروتيك روده‌اي در طيور نظير گانگر گازدار به وسيله سويه‌هاي ديگر كلوستريديوم‌ها ساخت مي‌شود كه سموم آلفاوتي را ترشح ميكنند . عامل ها 
ايجاد كننده بيماري با 
اينكه هنوز تمام عارضه ها تسريع كننده در پرورش باكتري بيماري آنتريك نتروتيك به صحت شناخته نشده ولي يك سري از اين عوامل كه بيشتر مشاهده شده هست به شرح ذيل مي‌باشد : 
۱ – وجودمقدار متعددي گندم ، جو و پودر ماهي در غذاي طيور كه با تغيير و تحول PH ، غلظت و يا اين كه حجم محتويات روده سبب ساز رويش باكتري ، ترشح سموم و ساخت بيماري ميشود . 

۲ 
– كيفيت نا مرغوب مواد نخستين زمينه استعمال در توليد دان و پائين بودن امكان هضم پروتئين و اسيدهاي آمينه جانور در خوراك 
۳- وجود تركيبات ضد تغذيه‌اي در مواد اوليه يا اين كه دان . 

۴- آلودگي مواد اوليه يا اين كه دان به مايكوتوكسين‌ها يا اين كه سموم قارچي . 

۵- 
ضايعات به وجود آمده در مخاط روده در اثر گونه هاي آيمرياها 
۶- 
مصرف بعضي مواد اول مانند جو و غيره باعث ارتقا ويسكوزيته محتويات روده ميشود 
۷- بوجود وارد شدن ضايعات در ديواره داخلي دستگاه گوارش ناشي از خوردن بستر . 

۸- بيماري‌هاي ويروسي در گله مانند بيماري كم خوني عفوني ، گامبورو ، مارك و يا اين كه هرگونه عارضه‌اي كه سبب سركوب ايمني ميگردد . 

تغيير و تحول 
دماي محفظه رويش از گزاره تغيير تحول حرارت و رطوبت
برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۰:۳۸ توسط:ت.ج موضوع:

مراقبت بلدرچين

يك عدد از داراي اهميت ترين امور در رشد و مراقبت بلدرچين تهيه يك دان بلدرچين مناسب و با كيفيت مي باشد . توجه نماييد غذاي بلدرچين ها در هر مقطعي از سن رشد و يا تخمگذاري فرمول متفاوتي دارد و عدم اعتنا به نياز هاي غذايي بلدرچين موجب مي شود تا مزرعه رويش بلدرچين شما در گير بحران گرديده و در بهترين حالت ممكن نتيجه آوري اقتصادي خويش را از دست دهد و يا با تلفات سنگين وزن روبرو گرديد . 
ماشين جوجه كشي
۱- ابتدا نيازهاي غذاي بلدرچين در سنين متفاوت را كه طي مقاله اي جداگانه به آن پرداختيم مطالعه فرمائيد . 

۲- 
بعضا اقلام موضوع به كار گيري در دان بلدرچين دربرگيرنده : دانه ذرت ، كنجاله سويا ، دانه گندم ، كنجاله كلزا ، گلوتن ذرتف نمك ، روغن سويا ، پودر صدف ، سبوس گندم ، پودر يونجه ، پودر ماهي ،پودر گوشت و … 
۳- براي اينكه يك دان بلدرچين با ارزش غذايي قضيه نياز را داشته باشيم بايد چك مواد نخستين را نظارت كنيم، تحليل برخي از اقلام موضوع به كار گيري در دان بلدرچين به شرح پايين مي باشد . 

۴- نوشتن يك فرمول مناسب مستلزم آن مي‌باشد تا با اعتنا به فراواني نهاده ها و محاسبه بها آن ها طوري اقلام را انتخاب كنيم تا فرمول دان بلدرچين با محافظت قيمت غذايي دارنده قيمتي مطلوب و ارزان باشد . براي مثال براي تامين انرژي جيره غذايي بلدرچين مي توان از ذرت و يا گلوتن ذرت به كار گيري كرد . 

۵- ما در اينجا يك جيره پيشنهادي براي تغذيه بلدرچين ها براي شما داريم فرمول دان بلدرچين پيشنهادي به وسيله متخصص ها علم ها دام و طيور تهيه شده و سال هاست در مزارع به تيتر غذاي بلدرچين مورد استفاده قرار گرفته ميباشد . 

واجب به ذكر هست براي بالا بردن بازده كار خوبتر هست با توجه به حالت آب و هوايي حوزه‌ كار و فصول گوناگون سال جيره هاي اختصاصي داشته باشيد . براي اين عمل مي توانيد از متخصصين پرورش طيور در استان خويش مشورت بگيريد . 

جيره 
غذايي بلدرچين 
۶- هنگام تهيه و تنظيم دان يا اين كه طعام به كيفيت مواد اول توجه فرماييد . مواد اول دان بلدرچين مي بايست رنگ و بوي طبيعي داشته و فاقد هرگونه ناخالصي باشند . همچنين از لحاظ مقدار رطوبت بايستي بررسي شوند تا پس از مخلوط مبتلا خرابي نشود . 

۷- اقلام درشت سايز جيره غذايي بلدرچين كه اقلام شالوده مي‌باشند مانند ذرت، گندم و سويا و … مسلما بايد در سايز موضوع نياز آسياب شوند و با ساير مواد مثل مكمل ها و ويتامين ها كه معمولا پودري و آردي صورت ميباشند ادغام شوند . ابتدا مواد كليدي طعام را آسياب كنيد و آن گاه وارد ميكسر كنيد آنگاه ويتامين ها و ساير مواد پودري و كم حجم را با نيز تركيب فرماييد و به مرور برهه زماني وارد ميكسر فرماييد . چنانچه عمليات تركيب كردن ناقص انجام شود و يا بيش از ميزان فيس گيرد سبب جداشدن اقلام از يكديگر شده و جيره يكنواختي در اختيار پرنده قرار نمي گيرد . سايز آسياب غذاي بلدرچين براي هر هفته از پرورش مختلف است به صورتي كه دان در هفته هاي ابتدايي دوچندان ريز و نرم مي باشد و در سنين فراتر غذاي بلدرچين يه خرده درشت خيس مي شود . 

۸- دان بلدرچين فراهم را در محل هاي خنك و بدور از دسترس پرنده ها و حيوان‌ها موذي قرار دهيد . محافظت غذاي بلدرچين در تالار رشد و يا اين كه مكان هاي گرم سبب فساد سرعت بالا آن مي شود . 

در نهايت پيشنهاد مي كنيم اگر مهارت كافي در تنظيم دان بلدرچين نداريد دان يا اين كه غذاي بلدرچين را از كارخانه هاي داراي اعتبار به اندازه حداكثرنياز يك هفته تا ده روز تنظيم كنيد . توجه كنيد تغيير تحول ناگهاني ادغام دان موجب ضرروزيان به بلدرچين ها خواهد شد . 

نمايشگر 
ويديو 
برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۱۰:۵۸ توسط:ت.ج موضوع:

انتخاب محل احداث مرغداري

انتخاب 
محل احداث مرغداري در گزينش محل مرغداري بايستي اعتنا شود كه به طبع در آن دور و اطراف واحد هاي ديگر رشد مرغ اندك باشد . همينطور با ساير مراكز مرتبط جهت همچون كشتارگاه , جوجه كشي و همينطور مركز ها فرآوري ضايعات طيور نزديك باشد . 
جايگاه: 
از آن جا كه دعوا اصلي ما به پرورش مربوط مي‌شود، فرض بر اين است كه ساختمان مرغداري از دستكم استانداردهاي اضطراري برخوردار ميباشد و زيرا اين استانداردها معمولاً راهبرد هاي مراجع مجوز دهنده، حيث شده ميباشد از ياداوري تفصيلي در اين باره صرف نظر ميكنيم . 
نكاتي از اين قبيل كه: - جهت ساختمان شرقي غربي باشد . 
- محل هواكش ها به گونه‌اي باشد كه جريان شديد باد منجر نقص‌ در عملكرد آن ها نشود . 
- مسافت مطلوب (حدود 5 / 1 كيلومتر) از ساير واحدهاي پرورش طيور مد لحاظ باشد . 
- ترجيح بر اين است كه ظرفيت سالن‌ها به فيس واحدهاي 5000 قطعه‌اي در نظر گرفته شود . چرا كه يكنواختي جريان هوا در اين سالن‌ها عمده قابليت و امكان پذير مي‌باشد و اختلاف جريان هوا و رطوبت و حرارت در نقاط متفاوت تالار را به دستكم ميرساند . در سالن‌هاي طولاني يكنواخت كردن اين عامل ها مشكل‌تر و به دور از دسترس‌تر هست . 
ماشين جوجه كشي
طراحي 
سالن مرغداري گوشتي 
تغذيه 
مرغ گوشتي حال كه تا حدودي با مرغ گوشتي و منزلت حفظ از مرغ آشنا شديد قضيه فراوان مهمي كه اضطراري ميباشد حتما مسئله اعتنا قرار بگيرد بحث تغذيه مرغ گوشتي مي باشد . 
رئيس مناسب و درست تغذيه مرغهاي گوشتي نقش فراوان مهمي در وزن گيري و يكنواخت بودن گله از حيث مزني دارااست . كه در اين صورت اندازه تلفات به دست‌كم مي برسد براين اساس اضطراري كه حتما به تغذيه طيور گوشتي در هفته اوليه فراوان دقت داشته باشيد . 

ضرورت 
استفاده از دان بدون نقص به جاي آرد ذرت 
جوجه ها در هنگام خروج از تخم به شدت از لحاظ هيدارت كربن بينوا بوده به اين ترتيب تغذيه اوليه با جيره آغازين مناسب كه ذرت به تيتر يك ماده اصلي در آن به كارگيري گرديده باشد به سرعت سبب ارتقا مقدار هيدارت كربن در بدن جوجه ميشود در فيس تاخير در دسترسي جوجه ها به منشا هيدارت كربن قابليت و امكان پيدايش كتوز و اندك آبي‌رنگ به وجود مي آيد . 
مصرف 
آّب حاوي شكر همانگونه كه گفته شد دسترسي به غذا در روزهاي اوليه براي وصال به رويش مناسب اصلي ميباشد اما در‌صورتي‌كه آب نيز دربردارنده مواد انرژي زايي نظير شكر باشد .كارايي بهتري حاصل مي گردد . در يك آناليز جوجه هايي كه در يك روزگي آب حاوي 5 درصد شكر مصرف كرده بودند در مقايسه با جوجه اي شاهد 50 گرم وزن اكثر ، 5 درصد ضريب تبديل غذايي خوبتر و 25/0 درصد مرگ و مير كمتري داشتند اين نتايج بيانگر اين مطلب هست كه آب محتوي يك ماده انرژي زا سبب بهبود كارايي جوجه هاي گوشتي مي شود . 
تاخير در دسترسي بدون نقص به آب و دان ، بر وزن و همت آينده جوجه ها ، تاثير دارااست . استفاده از جيره آغازين استاندارد متناسب با نيازهاي جوجه از روز اول رشد هم پا با تركيبات حمايتي ( آب شكر ، مولتي ويتامين و الكتروليت ) نقش مهمي در دستيابي به نتايج مطلوب خواهد داشت . 


تغذيه مرغ گوشتي 

برآورد 
سرمايه اول براي راه و روش اندازي مرغداري: در مطلب زير در حيث داريم كه همه موردها و تجهيزات لارم براي استارت فعاليت برآورد شود . 
و اين‌كه براي استارت اول كار مرغداري اضطراري مي‌باشد چقدر از سرمايه صرف تنظيم مكان و تجهيزات و تجهيزات نخستين شود؟ پيشين از اين كه توضيحي درباره امكانات و هزينه ها داشته باشيم ضروري مي باشد كه به طبع به اين مورد اعتنا فرمائيد كه براي داشتن يك واحد مرغداري صنعتي بايستي به طبع تعداد 10 تا 15 هزار قطعه مرغ و يا عمده داشته باشيد كه نيز بتوانيد جواز بگيريد و هم اينكه به سود دهي مطلوبي در اين فعاليت برسيد . 
تجهيزات سخت‌افزاري اين كسب‌وكار به نسبت در دسترس‌تر و باقيمت بهتري ارائه ميگردد . هر واحد صنعتي نياز به امكانات لازم همچون آب، برق و گاز دارد كه بسته به اين‌كه واحد صنعتي در يك شهرك صنعتي احداث شود يا اين كه اينكه در خارج از شهر باشد، متفاوت مي‌باشد . 

ابزارآلات گرمايشي و سرمايشي و تكنولوژيك (ماشين‌آلات) از ديگر الزامات احداث آن مي‌باشد . همه اين تجهيزات زياد هزينه‌بر مي باشند و عدم تهيه هر كدام از آن‌ها توليد واحد صنعتي را متوقف مينمايد . اگر‌چه پيشين از عمليات كلنگاني، نياز به دريافت كردن مجوزهايي است كه در برخي واحدها هزينه كسب آنها بسيار مضاعف مي باشد . 
برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۰۰:۳۵ توسط:ت.ج موضوع:

قرقاول معمولي(نر وماده)

قرقاول 
معمولي(نر وماده) 

8 . 
جنس كريزولوفوس : Chrysolophus Genus : اسم 
ديگر آن قرقاول طوقي Ruffed Pheasants مي باشد ودو جور دارااست كه عبارتند از : 1 . 
قرقاول طلايي Golden Pheasant 2 . 
قرقاول ليدي آمبرت Lady Amherst's Pheasant 

[تصوير: ShowPicture .aspx?ID=a3eed490-9fb9-4195-9 . . .543529e547] 

قرقاول 
ليدي آمهرت(نر وماده) 


9 . 
محصول پولي پليكترون : PolyplectronGenus: نام 
ديگر آن قرقاول طاووسي Peacock Pheasants هست و هفت دسته داراست كه عبارتند از : 1 . 
قرقاول طاووسي دم برنزيBronze-tailed Peacock Pheasant 2 . 
قرقاول طاووسي كوهي Mountain Peacock Pheasant 3 . 
قرقاول طاووسي جرمين Germain's Peacock Pheasant 4 . 
قرقاول طاووسي خاكستري Grey Peacock Pheasant 5 . 
قرقاول طاووسي ماليزيايي Malaysian Peacock Pheasant 6 . 
قرقاول طاووسي برونئي Bornean Peacock Pheasant 7 . 
قرقاول طاووسي پالاوان Palawan Peacock Pheasant 
ماشين جوجه كشي

[تصوير: ShowPicture .aspx?ID=f225451b-0aff-46e4-a . . .f280c0f1b3] 

قرقاول 
طاووسي خاكستري(نر وماده) 

10 . 
كالا رينارتيا : RheinartiaGenus : نام ديگر آن آرگوس تاجدار Crested Argus هست ويك مدل دارد كه به آن قرقاول آرگوس تاجدار مي گويند . 
11 . 
فرآورده آرگوس : ArgusianusGenus: اسم 
ديگر آن قرقاول آرگوس تعالي Great Argus مي‌باشد ودو مدل داراست كه عبارتند از : قرقاول آرگوس والا وآرگوس دونواري 12 . 
مال تراگوپان : Tragopan Genus: اين 
محصول پنج نوع به شرح زير دارااست : · 
قرقاول تراگوپان غربيWestern Tragopan · 
قرقاول تراگوپان ساتير Satyr Tragopan · 
قرقاول تراگوپان بليتس Blythe's Tragopan · 
قرقاول تراگوپان كابوتس Cabot's Tragopan · 
قرقاول تراگوپان تيمنكس Temminck's Tragopan 
[تصوير: ShowPicture .aspx?ID=f96ee4a1-4fd8-441f-b . . .6d92a78d5a] 

قرقاول 
تراگوپان كابوتس 
توليد 
نظير قرقاول : در طبيعت قرقاول ها در بوته زارها جفت گيري مي كند ومعمولاً تخم گذاري پرنده برخلاف ساير پرندگان كه اكثر وقت ها صبح ها چهره مي گيرد، عصرها انجام مي شود . قرقاول ها قسمتي از حيوانات پولي گامي Polygameهستند و هيچ گاه قرقاول نر به يك ماده اكتفا نكرده وعلاقه اي نيز به جوجه ها از خود نشان نمي دهد . در طبيعت متاع ماده به تنهايي وظيفه ساختن آشيانه را جهت نگهداري جوجه ها برعهده مي گيرد وجايگاه مزبور را اكثر زمان ها در محلي سايه ونزديك جريان آب ودر انبوه بوته ها به وجود مي آورد . 
درحالت طبيعي معمولاً قرقاول در هر عصر جنسي در حدود 12تا24 تخم مي گذارد كه رنگ پوسته ها آن ها نزديك به سبز يا قهوه اي زيتوني ميباشد . در بسياري از نژادهاي قرقاول مقدار تخم پرنده كمي كوچك خيس از تخم مرغ بوده داراي پوسته اي نازك وشكننده به رنگ سفيد به هم پا خال هاي قهوه اي و بيضي شكل مي باشد . قابليت جوجه درآوري قرقاول ها عموماً نااميد كننده ودر حدود 65% است، اين در حالي مي باشد كه ميزان جوجه درآوري طيور تجارتي بالاي 80% ميباشد . ميزان پايين جوجه درآوري مربوط به تراز پس از باروري وقبل از تفريخ جوجه ها مي باشد . قرقاول معمولاً در محيط تخم گذاري مي كند ومعمولاً اين تخم ها آْلوده به مدفوع مي باشند . پوسته اين مدل تخم ها خيلي نازك هست و ممكن مي باشد ترك هاي بيشتري داشته باشد، لذا نفوذ باكتري ها به داخل اين نوع تخم ها محتمل تر است . از طرف ديگر در شرايط بد نگهداري، از دست رفتن بيش از حد آب ناشي از تبخير نيز، در اين تخم ها بيشتر به وقوع مي پيوندد . تمامي اين عوامل ممكن مي‌باشد باعث به مرگ ومير جنين ويا توليد جوجه هاي ضعيف كوچك شوند . از آن جا كه جوجه كشي هاي مصنوعي همگاني شده اند ومعمولاً يك جوجه كشي والا از بخشها متفاوت توصيه مي پذيرد، امكان داراست كه تخم هاي كثيف يا توليد گرديده در شرايط بهداشتي نامناسب، نيز به هم پا ساير تخم ها وارد دستگاه شوند . در اين شرايط توسعه و گسترش عفونت هاي حاصل از تخم، تشديد شده وعوامل بيماريزاي جديد با تحويل جوجه ها، به مزارع وارد خواهند شد . 

سكو 
قرقاول براي پرورش قرقاول كمتر مي بضاعت از جايگاه ولانه ماكيان ويا نظاير آن استعمال كرد زيرا كه هر مقدار به آزادي قرقاول دقت گرديده ومحوطه آزاد وبزرگي براي رشد بدان اختصاص داده شود نتيجه كار بهتر خواهد بود . اما چنين متداول است كه براي هر پرنده دو متر مربع جا اختصاص داده شود . نگهداري جوجه هاي قرقاول تقريباً به آساني صورت مي گيرد ، به طوري كه مي بضاعت و توان تعدادي از آن ها را در قفس هاي تعدادي طبقه اي فلزي كه براي رويش جوجه مرغ مرسوم هست نگه داري نمود . 

تغذيه 
قرقاول : يكي از دغدغه هاي اساسي رويش دهندگان طيور هزينه غذاي آنان مي باشد، بديهي مي‌باشد كه هرچه هزينه غذاي پرنده بيشتر شود ، هزينه تمام شده توليد نيز افزايش خواهد يافت زيرا كه غذاي مصرفي در يك زمان رويش ، قسمت اعظم هزينه هاي عصر را مشتمل بر مي شود . برخي را گمان براين هست كه براي تغذيه قرقاول مي بضاعت و توان از جيره ماكيان استفاده كرد اما اين قضيه درستي ندارد زيرا كه جيره هاي غذايي جوجه قرقاول ها بايد 28% پروتئين وجيره غذايي قرقاول هاي بالغ بايد 24% پروتئين داشته باشد . سويا وذرت يكي از تركيبات اصلي جيره غذايي قرقاول به شمار مي رود . 
برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۷:۲۶ توسط:ت.ج موضوع:

ضدعفوني تالار رويش اردك

ضدعفوني 
تالار رويش اردك و غاز ضدعفوني 

پيشگيري خوبتر از درمان، قبلي از ورود جوجه ها به سالن ضدعفوني حتما انجام شود . ضدعفوني تالار پرورش اردك و غاز در خودداري از بسط ميكروارگانيسم ها و از بين بردن آن ها بسيار اثرگذار ميباشد . اثر مواد ضدعفوني كننده با وجود ضايعات و مواد خوب از في مابين مي رود . براي ضدعفوني بايستي از مواد ضدعفوني كننده بزرگ الطيف استفاده شود . مواد ضدعفوني كننده كف زا بازه زماني تماس را ارتقا مي دهد و اثر قسمتي ماده ضدعفوني كننده را اكثر مي كند . گرم كردن و ارتقاء رطوبت سالن اردك و غاز هم كارآيي مواد ضدعفوني كننده را ارتقاء مي دهد . 
ماشين جوجه كشي
در 
انتخاب مواد ضدعفوني كننده بايد به موردها پايين توجه كرد: 
1 – توان ميكروب كشي آن بسيار و بر طيف گسترده اي از ميكروارگانيسم ها تاثير ضدعفوني كننده داشته باشد . 

2 – غلظت ضدعفوني كنندگي آن ها مطلوب و از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشد . 

3 – براي انسان و طيوران زياني نداشته باشد و به محيط زيست زخم وارد نكند . 

4 – عالي در آب حل شود . 

5 – ارزان و دوچندان باشد . 

معمولا 
در اسم مواد ضدعفوني كننده از يكي از دو پسوند تحت به كار گيري شود: 
Cidial كه به مضمون‌ مهلك ميباشد . 
Stat كه به مفهوم متوقف كننده رشد است . 
به عنوان مثال Bacteriocidial به مضمون‌ باكتري كش مي باشد و Coccidiostat به مضمون‌ پرهيز كننده از پرورش كوكسيدياها مي باشد . مواد ضدعفوني كننده مناسب مي بايست از مدل مهلك ميكروارگانيسم ها باشند در بازار مواد ضدعفوني كننده در اشكال متعدد تجاري وجود دارد البته لازم مي باشد در خصوص هر كدام به ماده اثر گذار ضدعفوني كننده توجه شود . 


اردك 
موسكووي 
اردك 
پكيني در صورتي‌كه چه فقط نژاد تجاري براي توليد گوشت اردك در جهان استفاده مي شود، ايجاد تخم اردك پكيني ها بهتر از مسكووي و آيلسبري مي باشند . اين نژاد در چين سرچشمه گرفته و دوست داستني ترين نژاد در ايالات متحده ايالات متحده و انگلستان كه در آن بهبود ژنتيكي مضاعف فيس گرفته مي باشد . پكين / آيلسبري صليب همچنين محبوب ترين گوشت اردك تجاري قضيه استعمال در استراليا مي باشد . مثل آيلسبري، اردك نژاد پكين به ندرت تخم گذاري مي نمايد . آنان يك نژاد عصبي ميباشند و بايد به توجه به فعاليت گرفته شود به طوري كه ساخت تخم اردك به ميزان افزايش وزن نمي باشد . 
جوجه اردك پكيني را براي توليد گوشت اردك فراوان خوب و لذيذ را مي بضاعت و توان رويش داده و مقرون به صرفه مي باشد . جوجه اردك ها بايد در درجه بالاي دمايي در هفته هاي ابتدايي رويش محافظت كرد تا از تلفات مصون باشد و بتواند با تغذيه مناسب گوشت با كيفيت تري ساخت نمايد . 
ويژگيهاي 
فيزيكي اردك پكيني راز – بزرگ، وسيع مي باشد . اين لايحه نارنجي واضح كوتاه، پهن، ضخامت و يه خرده درشت مي‌باشد . ديده ها تا گشاد حدي آبي تاريك مي باشد . گردن بلند و كلفت است، و به خوبي به جلو در يك منحني برازنده انجام شده ميباشد با منحني پاره اي در گلو به طرف راز مي باشد . 
بدن – گسترده و ارتفاع متوسط، فقط با پاره اي فاصله در ميان پاها؛ آن را كوتاه تر از آيلسبري مي باشد . دم به خير و خوبي گسترش يافته و بطرف بالا قوس گرفته .قفسه سينه پررنگ و عمودي، شيب دار زير در عقب ميباشد . 
پاها –قوي و مستحكم، ساق و پا نارنجي رنگ واضح مي باشد . 
رنگ مالامال – بال و پر كرم مايل به سپيد ميباشد .رنگ گوشت اردك نژاد پكني نسبتاً زرد مايل به نارنجي رنگ مي‌باشد . اين نژاد بخاطر دوره پرورش قليل دوست دار زيادي در كشورمان وجود دارد . 
برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۱۹:۳۹ توسط:ت.ج موضوع:

طرح رويش مرغ محلي

توجيه 
اقتصادي طرح رويش مرغ محلي يا اين كه بومي ۱ 
– هدف گذاري و پيش بيني سرمايه مورد نياز براي رشد مرغ بومي براي اين كه بتوانيد با روئت كرد باز رشد مرغ محلي را آغاز نماييد و فارغ از خلل به ادامه كار بپردازيد و سود خير نيز قسمت شما شود بايستي اندازه سرمايه مورد نياز را براورد كرده تا فارغ از خلل به فعاليت ادامه بدهيد . ميزان سرمايه ما يحتاج بستگي به اين دارااست كه شما با چه يك‌سري شروع مي كنيد . 
ماشين جوجه كشي
۲ 
– فراهم كردن محل رويش مرغ بومي به چه ميزان گوشه و كنار براي پرورش مرغ بومي نياز داريد؟ شما مي‌توانيد با توجه به تعداد مرغي كه مي‌خواهيد پرورش دهيد فضاي خود را تعيين نمائيد . مثلا حياط خانه، يا اين كه در گلشن هاي آبادي و . . خلاصه هرجاي كه بتوان مرغ نگهداشت . 

۳ 
– تهيه و تنظيم وسايل و تجهيزات مربوط به رويش (يا توليد آن‌ها با وسايل معمولي ) يكي از امكانات پرورش مرغ بومي كه نياز داريد ، آشيانه هاي تخمگذاري هست كه مرغها بتوانند درون آن تخمگذاري نمايند . 
از ساده ترين وسايل مي توانيد براي لانه تخمگذاري به كار گيري نماييد . 

براي مثال يك عدد از بي آلايش ترين و ارزان ترين آن ها ، سبد ميوه هست . دور تا بدور تالار را مي توانيد سبد بچينيد . مرغها رغبت خيلي زيادي دارند كه باطن اين سبدها تخم بگذارند . درون آن را كمي پوشال يا اين كه كاه بريزيد (دقت فرماييد تا پوشال درشت باشد و خاكه نداشته باشد . براي جلوگيري از گرد و غبار) . براي آنكه مرغها سبدها را (لانه تخمگذاري) وارونه نكنند مي توانيد آن‌ها را به نيز ببنديدتا از چپه شدن آن دوري شود . 

يك شيوه ديگر اين مي‌باشد كه لانه هاي تخمگذاري را با چوب بسازيد . يا اين كه چه بسا مي توانيد از انيميشن به كار گيري كنيد . در هر چهره از كمترين تجهيزات مي توانيد براي رشد مرغ بومي به بهترين صورت استعمال فرمائيد . 

مي توانيد از هر چيزي يا اين كه هر ايده اي كه داريد براي دانخوري استفاده كنيد . براين اساس توانسته ايد با كمترين هزينه دانخوري را مهيا فرماييد . 

آبخوري يكي از ضروري ترين وسايل در پرورش مرغ محلي مي‌باشد . يك عدد از اندك هزينه ترين راههاي ايجاد آبخوري اين مي باشد كه يك دبه هاي را برش زده و صورت آبخوري طيور دربياوريم . براي شروع پرورش مرغ مستقر ناچيز هزينه ترين راه هست . يا هر چيزي كه در دسترس داريد . 

۴ 
– ضد عفوني كردن تالار و محل حفظ مرغها و رعايت اصول بهداشت در صورتي‌كه مي خواهيد با خيال و خاطر سهل و آسان و فارغ از گرفتاري مرغ مستقر تان را رشد بدهيد مي بايست در اين تراز وسواس زيادي به خرج دهيد . 

ضد عفوني سالن ها و محل حفظ هزينه متعددي ندارد اما اعتنا متعددي مي خواهد . 

حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از ورود مرغ يا جوجه به محل رويش بايد آغاز به ضد عفوني تالار كنيد و محفظه را گند زدايي كنيد و عوامل بيماريزا را به دست‌كم برسانيد . محل پرورش مرغها هر چقدر پاك تر باشد تلفات شما كمتر مي شود . 

۵ 
– خريد مرغ يا جوجه اولا: توصيه اكيد ما اين هست كه تا مي توانيد مرغ و جوجه را از يك محل تهيه و تنظيم نماييد . به حافظه اينكه رفت و آمد در مكانهاي متفاوت آلودگيهاي مختلفي را وارد محل رشد شما مي نمايد . 

دوما: اين‌كه از جاي مطمئن خريداري فرمائيد و مطمئن شويد اصول بهداشت را رعايت مي كند و واكسيناسيون را انجام داده ميباشد . 

سوما: اين كه مرغ بومي تصحيح نژاد شده با توليد بالاتري بخريد تا فيض بيشتري داشته باشيد . هر ۵ درصد در افزايش ساخت ، ۳۰۰ هزار تومان در ماه فيض بيشتري براي شما خواهد داشت . 

بنابر اين سفارش ما بر اين است كه مرغ و جوجه را از جاي معتبري خريداري كنيد . 

۶ 
– آغاز رشد مرغ بومي رويش مرغ بومي مشتمل بر خوراك دادن به مرغها ، در دسترس قرار دادن آب كافي ، اعمال مديريتي و توده آوري تخم مرغ ، واكسيناسيون ، رعايت بهداشت و كارهاي روزانه مرغداري مي باشد كه بسيار معمولي و سهل و آسان هست . 
برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۵:۵۰ توسط:ت.ج موضوع:

اصول ساختماني قفس‌هاي پرورش مرغ تخمگذار

بهترين 
مكان براي پرورش مرغ تخمگذار هر مرغ تخمگذار معمولا به دوران دو سال مراقبت مي شود و آن گاه از آن مرغ هاي جوان خيس جايگزين مي گردند . مزرعه پرورش مرغ تخمگذار بايستي در مكاني قرار بگيرد كه دارنده آب و هواي مطلوب و تماما منزه باشد . براي گرم كردن و خنك كردن تالار ها هم نيازي به پرداخت پول زيادي نباشد و به راحتي و با كمترين تجهيزات گرم يا خنك بشود . براي اين كه هواي محيط را پاك و لطيف كنيد هم مي توانيد استارت به كاشت درخت نمائيد . كاشت درخت مزرعه را زيباتر نيز مي نمايد كه منجر عمل كردن با حس خوب در مزرعه ميگردد . بهترين درخت ها براي اين عمل درخت هاي پاييزي يا ميوه مي باشند . فاصله مزرعه و مرغداري به راس شهر، نقاط خريد و فروش و تجهيزات لازم نبايد خيلي دور يا خيلي نزديك باشد . درمورد اين موضوع در ادامه توضيح كاملتري در جدول داده ايم . 
ماشين جوجه كشي
علاوه بر اين ها از احداث مزرعه پرورش مرغ تخمگذار در قربت مكان هاي نامرتب و آلوده نظير كارخانجات صنعتي و… جلوگيري نمائيد . مكان مزرعه بايستي از لحاظ دسترسي به امتيازات آب، برق و… مناسب باشد و نيازي به هزينه هاي بالا براي تامين آن ها نباشد . مزرعه بايستي در محلي قرار گيرد كه از لحاظ رفت و آمد براي كارگران نيز آسان باشد . توليد تالار مرغ تخمگذار در مناطقي گودي، پستي، ارتفاعات و … به هيچ وجه توصيه نميشود و عمل دوچندان اشتباهي مي باشد . همينطور مناطقي كه داراي بادهاي شديد و… ميباشند نيز بخش ها مناسبي نيستند . مناطقي هم ميباشند كه از طرف سازمان مراقبت محفظه زيست كنترل مي شوند و احداث مزرعه در آن ها ممنوع مي باشد مراقب اينگونه زمين ها باشيد . 

اندازه 
مسافت تالار با بقيه تجهيزات نيز در جدول ذيل قابل مشاهده مي باشد: 
فاصله 
مزرعه رشد مرغ تخمگذار با امكانات 
نكته: مقدار مسافت مزرعه با تشكيلات ديگر از حيث بهداشتي دوچندان كليدي مي باشد . 

اشكال 
سالن رشد مرغ تخمگذار در ايران اساسا تالار هاي منحصر مراقبت نيمچه و مرغ هاي تخمگذار در ايران به دو رخ معمولي (باز) و بسته يا ويندولس ساخته مي شود و بسته به شرايط محل، ذوق وسليقه و رئيس به ابعاد و انواع متفاوت ساخته مي شود . ولي امروزه عمده در مرغداري هاي ايران از ساختمان هاي سوله استعمال مي شود كه اكثر اوقات داراي ابعاد استاندارد با عرض ۱۲ – ۱۴ متر و طول ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر هست . 

بر اساس گنجايش اين سالن‌ها وسايل ذي‌ربط تنظيم و نصب مي گردد . از اين تالار ها ممكن ميباشد نيز براي رويش جوجه ها و نيمچه ها پيشين از تخمگذاري و نيز براي مرغ هاي تخمگذار در قفس استفاده شود . 

رشد 
مرغ تخمگذار در قفس امروزه در تمام كشورهاي توسعه يافته جهان براي پرورش و حفظ مرغ هاي تخمگذار از قفس استعمال مي شود . اين روش به علت مزاياي اقتصادي و بهداشتي كه داراست علاوه بر مرغ هاي تخمگذار براي رويش جوجه هاي گوشتي و چه بسا مادرهاي گوشتي و تخمگذار به فعاليت برده مي شود به طوري كه به مرور در تمام زمينه‌هاي توليد طيور جانشين روش بستر شده است . در كشور ايران هم خوشبختانه اين راه و روش زمينه شانس توليدكنندگان تخم مرغ قرار گرفته هست به طوري كه تقريباً بيش از ۹۰% از مرغ هاي تخمگذار با اين رويكرد نگهداري ميشوند . 

پروش 
مرغ تخمگذار در قفس
برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۲:۱۴ توسط:ت.ج موضوع:

ايمني جوجه هاي گوشتي

چكيده: 
به مراد بررسي سطوح متعدد اسانس مروتلخ بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني و ايمني جوجه هاي گوشتي زير تنش گرمايي، آزمايشي در قالب طرح كاملاً تصادفي با چهار تيمار (صفر، 150، 300 و 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس مروتلخ)، به مقطع 42 روز انجام شد . تنش گرمايي از سن 22 روزگي اعمال شد . هر سه سطح اسانس به كار برده شده منجر كاهش معني دار مصرف خوراك در مقايسه با تيم شاهد در زمان آغازين شد، ولي در دوره رشد و كل دوره رشد پرندگان تغذيه شده با سطح 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس بالاترين مصرف خوراك را نشان دادند . به كار گيري از هر سه سطح اسانس مروتلخ باعث كاهش معني دار ضريب تبديل خوراك در دوره هاي آغازين، رشد و كل عصر نسبت به تيمار شاهد شد (05/0P<) . كاهش معني دار كلسترول LDL و تري گليسيريد خون با مصرف سطح 450 ميلي گرم در كيلوگرم مشاهده شد (05/0P<) . در سن 21 روزگي، افزودن اسانس سبب ساز افزايش معني دار لنفوسيت، مونوسيت شد و نسبت هتروفيل به لنفوسيت و تعداد هتروفيل كاهش معني داري يافت (05/0P<) . وزن بورس فابريسيوس و تيموس در مرحله 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس افزايش يافت (05/0P<) . وزن سنگدان و كل دستگاه گوارش با افزودن150 ميلي گرم در كيلو گرم اسانس مروتلخ افزايش و وزن چربي حفره بطني در تراز 450 ميلي گرم در كيلوگرم كاهش معني داري يافت (05/0P <) . بيش ترين درصد خاكستر استخوان درشت ني در تراز 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس مشاهده شد (05/0P<) . با اعتنا به نتايج اين پژوهش و بهبود عملكرد، كاربرد اسانس مروتلخ تا تراز 300 ميلي گرم در كيلوگرم در شرايط تنش گرمايي در تغذيه جوجه هاي گوشتي توصيه مي شود . 


ماشين جوجه كشي

پيشينه: حفظ انجمادي ممكن مي باشد ذيل تاثير غلظت اسپرم قرار بگيرد . 
اهداف: اين مطالعه به مراد آناليز اثر سه غلظت متعدد اسپرم ( 100 (C100)، 50 (C50) و 25 (C25) ميليون اسپرم در ميلي ليتر مايع مني) بر انجمادپذيري مني گاو انجام شد . 
روش‌ها: در هر روز جمع‌آوري مني، 4 انزال جمع‌آوري (در مجموع 24 انزال از 4 گاو) و با هم تركيب شدند . بعد به 3 نصيب هم اندازه تقسيم شدند و هر قسمت به اندازه‌اي رقيق شد تا غلظت هاي موضوع حيث به دست آيد و بعد از آن از آن منجمد شدند . بعد از پروسه يخگشايي، جنبايي اسپرم، وضعيت آپوپتوزيس و كار ميتوكندري بررسي شدند . 
نتايج: نتايج نشان بخشيد كه C100 اسپرم هاي جنباي كل بالاتري نسبت به C50 و C25 داشتند . درصد اسپرم هاي زنده در C100 به طور معني‌داري نسبت به C50 و C25 اكثر بود . درصد اسپرم هاي در مراحل ابتدايي آبوپوتوزيس و فرايند آخري آپوپتوزيس در C25 بيشتر از C50 و C100 بود . فراسنجه ي فعاليت ميتوكندري در C25 كمتر از C50 و C100 بود . 
نتيجه: به حيث مي‌رسد غلظت هاي اسپرم كمتر از 50 ميليون اسپرم در ميلي ليتر قادر است براي حفظ انجمادي اسپرم مضر باشد . 
موضوع مطالعه: بيماري برونشيت عفوني طيور به عنوان يك بيماري كليدي ويروسي در سراسر جهان در حيث گرفته مي شود . ژنوتايپينگ بر پايه زير واحد S1 ژن پروتئين Spike دليل بيماري ، ويروس بيماري برونشيت عفوني، ميتواند در طبقه بندي جدايه ها مسئله استفاده قرار بگيرد . انگيزه : اين بررسي جهت شناسايي ژنوتيپ هاي در اكنون چرخش ويروس برونشيت عفوني و تعيين در بين شيوع آن انجام گرفت . خط مش كار: در اين چك 100 نمونه ناي از جوجه هاي گوشتي مشكوك به ويروس برونشيت عفوني در سال94-95 توده آوري گرديد . راه Nested PCRو متعاقب آن سكانس ژن S1 جهت انتخاب ژنوتيپ جدايه هاي شناسايي شده اعمال شد . نتايج: در اين بررسي، 45 جدايه شناسايي شويد كه بر پايه تجزيه و ارزيابي فيلوژنتيكي در چهار ژنوتيپ مجزا نوع بندي گرديد(واريانت 2 [IS/1494/06]، 91/4، QX و ماساچوست) . ميزان شيوع واريانت 2، 91/4، QX و ماساچوست به ترتيب% 67/66، % 45/24، % 44/4 و % 44/4بود . فيض گيري نهايي: اين محاسبه اپيدميولوژي ژنوتيپ هاي ويروس برونشيت عفوني و ديدي از تكامل اين ويروس را نشان مي دهد . همينطور واضح شويد كه شيوع ژنوتيپ هاي ويروس برونشيت عفوني در يك ناحيه دائما در هم اكنون تغيير‌و تحول مي باشد . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۶:۱۳ توسط:ت.ج موضوع: