طيور طيور .

طيور

تغذيه؛ عامل بازدارندۀ كانيباليسم در مرغ هاي تخمگذار‏

رفاه حيوان در مرغ هاي تخمگذار به نوك زدن و جراحت رساندن پرها با نوك معطوف مي شود . در اين خصوص تغذيه ‏نقش مهمي را ايفا مي كند . صورت و ساختار غذا ، منش هاي تغذيه كردن ، و ارزش غذايي تمامي درسير شدن پرنده و ‏نوك زني پرها تأثير گذار هستند‏‎ . 
‎ از سال 2012 ميلادي به سپس در اتحاديۀ اروپا حكم ممنوعيت محافظت طيور در قفس اعلام شد و هم دوران در برخي ‏كشورها در خصوص ممنوعيت نوك چيني هم طرح ريزي شد . اين تغييرات باعث به بروز مشكلاتي از قبيل نوك زني ‏پرها و كانيباليسم شد . نوك زني پرها به يك سري برهان بستگي داراست كه از آن پاراگراف كارداران ژنتيكي ، محيطي و تغذيه هست . ‏برخي از نظريه ها استراتژي تغذيه را بعنوان عاملي براي كاهش كانيباليسم در ميان طيور دانسته اند . بخصوص تغذيه در ‏پولت ها و جوجه ها 

ماشين جوجه كشي

با كاهش آسيب رساندن و نوك زدن لبريز ها در بزرگسالي نقش خود را اكثر نشان مي دهند‏‎ . 
‎‎• ‎تأثير روزهاي اوليه معاش طيور روزهاي اوليه حيات طيور ظاهراً نقش مهمي در ارتقا رفتارهاي نوك زني طيوران داراست . روزهاي نخستين معاش ‏دورۀ حياتي و بحراني ميباشد كه نقش پذيري در آن صورت مي گيرد . در اين عصر ، وابستگي ها و تأثيرات محفظه پيرامون ‏اهميت خود را در تمام ارتفاع حيات نشان مي دهد . در تحقيقي كه انجام شد ، پولت هاي 0-4 هفته را بر روي شن ، كاه و ‏مفتول نگهداري و رويش دادند . پس از آن تمام تيم بر روي شن و كاه نگهداري شدند . آن نوع از مرغ هايي كه بر ‏روي مفتول حفظ شدند بدترين حالت لبريز و بال را داشتند نوك خوردگي پرها در ميانشان عمده به چشم ميخورد و ‏حمام شن و ماسۀ كمتري مي گرفتند و بخاطر همنوع خواري آمار مرگ و مير در در بين آن‌ها عمده بود . اين تحقيق اهميت ‏‏4 هفتۀ اول حيات را بر روي رفتارهاي نوك زني طيور نشان مي دهد‏‎ .‎ 
در تحقيقي ديگر ، يك دسته ديگر از تأثير لايه هاي زيرين آناليز شد . طيور بر روي سطح هاي مفتولي محافظت شدند و ‏در سنين گوناگون اين مرحله مفتولي با تراز سفت و محكمي كه با تراشه هاي چوبي پوشيده گرديده بود جايگزين شد . مرغ ‏هاي بالغي كه بر روي سطح هاي مفتولي رشد و رشد يافته بودند در مقايسه با مرغ هايي كه بر روي سطوحي با تراشه ‏هاي چوبي نگهداشته گرديده بودند نوك زني بيشتري از خويش نشان مي دادند . مرغ هايي كه بر روي سطح هاي با تراشه هاي ‏چوبي نگه داشته شده بودند نوك زدن به زمين در ميانشان بيشتر چشم مي شد . به لحاظ مي رسيد كه برهه زماني تماس با سطح ها ‏مختلف بر روي اندازه نوك زني پرها تأثيرگذار باشد . پولت هايي كه در 10 روزگي در تماس با شن و ماسه بودند در ‏مقايسه با پولت هايي كه در يك روزگي در معرض شن و ماسه قرار گرفتند رفتارهاي نوك زني بيشتري از خويش نشان ‏دادند . پولت هايي كه بر روي سطح ها مفتولي و سواي هيچ شانسي براي كاويدن و كاوش كردن نگه داشته شدند نوك زني ‏هاي خفيفي داشتند كه احتمالاً باعث به نوك زني هاي شديد در آتي مي گردد‏‎ .‎ 
‎• 
‎شكل طعام و شيوه هاي تغذيه در مرغ هاي تخمگذار ، شكل و قالب خوراك معمولا به فيس قابل انعطاف و خميري مي‌باشد . پژوهش ها نشان داده تغذيۀ طيور با ‏خوراك بصورت پلت منجر به ارتقا نوك زني پرها مي گردد . ارتباط و مقابله قابل توجهي دربين وجود و يا اين كه كمبود علوفه و ‏شكل غذا (چه بصورت پلت و يا اين كه نرم) وجود داشت . مقدار بالاي نوك زني و جراحت ديدگي پرها در مرغ هاي ‏تخمگذاري كه در سطوح فارغ از كاه حفظ مي شدند و با پلت تغذيه مي شدند حاكي از آن بود كه مرغ هاي تخمگذار ‏بايستي با مقدار مناسبي علوفه تغذيه شوند . 
هنگاميكه مرغ ها با خوراكي كه به اندازۀ كافي و مناسب ريز و له گرديده بود ‏تغذيه شدند چون عمده درگير خوردن غذا ميباشند و زمان بيشتري را صرف ميل كردن و نوك زدن به خوراك مي نمايند ‏رفتارهاي كانيباليسمي و آسيب رساندن به پرها خيلي كمتر از زماني مي باشد كه با طعام درشت خيس تغذيه مي گردند ‏ مرغ 
هايي كه بر روي سطح ها با تراشه هاي چوبي نگه داشته گرديده بودند نوك زدن به زمين در ميانشان عمده چشم مي شد‏ ‎• 
‎تأثير تركيبات و مواد سازندۀ خوراك‏ محتويات پروتئيني ، مواد معدني ، انرژي و فيبر غذا بر روي رفتارهاي كانيباليسمي تأثير مي گذارد . كاهش اندازه ‏انرژي خوراك مي تواند منجر به بهبود حالت مالامال و بال ها شود . در تحقيقي كه انجام شد، دو تيم بلدرچين هاي ژاپني ‏را كه يك عدد با غذاي رقيق شده با 40 درصد پودر سلولز و ديگري با غذاي معمولي و رقيق نشده تغذيه مي شدند با يكديگر ‏مقايسه شدند . جذب طعام در گروهي كه از غذاي رقيق گرديده تغذيه مي شدند اكثر بود ؛ به اين معني كه آنها توانايي جبران ‏غذاي كم انرژي را داشتند . ارتفاع مقطع وعده هاي غذايي عمده و فاصلۀ دربين وعده هاي غذايي كوتاه و تعداد وعده هاي ‏غذايي در طول روز عمده بود . رژيم غذايي رقيق همچنين سرعت پرنده ها را نيز ارتقا بخشيد و حاكي از افزايش ميزان ‏تردد و عبور طيوران (به سمت غذا) بود و اين به اين معني بود كه مقدار عبور و رفت و آمد پرندگان نيز متأثر از رقيق شدن ‏غذا و كاهش مقدار انرژي از غذاي دريافتي بود‏‎ . 
‎ به ويژه فيبرهاي نامحلول ، برهه زماني زمان تناول كردن طعام را عمده مي كند . به علت ارتقا ميزان فيبر درشت جانور در ‏خوراك ، هضم در سنگدان هم كاهش مي يابد . پولت هايي كه رژيم غذايي قليل انرژي دريافت مي كردند اندازه ميل كردن ‏غذا در آها عمده مي شد سواي آنكه دوران برهه زماني تناول كردن غذا در آنان ارتقا يابد . در ارتفاع دورۀ پرورش، كاهش مقدار ‏انرژي تأثير بيشتري بر روي رفتارهاي كانيباليسمي مي گذارد . مرغ هايي كه در ارتفاع دورۀ تخمگذاري با اندازه بالاي ‏كربوهيدرات نامحلول تغذيه مي شدند در مقايسه با مرغ هايي كه رژيم غذايي استاندارد و معمول را اخذ مي كردند، ‏وضعيت مالامال و بال و پر بهتري داشتند . همينطور مرغ هايي كه در هر دو دورۀ پرورش و تخمگذاري با رژيم غذايي ‏كربوهيدرات دار محلول تغذيه مي شدند در مقايسه با مرغ هايي كه فقط در يكي از دوره هاي رشد و يا تخمگذاري از ‏اين دسته رژيم غذايي برخوردار مي شدند، از موقعيت پر و بال و پر بهتري در دورۀ تخمگذاري برخوردار بودند . 
‏ ‎ 
• ‎اشباع و سيري در مرغ هاي تخمگذار‏ فرآيند اشباع و سيري پذيري و يا شم گرسنگي در مرغ و ماكيان و تأثيرات آن بر روي رفتارهاي كانيباليسمي هنوز ‏كاملاً معلوم نشده . سنگدان گزيده از مجراي معدي مي باشد كه نقش مهمي در تعديل و تنظيم تغذيه داراست . فيبرهاي نامحلول ‏نقش مهمي در عملكرد سنگدان دارااست . آنها در سنگدان انباشته مي شوند و اكثر از ساير مواد غذايي در بدن مي مثل . به ‏همين عامل توقع مي رود كه پرنده را براي برهه زماني طولاني تري سير نگه دارد . مرغ هايي كه با رژيم غذايي كربوهيدرات ‏دار محلول و خرده هاي غذايي درشت تغذيه شدند در مقايسه با گروهي كه همين رژيم غذايي را به رخ كاملاً نرم و ‏له گرديده دريافت مي كردند زمان طولاني تري غذا را باطن رودۀ خود نگه مي داشتند . بعلاوه ، با يك رژيم غذايي فيبردار ‏نامحلول اشباع روده ارتقا مي يابد و اين احتمالاً به حافظه ميزان آب ذخيره شده در اين فيبرهاست . در فيس حذف ‏رژيم فيبردار، خوردن پرها حادثه ميفتد . تا به امروز ، عامل خاصي براي رفتارهاي مالامال خوردن معين نشده . اين شواهد ‏نشان مي دهد كه بخشي از اينگونه رفتارهاي نوك زني به پرها احتمالاً به تركيبات خوراك مربوط مي شود‏‎ .‎ 
‎ 
• ‎رژيم غذايي ناچيز انرژي عوامل خوراكي كه موجب سير شدن پرنده مي گردد منجر كاهش رفتارهاي ميل كردن مالامال در مرغ هاي تخمگذار مي گردد . ‏توصيه مي شود كه مرغ هاي پرورشي و تخمگذار را رژيم غذايي كم انرژي (به ترتيب2450 و 2600 كيلو كالري) با ‏محتواي دوچندان كربوهيدرات نامحلول (به ترتيب 150 و 125 گرم در هر كيلوگرم) . منابع كربوهيدرات مي بايست در نيمۀ ‏دوم دورۀ رويش و در طول دورۀ تخمگذاري بصورت دانه درشت به مرغ ها داده شود‏‎ .‎ 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۴:۴۸ توسط:ت.ج موضوع:

نور بيني يا كاندلينگ

 عملي هست كه طي آن و در خلال فرايند جوجه كشي بوقلمون ، از پروسه طبيعي و صحيح پرورش جنين در باطن تخم اطمينان حاصل مي شود . نور و روشنايي بيني همان مدل كه از نام آن پيدا هست به ياري فروغ و روشنايي انجام مي شود . در واقع در فضايي نيمه تاريك، تخم بوقلمون در پيش‌رو نوروروشنايي شديد قرار مي گيرد و با مشاهده سايه اي از جنين و با توكل بر تجربه، مي بضاعت از جوجه كشي صحيح اطمينان حاصل نمود . بطور كلي نوروفروغ بيني تخم بوقلمون به استدلال رنگي بودن پوسته، از نوربيني تخم مرغ مشكل خيس است . در هر رخ زودتر از 4 الي 5 روز پس از استارت جوجه كشي، عمل نور و روشنايي بيني نبايد چهره گيرد . در بازه انجام اين عمل، تعداد تخم هاي نطفه مرده، بي نطفه و جنين مرده مي بايست شمارش و تصويب گردد . 
ماشين جوجه كشي
در 4 الي 5 روزگي رتبه شفافيت و يا اين كه كدر بودن تخم بوقلمون در بازه زماني نور بيني ممكن است متفاوت باشد . تخم هاي روشن شامل تخم هاي نطفه مرده، فارغ از نطفه و جنين مرده مي باشند و تخم هاي تيره تر دارنده جنين تندرست مي‌باشند . 

پس از فعاليت روشنايي بيني تمامي تخم هاي شفاف بايستي جمع آوري گرديده و آن‌گاه شكسته شوند تا تعداد تخم هاي نطفه مرده، بي نطفه و جنين مرده مشخص و معلوم و تصويب گردند . با عمل فروغ بيني مي توان علل اشكالات جانور را چك نمود و دريافت كه اين خلل ها مربوط به مدير پرورش هست يا اتومبيل جوجه كشي . به طور معمول تخم هاي واضح در گله هاي برنا از 2 الي 3 درصد و در گله هاي پير از 7 الي 88 درصد نبايد تجاوز كند و فعاليت نوروفروغ بيني مي بايست در اسرع وقت انجام شود و مي بايست اعتنا كرد كه تخم ها در طول عمليات سرد نشود (دماي تالار حدود 300 سكو سانتي گراد مناسب است) . بعد از اين‌كه تخم هاي روشن در ارتفاع فروغ بيني از شانه ها خارج شدند جاي آنها بايستي در تخم هاي سالم ديگر مالامال شود تا گردش هوا در دستگاه جوجه كشي در گير گونه هاي نشود . 
برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۴۶:۳۹ توسط:ت.ج موضوع:

تاكيد حجتي بر پشتيباني كليه جانبه از صنعت طيورتاكيد حجتي بر پشتيباني كليه جانبه از صنعت طيور به نقل از وزارت مجاهدت كشاورزي، محمود حجتي در جلوس كرد با مديران تشكل ها و فعالان صنعت طيور كشور، زيربخش دام و طيور را فعاليتي اقتصادي و با ارزش افزوده بالا تيتر كرد و با اشاره به اين كه توليد ها اين زير بخش از كالاهاي اصلي مورد نياز جامعه است، اظهار داشت:نقش و اهميت گوشت مرغ، تخم مرغ، شير و گوشت قرمز در اقتصاد ملي، امنيت غذايي و معيشت مردم بي بديل است و اين در حالت و بازه هاي فقدان براي مسئولين و آحاد جامعه ملموس مي شود . ماشين جوجه كشي

وي ادامه داد:وقتي اعلام مي شود دو ميليون بدن گوشت مرغ و يك ميليون بدن تخم مرغ در مرزوبوم به وسيله توليدكنندگان داخلي ايجاد و به مصرف مردم مي برسد و چكيده هم صادر مي شود، شايد براي آحاد جامعه تمام ابعاد اين ظرفيت مشخص و معلوم نباشد، ولي زماني كه اين ساخت با يك كسري ۱۰ درصدي به عامل عواملي نظير بيماري و . . . مواجه مي شود (مانند قوانيني كه در كسري تخم مرغ به برهان آنفلوآنزاي طيوران توليد شد) نقش و اهميت توليد ها داخلي عيان و معلوم مي شود . 

حجتي خاطرنشان كرد: كليه گنجايش هاي مرزوبوم براي تامين كسري ۱۰ درصدي تخم مرغ از طرز واردات با اعمال حداكثر حمايت ها از واردات اين كالا به كار آمد، البته گشوده نتوانست خلا ساخت داخلي را جبران نمايد . 

وزير مجاهدت كشاورزي تصريح كرد:تجربه مدير در مراحل تامين و عرضه كسري تخم مرغ ناشي از آنفلوآنزاي پرندگان، از نحوه واردات نشان داده گوشت مرغ، تخم مرغ، شير و گوشت قرمز‌رنگ اگر در درون ايجاد نشوند و تامين آن‌ها به اتكاي ساخت داخلي نباشد، محصولات وارد شده با ارز يارانه اي و انواع حمايت هاي ديگر گشوده اكثر از قيمت داخلي به جامعه عرضه خواهد شد، بنابراين اين محصولات بايستي در باطن ايجاد شوند . 

وي با بيان اين كه خوشبختانه ظرفيت هاي زياد بالايي در مديريت، فناوري و صنعت دام و طيور در مملكت ايجاد گرديده است، گفت:براي رفع سختي ها پيش روي اين صنعت مي بايست توليد، نهاده هاي قضيه مصرف و بازار اين محصول ها به رخ هوشمند و دلسوزانه مدير شود . 

حجتي با اشاره به اين كه وزارت مجاهدت كشاورزي حمايت هاي حتمي را از مديران تشكل هاي اين صنعت براي اعمال مديريت در اين حوزه به كار مي آورد، تاكيد كرد:ذرت، كنجاله سويا و ساير خوراك قضيه نياز اين صنعت مي بايست بوسيله خويش توليدكنندگان مدير و تامين و تدارك شود . 

وي افزود:ذرت به عنوان كالايي داراي اهميت و واسطه اي در ساخت مرغ و تخم مرغ به استدلال آب بر بودن، مي بايست از طرز واردات تامين شود و اين گذارده لازم ايجاد بايستي با نگاه و راه و روش تجاري و اقتصادي منصفانه و منفعت ملي در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد و در اين مسير، شايسته ترين گزينه، تامين و واردات آن به وسيله تشكل هاي ايجاد مي‌باشد . 

وزير مجاهدت كشاورزي بيش تر كرد:مديران و دستگاه هاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي بايد همگي پشتيباني هاي فني و مديريتي را از صنعت طيور انجام دهند تا معضلات پيش روي آن ها رفع شده و توليدكنندگان گرفتاري ايجاد نداشته باشند . 

براساس اين گزارش، مديران تشكل ها و فعالان صنعت طيور مرزوبوم در نشست با وزير جهاد كشاورزي كه حدود سه ساعت به ارتفاع انجاميد، مساله و مشكلات پيش روي ايجاد را با محمود حجتي مطرح كردند . 

نارضايتي از سعي ستاد تهيه و تنظيم بازار و بي توجهي به معضلات توليدكنندگان در مقايسه با دغدغه مصرف كنندگان، جراحت پذيري صنعت طيور، زير بودن كناره فيض كار خالص ساخت در مقايسه با ساير عمل هاي مرتبط با اين صنعت و هم كاستن از مداخله دستگاه هاي دولتي در كارها مربوط به بازار و بازرگاني اين مال از مهمترين مراد هاي مديران تشكل ها از وزير جهاد كشاورزي بود كه حجتي هم براي تسريع و رفع مسائل مطرح شده، دستورها اضطراري را به مديران اين وزارتخانه بيان كرد . 
برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۴:۱۵ توسط:ت.ج موضوع:

رطوبت در دستگاه جوجه كشي شترمرغ

رطوبت مهم ترين ادله در جوجه كشي شترمرغ مي باشد . دستگاه هاي جوجه كشي شترمرغ بر خلاف دستگاه هاي معمولي نياز كمتري به ايجاد رطوبت براي دوره جوجه كشي دارند . در بخش اعظمي از مواقع در جوجه كشي شترمرغ نياز به رطوبت گيري از دستگاه جوجه كشي شترمرغ داريم . 
ماشين جوحه كشي
تخم شترمرغ داراي پوسته اي مضاعف سخت و قطور بوده . اين امر موجب گرديده تا در ارتفاع عصر جوجه كشي آب باطن تخم به سختي تبخير شود . لذا در ارتفاع دوره جوجه كشي شترمرغ نيازي به تامين رطوبت بالا براي دستگاه جوجه كشي شترمرغ نمي باشد . حتي در مناطقي كه اندازه رطوبت محفظه بالا مي باشد، اضطراري مي باشد تا رطوبت محفظه و يا داخل دستگاه را به شيوه هاي گوناگون كاهش بخشيد . 
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۶:۰۰ توسط:ت.ج موضوع:

بلدرچين تخم گذار

۷ 
نكته حساس در تنظيم بلدرچين تخمگذار ۱- 
سن بلدرچين حدود ۴۰ روز باشد 
۲- اجازه بازديد از سالن به شما داده شود و وضعيت ظاهري گله بلدرچين سرحال باشد . 


ماشين جوجه كشي۳- برنامه نوردهي دو هفته آخر را از مسئول مزرعه رشد بلدرچين بخواهيد و با استانداردها تطبيق دهيد . 

۴- جيره غذايي را مشاهده نمائيد و مطمئن شويد كه در دو هفته پايان پرندگان جيره بلدرچين گوشتي دريافت نكرده اند . همينطور در هنگام تحويل بلدرچين ها براي سه روز دست‌كم از به عبارتي دان آخر از فروشنده خريداري فرماييد و به طور تدريجي با دان تازه تخمگذار تركيب و جاي گزين فرماييد . تا شوك و استرس تغذيه اي به بلدرچين ها وارد نشود . 

۵- برنامه دريافت واكسن و دارو را در ارتفاع زمان رشد بينيد و از عدم درگيري پرنده ها در طول زمان با هرگونه بيماري مطمئن شويد . 

۶- نمودار رويش پرنده ها را آناليز فرماييد . هر نوع مشكل در رشد و به اصطلاح عقب ماندن از پرورش سبب تخمگذاري ضعيف و پيك زير در طول زمان خواهد بود . 

۷- وضعيت ظاهري مزرعه را چك فرمائيد از مزرعه هايي كه توجه به نكات بهداشتي و محيط دور و بر مزرعه ندارند به هيچ تيتر خريد نكنيد . 

بخش اعظم خلل ها ناشي از كيفيت تحت بلدرچين آنگاه از گذر كرد ۲ ماه از شروع تخمگذاري بلدرچين و ارتقاء سن پرنده نمايان مي شود . يك گله بلدرچين مناسب بايد از سن ۷۰ روزگي به پيك توليد نزديك شود و در سن ۱۰۰ روزگي به بيشينه و كمينه ي دما مقدار ساخت برسد ( حدود ۸۰ درصد ) و اين روند تا ۷ ماه با اندك نوسان هايي ادامه داشته باشد و آرام به حدود ۶۰درصد رسد و در گروه دوره حدود ۷۰ درصد باشد . 

بلدرچين ها در سن ۹ ماهگي براي ايجاد تخم خوراكي صرفه اقتصادي ندارند و يك گله كمتر از مقدار هزينه هاي ساخت بازدهي دارد . معمولا در اين سن با اندكي تغيير و تحول در جيره و ارتقاء وزن پرنده را راهي كشتارگاه خواهند كرد . 

انواع 
نژاد بلدرچين تخمگذار همگاني ترين نژاد بلدرچين تخمگذار در ايران بلدرچين ژاپني ( Japanese quail ) يا اين كه همان بلدرچين معمولي ( common quail ) مي باشد . هر تعدادي اين دو تفاوت هاي اندكي با هم دارند البته به علت تداخل اين دو نژاد با هم روز جاري در جمهوري اسلامي ايران كسي نمي تواند داعيه نمايد كه نژاد خالص بلدرچين ژاپني داراست . 

بلدرچين ژاپني دارنده سويه هاي ژنتيكي مختلفي مي باشد كه سبب ساز گرديده رنگ هاي اين طيوران به موقعيت هاي مختف نمايان شود . بعضي كاملا سفيد مي شوند و برخي قهواي سوخته با لكه هاي سفيد و بعضا طرح گندمي دارا‌هستند . اگر چه در بين بعضا پرورش دهندگان صحبت هايي مطرح مي‌باشد كه بعضي رنگ ها ويژگي ها بهتري براي تخم گذاري دارا‌هستند اما به طور علمي چيزي ثابت نشده . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۴۲:۳۲ توسط:ت.ج موضوع:

ايجاد كود طيور كيفيت

ايجاد 
كود طيور كيفيت 
كود ايجاد گرديده در يك واحد مرغداري گوشتي بسته به مديريت كود)مواد بستر(، طعام مصرفي و امكان هضم آن دارااست . 
دامنهاي از مواد شامل تراشههاي چوب، كاه غالت، پوسته و كاغذهاي خرد شده بهعنوان مواد بستر استعمال مي گردند . 

ماشين جوجه كشي

سه فعاليت معمول براي رئيس كود در واحدهاي طيور گوشتي انجام مي شود . 
اين امور عبارتند از استفاده از بستر به چهره يك بار، استفادهي مجدد از بستر به فيس جزيي و به كار گيري از بستر براي تعدادي بار .
به كارگيري از بستر به فيس يك بار مشتمل بر پاك كردن كل سالن بعد از آن از هر گله و جايگزيني مواد بستر مي باشد . 
استفادهي دوباره بستر به رخ جزيي دربرگيرنده حذف بستر از قسمت رشد اوليه)brooding )به منظور متفرق كردن در قسمت رشد)growing )سالن است . 
بعد از آن بستر نو در قسمت رويش اول دور از هم ميگردد . 
بستري كه به صورت جزيي مجددا استعمال ميشود، اغلب براي يك‌سري روز كمپوست مي‌شود تا دماي آن ارتقا يابد و پاتوژنها كشته شوند .
برخي از بسترهاي استفاده گرديده ممكن هست بعد از آن از هر جور از بستر حذف شوند و آن گاه از ۸ تا ۰ دسته، كل تالار تميز ميگردد . 
در موقعيت 
استفادهي چندباره از بستر فقط نوالهها)اليهي سفت بااليي كود( حذف مي‌شوند و سالن ضدعفوني مي گردد . 
بستر در قسمت پرورش اوليه به فيس دستنخورده رها مي شود يا با بستر جديد به ضخامت ۰۰- ۸۰ ميليمتر پوشانده مي شوند . 
بسترهاي با يكسري بار به كارگيري ممكن ميباشد شيوع ميكروبهاي بيماريزا و انگلها را ارتقا دهد و بستري با تراكم بخش اعظم مواد مغذي ساخت مي نمايد . 
ميزان 
كل مواد جامد)مادهي خشك( استخراج شده به وسيله پرندهها ممكن مي‌باشد از طريق امكان هضم جيره تقريب زده مي‌گردد . بهطوركلي، جوجههاي گوشتي ۰۰ -۲۰ %از مادهي كم آب طعام را هضم مي كنند . 
جوجههاي گوشتي تا ۱۰ روزگي ۱ -۸۴۰ و تا ۴۰ روزگي ۰ -۰ كيلوگرم مادهي خشك مصرف مي كنند . 
طيور به بيماري هاي مختلفي از گزاره بيماريهاي باكتريايي مبتلا ميگردند طبيعت خاص رويش طيور كه به تعداد بسيار و بصورت متراكم رشد داده مي شوند قابليت و امكان محاسبه و رسيدگي به شرايط تك تك آنها را غير ممكن مي سازد به اين نظر هنگام شيوع بيماري در گله امكان معالجه و در دست گرفتن آن به ويژه در فيس واگير بودن بيماري قليل ميباشد و مي تواند تمام گله را در دوران كوتاهي درمعرض خطر تا حد فنا قرار دهد حتي در صورتي كه بتوان بيماري را كنترل كرد علاوه بر مرگ و مير كاهش رشد و در نتيجه ايجاد ، هزينه زيادي هم به خواسته خريد دارو به مرغدار تحميل مي شود احتمالا ذكر اين نكته خالي از منفعت نباشد كه تنظيم دارو بخش بخش اعظم اي ازهزينه مرغداري را به خويش اختصاص مي دهد از اين رو پيشگيري از بيماري بر درمان به ويژه در بيماريهاي طيور حق اولويت دارااست بدين خواسته بايستي اصول صحيح پرورش طيور همچون انتخاب جوجه سالم ، تغذيه مطلوب ، شرايط لانه و تراكم مطلوب آن ، حفظ جوجه هاي همسن ، معدوم كردن جنازه هاي طيور مريض و پيشگيري از ورود آلودگيهاي متفاوت به مرغداري و به كارگيري از مواد ضد عفوني مناسب در مواقع لازم رعايت شود را ديگر پيشگيري از وقوع اكثر بيماري ها كه مي بايست همگام با مسايل فوق فيس گيرد واكسينه كردن طيور هست كه بايد طبق برنامه بازه بندي گرديده در قضيه هر بيماري انجام شود البته علي رغم رعايت موردها فوق به خواسته كاهش علايم و عوارض بيماريها به كارگيري از داروها و آنتي بيوتيكها اجتناب ناپذير مي باشد در غير اينصورت بيماري قادرست تاحد فنا تمام گله ترقي كند از اين روست كه استفاه از داروها و مواد شيميايي مطرح مي گردد . 

لزوم 
به كار گيري از داروها 
به هنگام ظهور بيماري در گله به خواسته ياري به برگشت طيور به وضعيت ارگانيك و هم كمك به در دست گرفتن بيماريهايي كه وجود آن ها درگله محرز گرديده باشد استفاده از دارو اضطراري مي‌باشد به ويژه آن كه با بسط صنعت مرغداري و توليد واحدهاي مرغداري در مجاورت يكديگر و رفت و آمدهاي بي منش و غير اصولي و نيز عدم رعايت مورد ها بهداشتي كه از هچري شروع و تا ورود جوجه به مرغداري و تا نقطه پايان زمان همچنان دوام پيدا مي كند مرغدار را وادار مي سازد كه از بيم از دست دادن سرمايه خويش از دارو به مقدار دوچندان به كار گيري كند درحال حاضر اين سوال مطرح مي‌باشد كه چه دسته دارو به چه ميزان و چه برهه زماني و از كدام خط مش بايدجهت معالجه يك بيماري به عمل گرفته شود پاسخ يكسان به اين سوال قابليت و امكان پذير نميباشد و به نوع بيماري ، شدت آن ، شرايط عمومي گله ، بيماريهاي قبلي آن ، شرايط اپيدميولوژيك ، رئيس و تواناييهاي علمي و عملي مرغدار بستگي دارد در يك جواب كلي مي توان اين مدل اظهار لحاظ كردكه معمولا مقادير توصيه گرديده داروها جهت رويارويي با عفونت كافي مي باشد در صورتي كه دارو به مقدار كمتر مورد مصرف قرار گيرد موجب عدم بهبودي گله و ماندگاري بيماري خواهد شد كه افت ساخت را به همراه خواهد داشت ازطرف ديگر مقادير بيش از حد آن هم عوارض غير قابل جبراني را در پي دارد چرا كه علاوه بر زور هزينه اضافي به مرغدار ، با تجمع در بدن طيور همانند سم عمل كرده و بامتاثر ساختن اعمال فيزيولوژيك ، علاوه بر ايجاد اثرات نامناسب كه گاهي به مرگ پرنده منجر مي شود مقاديري از آن درگوشت و تخم مرغ تجمع يافته و سلامت مصرف كنندگان را به خطر دورازشوخي مواجه مي سازد از اين رو ضرورت تام دارااست كه مرغداران جهت پيشگيري از مخاطرات ناشي از تجمع باقي‌مانده هاي دارويي درگوشت و تخم مرغ ، مسافت وقتي في مابين انقطاع دارو و كشتار طيور را رعايت كنند . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۰:۲۴ توسط:ت.ج موضوع:

تهويه و كيفيت هوا سالن مرغداري

تهويه 
و كيفيت هوا 
– همزمان با رشد ، پرنده ها اكسيژن مصرف نموده و گازهاي مضر ايجاد مي نمايند و همينطور احتراق دردستگاه هاي گرم كننده و تخمير فضولات طيور هم گازهاي خسارت آور را ارتقا خواهند داد وچون چگالي اين گازها از هوا سنگين تر است و درسطح پايين تالار باقي مي مثل باعث مسموميت ، نقصان ايجاد وبروز بسياري از بيماريها مي گردند ، به اين ترتيب سيستم تهويه مي بايست قوي به حذف اين گازها وتامين كننده هواي با كيفيت مطلوب براي پرنده ها باشد ، به اين مراد اضطراري مي‌باشد هميشه جريان يكنواخت و ثابتي از هواي با كيفيت در تراز پرنده ها تامين شود تا پرنده ها ضمن نگهداري شرايط تندرست ، بضاعت و توان رويش بالقوه را به دست آورند ( بطور معمول در زمان جوجه ريزي يك متر مكعب هوا به ازاي هر كيلوگرم وزن پرنده در ساعت مسئله نياز است و مي بايست با ارتقا پرورش و وزن گله، اين تناسب محافظت شود) . 


ماشين جوجه كشي– تهويه در آب و هواي سرد در مقايسه با آب و هواي گرم فراوان گوناگون ميباشد . در آب و هواي سرد با به كارگيري از منشاء حرارتي كمكي وايجاد سيستم تهويه فشار منفي دماي هواي سالن به طور درست در اختيار گرفتن مي شود . به مراد توليد تهويه با فشار منفي در سالنها از هواكشهاي الكتريكي كه دارنده ظرفيتهاي متفاوتي مي باشند استفاده مي گردد ، هواكش ها با كشيدن هواي داخل تالار به محفظه خارج سبب ساز ايجاد فشار منفي درداخل سالن و ورود هواي نو از دريچه هاي ورود هوا به سالن مي شوند . 

– 
در رابطه با به كار گيري از سيستم تهويه با فشار منفي توجه به نكات تحت لازم مي باشد: 
1- جور ، ميزان و محل قرارگرفتن ورودي هوا مي بايست متناسب با موقعيت آب و هوايي حيطه و ظرفيت هواكشها باشد . 

2- حداكثر هواي موضوع نياز در سيستم تهويه فشار منفي 7-4 متر مكعب در ساعت براي هر كيلو گرم وزن زنده مي باشد . 

3- به خواسته تامين فشار هواي مطلوب در داخل آشيانه بايد بعدها ورودي هوا متناسب با گنجايش هواكش ها باشد ، به همين منظور جهت تخليه 1000 مترمكعب هوا در ساعت سطحي برابر با 3/0 مترمربع هواده واجب مي‌باشد . 

4- اين سيستم در هواي سرد براي تامين دست كم احتياجات تهويه مسئله نياز پرنده (4/0 مترمكعب هوا در ساعت به ازاين حد هر كيلوگرم وزن زنده ) به كار گيري مي شود . 

– براي تهويه تالار در آب و هواي گرم از سيستم تهويه تونلي به كار گيري مي شود ، در اين سيستم هواكش هاي مكنده در يك طرف ودريچه هاي ورود هوا در طرف انتهايي ديگر قرار مي گيرند ، هواي ورودي درطول سالن حركت كرده و پس از طي طول سالن گرما وآلودگي ها را به همپا خود خارج مي سازد و طيور را با برقراري جريان هوا، خنك مي نمايد . 

هدف از بكارگيري سيستم تونلي حفظ دما در سطح كمتر از 30 مرتبه سانتيگراد از شيوه تكان جريان هوا بر روي جوجه ها با سرعت 2متر بر ثانيه مي باشد ، اين جريان هوا سبب كاهش احساس گرما به ميزان 5 تا 7 رتبه سانتيگراد در سطح جوجه ها مي شود . 

– چنانچه تهويه تالار رويش غيرمناسب باشد باعث تجمع گازهاي سمي از جمله آمونياك مي شود . 

هرگاه اندازه گاز آمونياك بيشتر از ppm10 باشد به ريه پرنده ها جراحت وارد مي شود ، درصورتي كه اندازه گاز از ppm 20 عمده شود جراحت ريوي سبب ساز به ارتقاء حساسيت به بيماريهاي تنفسي مي گردد . گاز بالاي ppm 50 سبب ساز كاهش رشد ناشي از آسيب ريوي مي گردد ودر بخش اعظم از ppm100 قابليت ريه در تبادل گازهاي تنفسي كاهش مي يابد ودر مقادير بالاتر شاهد بروز افزايش تلفات خواهيم بود . 

براي تنظيم مناسب ميزان تهويه كيفيت هوا مي بايست نظارت شود . كيفيت غير مناسب هوا تلاش گله را محدود كرده و آلرژي به بيماري را افزايش خواهد اعطا كرد .درتمامي وقت ها ميزان تهويه در حد و يا اين كه بالاي دست كم تهويه مورد نياز مراقبت شود . در فعاليت خوبتر است از يك روزگي دست‌كم تهويه را برقرار نموده تا مطمئن شويم كه هواي جديد به تناوب منظم و مكرر براي جوجه ها فراهم مي آيد . 

– بايد دقت داشت كه تهويه ناكافي منجر مرطوب شدن بستر، ارتقا وقوع سوختگي مفصل خرگوشي و افت كيفيت جنازه مي شود . 

رطوبت 
سالن پرورش 
در انتهاي روند جوجه كشي رطوبت نسبي در هچر بالا خواهد رفت (حدود 80 درصد )، در بيرون از دستگاه جوجه كشي رطوبت محفظه مناسب وضعيت جوجه هاي يكروزه نمي باشد ، براين اساس براي كاهش شوك وارده به جوجه ها جهت انتقال از جوجه كشي به سالن رويش اضطراري ميباشد كه رطوبت نسبي حدود 70 درصد باشد . 

رطوبت درون سالن بايد روزانه موضوع تحليل قرار گيرد ، در صورتيكه رطوبت در هفته اوليه به زير تر از 50 درصد افت نمايد جوجه ها آب تن خود را از دست داده واين امراثر منفي بر كارايي گله خواهد گذاشت و همچنين منجر چسبندگي مقعد مي گردد . 

در چنين قوانيني مي بضاعت از آبپاشي حيطه فاقد جوجه ريزي گرديده يا اين كه نازل هاي اسپري كننده ( مه پاش ) جهت ارتقاء رطوبت طي زمان اوليه پرورش به كارگيري نمود كه در اين سيستم(مه پاش) هواي محل ورود با تبخير قطرات توليد گرديده از طرز پمپ كردن آب درداخل لوله و نازل ها خنك مي شود . 

براي به حداكثر رساندن سرعت تبخير اضطراري هست كه خطوط مه پاش در نزديكي محل ورود هوا قرار داده شوند .گهگاه ممكن مي‌باشد خطوط اضافي نيز در مركز تالار زمينه نياز باشند . مي بايست اعتنا داشت كه در هنگام استفاده از مه پاش با تهيه اندازه قطرات از مرطوب شدن بستر دوري شود . 

سيستم تامين رطوبت بايد به دسته ايي پباده سازي شود كه فضاي بين حصارها ودر و ديوار سالن نيزمرطوب شوند . در صورتي كه آب حاوي مقادير بالايي از مواد معدني نامحلول يا اين كه ذرات ريز باشد كارايي سيستم خنك كننده تبخيري در دراز دوران كاهش مي يابد . 

– جوجه هاي محافظت شده در رطوبت مطلوب كمتر دچار كم آبي رنگ بدن گرديده و معمولا شروع خوب تر ورشد يكنواخت تري خواهند داشت . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۵:۲۶ توسط:ت.ج موضوع:

تغذيه گله مرغ گوشتي

تغذيه 
گله مرغ گوشتي تغذيه و كيفيت آن نقش مهمي در رويش مرغ ها دارد، چون تغذيه لبريز مصرف ترين بخش مرغداري هست بايستي به اين زمينه اعتنا زيادي كرد . معمولا پرورش دهندگان از ۱ تا ۱۸ روزگي از يك دسته منحصربه‌فرد براي جوجه هاي گوشتي استعمال مي‌نمايند و آن‌گاه از ۱۸ روزگي جيره غذايي تغيير تحول ميكند، همه جيره هاي غذايي به چهره برنامه اي و با به كارگيري از آسياب و مخلوط ميشود، همينطور در خانه نيز ميتوان با به كار گيري از وسايل ساده هم عمليات ادغام كردن را انجام اعطا كرد البته بهتر مي‌باشد از آسياب و مخلوط كن صنعتي استفاده كرد . 

ماشين جوجه كشي
نوردهي 
در سالن استفاده از برنامه نوردهي درست در ارتفاع زمان پرورش، ميتوان رشد متعددي در مرغ توليد نمايد و باعث در اختيار گرفتن سن بلوغ جنسي هم ميشود، البته مورد ها بيشتري نظير گونه سالن، منطقه، فصل، وزن و… در بلوغ جنسي تاثيرگذار هست . 

با دانلود طرح توجيهي رويش مرغ گوشتي سال ۹۷ از هزينه هاي جاري و مقدار فيض اطلاع پيدا كنيد . 

نكات 
كليدي در ارتباط با ميزان نور در طول رويش به خصوص پس از هفته ۱۰ افزايش طول مدت و شدت فروغ نقش متعددي تسريع بلوغ جنسي ميشود . 

در طول زمان رشد ارتفاع زمان فروغ و ميزان شدت آن نبايد فراموش شود چون تاثير منفي مي‌گذارد . 

در تالار هاي باز، شدت فروغ و روشنايي در بازه زماني كاهش عرض جغرافيايي كاهش مي يابد، به صورتي كه در شراي عرض جغرافيايي بيشتر از ۴۰ رتبه باشد، دستكم شدت نوروروشنايي مصنوعي بايستي ۴۰ گران قيمت باشد و در حالتي كه عرض جغرافيايي كمتر از ۴۰ درجه باشد، دست كم روشنايي مصنوعي مي بايست ۶۰ لوكس با طيف نوري زرد، نارنجي رنگ و قرمز رنگ باشد . 

سالن 
رشد مرغ معمولا پيشنهاد ميگردد عرض سالن ها در بين ۱۲ تا ۱۶ متر باشد، در فيس اضافه شدن پهنا بايستي اواسط تالار مي بايست تيرآهن هاي قادر تري به كار گيري كرد، سقف تالار ها هم مضاعف داراي اهميت است و با دقت به شرايط اقليمي، منش معماري و مصالح موجود در حوزه‌ ساخته مي شود . معمولا سقف ها به چهره طاق قوسي، سوله، سقف صاف و خرپا با مطالحي مانند: آجر، ورق آهني، ايرانيت سيماني و بتوان ساخته ميشود، اندازه ارتفاع براي مرغداري هاي گوشتي در مناطق گرم ۲٫۶۰ تا ۲٫۸۰ و در هواي سرد بين ۲٫۲۰ تا ۲٫۴۰ مي باشد . رشد 
مرغ گوشتي 


تهويه 
سالن پرورش تهويه به طور كلي با سه روش: طبيعي، مصنوعي با فشار منفي و تصنعي و مصنوعي با فشار مثبت انجام مي‌گيرد . در راه و روش تهويه ارگانيك از روزنه هاي سقفي و پنجره اي در تالار استعمال ميگردد اين شيوه معمولا براي تالار هايي مطلوب است كه عرض آنها اندك ميباشد و در جريان دايم باد قرار دارا‌هستند . تهويه تصنعي و مصنوعي با فشار منفي با به كارگيري از يك مكنده هوا است كه بر اثر خروج هواي تالار از يك طرف، هوا را از طرف ديگر وارد ميكند . تهويه تصنعي با فشار مثبت: در اين راه و روش از سيستم دمنده به كارگيري مي‌شود و همينطور هواكش ها در معرض هواي كثيف كه منجر استهلاك ميشود، قرار ندارد . 

پيشنهاد 
به مطالعه: طرح رشد بوقلمون 
بيماري 
نيوكاسل يك عدد از بيماري هاي خطرناك طيور، بيماري نيوكاسل مي باشد كه در چهره تشديد ويروس قادر است موجب مرگ مرغ ها شود، اين مرض سبب ساز تضعيف عملكرد سيستم تنفسي، عصبي و هاضمه مرغ ها هم مي‌گردد از عامل ها وجود اين بيماري ميتوان به كاهش ساخت تخم، چرخيدن راز و گردن مرغ، اسهال، مردن نگهاني تعداد زيادي مرغ اشاره كرد . 

نكات 
حياتي در واكسينه كردن جوجه هاي گوشتي هيچ زمان از واكسن هاي تاريخ قبلي استفاده نكنيد . 
هيچ زمان مرغ هاي مريض را واكسينه نكنيد، علي الخصوص گله ما يحتاج بايد عاري از بيماري هاي تنفسي و CRD باشند . 
در ميان دو نوبت واكسينه كردن، دستكم يك هفته فاصله باشد تا اظطراب ناشي از واكسن قبل برطرف شود . 
آن‌گاه از واكسينه كردن، بهتر ميباشد آب آشاميدني به بازه ۲۴ ساعت بيش تر شود . 
واكسن هاي در جاي خنك و تاريك محافظت فرمائيد . 
تمام مرغ ها بايستي در يك جايگاه بايستي در بازه زماني واكسينه شوند . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۶:۲۷ توسط:ت.ج موضوع:

اصول پروش اردك

| اصول ، جوجه كشي ، تغذيه پرورش اردك به ادله فيض دهي بالا توجه اكثري از پرورش دهنده و اشخاص فعال در مورد جوجه كشي و همچنين زمينه رويش و حفظ گونه هاي طيور را به خود جلب كرده مي باشد . اردك ها نيز مانند زياد از پرنده ها از راه هاي مختلفي سود دهي دارا هستند از اين رو سوددهي و درآمدزايي اردك به نژاد آن بستگي دارااست .اشخاصي كه در مقياس هاي بزرگي چون مزرعه هاي و تالار به رشد اين پرنده درگير مي باشند درآمد هاي بالايي چون 30 تا 40 ميليون توماني دارا‌هستند . 

حائز اهميت هست بدانيد كه امروزه كارآفريني هاي اكثري به مدد راه و روش اندازي مزرعه ها و سالن هاي متعدد رويش گونه هاي پرنده هاي انجام گرفته است . از ويژگي هاي بارز راه اندازي اين دسته فعاليت هاي عدم نياز به سرمايه هاي بالا مي باشد به طوري كه با سرمايه ناچيز و كافي مي بضاعت اين كار را در مقياس كوچك يا اين كه متوسط آغاز كرده و رفته رفته با برداشت سود آن را گسترش بخشيد . 

براي شناخت بي نقص و كسب داده ها لازم براي پرورش اردك شما را به تلاوت ادامه اين اين مقاله دعوت مي نمايم . 

اردك پرنده اي آب دوست هست كه عمده ما در كودكي با آن ياد داشته و با آن بازي كرده ايم . اين پرنده در شهر هاي شمالي به ويژه در شاليزار ها به فراواني ديده مي شوند . از ويژگي هاي بارز اين پرنده ها مي توان به نياز كم و اساسي تر از همه استمرار بالاي آن ها اشاره كرد و همين مورد ها سبب گرديده تا پرورش دهنده هاي به برهان سود بالا و ريسك زير رغبت بيشتري به پرورش اين پرنده دارند . 

علاوه بر اين مي بايست به اين نكته هم اعتنا شود كه اردك در مقايسه با بخش اعظم پرنده هاي از سرعت رشد بالايي برخوردار بوده و در مدت برهه زماني كوتاهي شما مي توانيد درآمدزايي خود را استارت فرمائيد . همچنين گوشت اين پرنده به استدلال بها غذايي بالايي برخوردار بوده و به ادله حضور سرشار پروتئين ، ويتامين ها و بقيه موردها از محبوبيت بالايي برخوردار بوده و گاهاً به عنوان جايگزين گوشت مرغ از ان ياد مي شود . 

گوشت اين پرنده برخلاف گوشت دوچندان از از پرنده هاي پرورشي سلامت خيس مي باشد چرا كه اين پرنده  ماشين جوجه كشي در عصر پرورش خويش هيچ گونه هورمون يا موارد ديگر دريافت نمي كند . 

نژاد 
هاي اردك نژاد روئن : محل پيدايش اين جور از اردك ها ميهن فرانسه بوده و از لحاظ ظاهري به نژاد پكين مشابه مي باشد . اردك نر روئن در حدود 4 .5 كيلو و اردك ماده 4 كيلوگرم وزن دارااست .معمولاً در اين دسته از نژاد اردك هاي نر از ماده هاي زيباتر بوده و از جثه هاي بزرگ تري برخوردار ميباشند . روئن هاي ماده هر ساله در حدود 70 تخم مي گذارند كه مقطع مقطع جوجه كشي از آنان 28 روز مي باشد . 

رويش 
اردك 
نژاد پكن : همان طور كه از نام آن پيداست اين نژاد منشاء گرفته از چين مي باشد . حائز اهميت هست بدانيد كه پيكن به عنوان يك اردك گوشتي بخش اعظم در آمريكا پرورش داده گرديده و همچنين رويش دهنده هاي زيادي را در مملكت هاي متعدد عالم به خود جلب كرده مي باشد . 

اردك نر در اين نژاد در حدود 4 تا 4 .5 كيلو گرم و ماده 3 .5 تا 4 كيلو مي باشد . يك از ويژگي هاي بارز اين اردك هاي تخم گذاري آن ها بوده وئ كه در تعداد بالا انجام مي شود . اردك ماده پكن هر ساله 135 تا 175 مي گذارد كه هر يك از آنها در 65 تا 80 گرم بوده و به كرمي مايل به سبز مي باشد . 

تفاوت اردك نر و ماده در اين نژاد در دم آنها مي باشد يعني اردك نر دارنده دو عدد پر كوچك براق بوده و به همين عامل نر و ماده به راحتي تشخيص داده مي شود . 

رويش اردكاين اردك ها داراي بدني شيب دار بوده و بخش پاييني تن آنان به سمت زير مي باشد اين امر باعث گرديده تا ساختار و صورت بدن اين پرنده ها شباهت متعددي به پنگوئن پيدا كند . علاوه بر اين ساختار بدني نژاد پكن سبب ساز شده تا اين پرنده جفت گيري را در آب انجام دهد . 

بيشتربخوانيد: 
تغذيه اردك ها : تغذيه اردك ها انواع نژادهاي اهلي و وحشي بومي نژاد ايلسبوري : اين اردك بار نخستين در كشور انگليس و در شهر لندن چشم شده مي‌باشد . حائز اهميت مي‌باشد بدانيد كه اين نژاد به تنبل و چاق بودن داراي شهرت بوده و مدل ماده آن سالانه حدود 100 عدد تخم مي گذارد . وزن اردك ايلسبوري ماده 4 كيلو و نر نيز 4 .5 كيلو مي باشد . همينطور مي بايست به اين نكته نيز دقت داشت كه اين نژاد بر خلاف بسياري از نژاد هاي ديگر اردك دارنده پوستي سفيد رنگ مي باشد . 

رشد 
اردك 
نژاد آنكونا : اردك آنكونا جهت فروش به عنوان محصول ها گوشتي نگهداري مي شود . جوجه هاي حاصل از اين اردك ها ذاتاً به رنگ قهوه اي و سفيد بوده و بعد از بالغ شدن به رنگ مشكي و سپيد در مي آيند . 

رويش 
اردك 
نژاد خالدار استراليايي : اردك خالدار استراليايي اولي بار در مرزوبوم ايالات متحده چشم شد . وزن اردك نر 2 تا 2 .2 كيلو گرم و وزن ماده حدوداً 880 تا 1060 گرم مي باشد . رنگ اردك هاي خالدار استراليايي دارنده واريته هاي متنوعي زيرا رمز آبي رنگ ، سبز و نقره اي بوده حساس تر از تمامي از حيث تخم گذاري بسيار ايده آل ميباشند . 

پرورش 
اردك 
مراقبت 
و رويش اردك محلي در خانه اكثري از اشخاصي كه در روستا هاي و يا در شهر هاي كوچك معاش مي نمايند به پرورش اردك مي پردازند كه البته شروع اين فعاليت را با خريد جوجه اردك از بازار اتفاق مي افتد . 

بايستي به اين نكته توجه داشت كساني كه در بخشها روستايي زندگي مي نمايند به دليل در اختيار داشتن فضاهاي سرسبز فراوان مي توانند به راحتي محيطي مطلوب را براي مراقبت اردك آماده سازي كرده و به رويش اين پرنده بپردازند چرا كه اين اردك ها آن گاه از گذشت مدتي كه به اندازه كافي والا شده و رويش كردند براي فروش و عرضه به بازار مناسب مي شوند . 

رشد 
اردك شما مي توانيد به راحتي در منزل خويش به محافظت و رشد اين پرنده بپردازيد . براي اين فعاليت كافي مي‌باشد يكي از اتاق هاي خود را براي اين كار در لحاظ گرفته و مبادرت به خريد 25 تا 30 جوجه اردك كنيد و آن‌گاه آنان را در داخل اتاق قرار دهيد . البته براي اين كار مي توانيد زيرزمين و يا چه بسا پاركينگ خويش را هم در نظر بگيريد . 

موردي كه بايستي در راس اهميت ها قرار داده شود رعايت ظريف موارد حتمي از پاراگراف تهويه ، پاك كاري محيط نگهداري اردك ها مي باشد . 

در فصل هايي كه هوا سرد مي باشد شما مي توانيد از اشكال سيستم هاي گرمايش براي گرم كردن محيط استفاده ببريد . در اين ميان يك عدد از داراي اهميت هايي كه در رويش و پروار شدن اردك ها تاثير بدون واسطه داراست غذاي آن ها مي باشد . 

تغذيه 
اردك بومي شما 
مي توانيد براي رشد اردك هايتان از غذاهاي تحت به كارگيري نمائيد : 
پودر 
ذرت – پودر گندم – سويا – گونه هاي كرم ها – برنج – حشره هاي متعدد و … 
براي كامل شدن نياز هاي تغذيه اي آن ها مي توانيد هر تعدادي وقت يك توشه آنان را با استعمال از انواع ويتامينها و همينطور مكمل هاي غذايي تغذيه فرماييد . 

پرورش 
اردك به شكل صنعتي پرورش اردك به شكل صنعتي همچون رشد غاز ، دارنده نتيجه دهي بالايي مي باشد از اين رو عمده پرورش دهنده سعي مي نمايند تا كار خويش را به رخ صنعتي به انجام برسانند . براي رويش اردك به صورت صنعتي شما مي توانيد از سه رويكرد ذيل بهره ببريد . 

روش 
اوليه : نگهداري و رشد در فضاي باز با استعمال از اين رويكرد بايد جوجه اردك ها تا زمان 14 روز در يك سالن رويش يافته و آن‌گاه از عبور كرد اين مقطع به محيط خارج يا اين كه به عبارتي فضاي باز مانند شاليزار ها منتقل شوند . رشد دهنده ها در واقع با استفاده از اين شيوه اردك ها را در محيط بيرون نگهداري مي نمايند . حائز اهميت است بدانيد كه براي حفظ از هر اردك در استخر يا هر فضايي بايستي محيطي به ميزان يك متر مربع را در نظر داشته باشيد . 

بيشتربخوانيد: 
تغذيه اردك ها : تغذيه اردك ها اشكال نژادهاي اهلي و وحشي بومي رشد 
اردك اشخاص صاحب حيث و متخصص در موضوع طيور و دام اين نوع ابلاغ كرده اند كه اردك ها بايستي تا رسيدن به سن يك ماه در يك مكان خشك و به دور از نور خورشيد نگه داري شوند چرا اين امر منجر مي شود تا تن اردك ها به مقدار كافي از گيسو پر گرديده و براي محفظه خارج آمادگي اضطراري را پيدا نمايند . 

خط مش 
دوم : نگهداري و پرورش در فضاي نيمه باز فايده گيري از اين راه و روش براي محافظت اردك مستلزم داشتن هم استخر و نيز سالن مي باشد . در اين رويه اردك ها در يك تالار حفظ مي شوند با اين تفاوت كه تالار به بخش هاي زيادي تقسيم شده و در مقابل هر بخش استخر هايي براي اردك ها در نظر گرفته مي شوند . 

شايان ذكر هست كه اين شيوه از مراقبت اردك دوچندان رايج مي باشد و بخش اعظم رويش دهنده ها از آن منفعت مي مارك . 

راه و روش 
سوم : پرورش در فضاي بسته اساساً از اين روش در شهر ها و اقليم ها و مناطقي كه داراي آب و هواي سرد و خشك مي باشد سود مي بند . در اين رويه از رشد اردك، قفس اردك و يا اين كه هر محفظه كه فراهم مي نماييد مي بايست اردك ها را براي مدام در خويش نگه دارند و در واقع اردك ها هيچ آزادي بر همت خويش ندارند به نوعي مي توان اعلام كرد اردك هاي در اين رويكرد از رشد در زندان به رمز مي برند .

رشد 
اردك 
سالن 
رويش و نگهداري سالني كه براي رويش اردك ها در حيث گرفته مي شود مي بايست دارنده همه استاندارد هاي حتمي بوده و براي محافظت اين پرنده ها مطلوب باشد . حائز اهميت مي‌باشد بدانيد كه اردك عشق زيادي به آب تني دارا‌هستند و به همين استدلال در رخ تامين اين نياز آن ها در واقع قدم بزرگي در راستاي رويش آنان برداشته ايد . 

ولي در استاندارد ترين حالت شما مي توانيد يك سالن سقف دار به يار استخر در داخل تالار براي اردك ها در حيث داشته بگيريد كه اين موقعيت بهترين و استانداردترين حالت ممكن مي باشد . 

رويش 
اردك

برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۲:۴۸ توسط:ت.ج موضوع:

كنجاله آفتابگردان چيست؟

5-كنجاله 
آفتابگردان آفتابگردان يك عدد ديگر از موادي هست كه براي تأمين پروتئين جيره از آن به كارگيري مي كنيم . اندازه انرژي آن 1900 و پروتئين آن از 28 تا 40 % متغيير مي باشد . ميزان ليزين آن پايين و ترئونين آن امكان هضم بسيار كمي داراست . اين ماده دارنده اندازه زيادي پكتين (محدودكننده )، گزيلان و آرابينوزايلان هست و در مواقع مصرف حتماً مي بايست يك مولتي آنزيم حاوي پكتيناز به آن اضافه شود .فارغ از آنزيم مي توانايي مقداركمي ازآن را در جيره جايگزين سويا نمود . مثلاً به جاي 20 % سويايي كه در جيره آغازين جان دار مي‌باشد ، 15 % سويا و 5 % آفتابگردان قرار دهيم كه در اين وضعيت بالانس اسيدهاي آمينه بخصوص ليزين و ترئونين حتمي بنظر مي رسد . 
بطور خلاصه مي توان در جيره آغازين تا 25 % و در جيره نهايي تا 40 % سوياي مو جود را با آفتابگردان جايگزين نمود . اما در جيره حاوي آنزيم مي توانايي مقادير بيشتري از اين ماده را به كارگيري كرد .رنگ كنجاله آفتابگردان تيره هست وچون رنگ طعام درمصرف آن توسط طيورجذبه دارد، مصرف آن كمي محدود مي شود . 
6- 
كنجاله تخم پنبه كنجاله تخم پنبه دارنده 2300 انرژي متابوليسمي و 41 % پروتئين مي‌باشد . تخم پنبه دارنده ماده ضدتغذيه اي گوسيپول هست كه در گله هاي تخم گذار اهميت دارد زيرا در سفيده و زرده تخم مرغ ايجاد رنگ مي كند . تغيير‌و تحول رنگ زرده بصورت بوجود وارد شدن لكه هاي سبز تا سياه هست كه بستگي به مقطع بازه انبارداري دارااست و رنگ سفيده ، هم بدليل پاره شدن غشاء به رنگ صورتي درمي آيد . براي به كار گيري از تخم پنبه مي توان از سولفات آهن به نسبت 1 به 1 استعمال كرد ، چون تركيبات آهن دار با گوسيپول كمپلكس مي دهند و آنرا از دسترس سيستم گوارشي طيورخارج مي سازند . 
نخود نخود دارنده 2600-2400 انرژي و23 تا 25% پروتئين مي باشد . مقدار متيونين آن همانند سويا پائين است كه در مدت وقتي جيره نويسي مي بايست زمينه دقت قرار بگيرد . دارنده ماده ضدتغذيه اي آنتي تريپسين ميباشد البته اندازه اين ماده در نخود بسيار كمتر از سويا مي‌باشد كه اين ميزان قليل هم با حرارت از ميان مي رود ضمن اين كه حرارت تأثير مثبت روي اندازه پروتئين قابل هضم دارااست . تانن ماده ضد تغذيه اي ديگري هست كه در نخود وجود داراست . هر چه ميزان تانن عمده باشد امكان هضم پروتئين نخود پائين تر خواهد بود . در‌صورتي‌كه به روشي بتوانيم مقدار مواد ضدتغذيه اي نخود را پائين آوريم اين ماده با  ماشين جوجه كشي سويا رقابت خواهد كرد و با پروتئين سويا قابل مقايسه خواهد بود . 
8- 
پودر گوشت پودر گوشت در حدود 55% پروتئين ناپخته دارد و تجزيه كردن و داشتن حساب و كتاب آن بدليل متغير بودن ماده اوليه بصورت موردي، نياز مي باشد . مقدار متيونين ، سيستئين و تريپتوفان آن ناچيز و ليزين بالاست . اندازه انرژي پودر گوشت به اندازه چربي مو جود در آن بستگي دارااست . وجود يك آنتي اكسيدان در پودر گوشت براي پرهيز از فساد آن اهميت دارااست . پودر گوشت به اين ادله كه حرارت مي بيند و رطوبتش گرفته مي شود آلودگي ندارد . البته بزودي ممكن مي باشد آلودگي به آن منتقل گردد . پودر گوشت در صورتي‌كه حاوي استخوان باشد مي بايست با ارزش ارزانتري در اختيار مصرف كننده قرار گيرد و در اين شرايط 40 تا 50% پروتئين نپخته دارااست و منشاء خير و خوبي براي كلسيم و فسفر مي باشد البته هر چه فسفر آن پائين تر باشد خوب تر مي‌باشد چون ممكن مي باشد محدود كننده باشد .ميزان مصرف پودر گوشت بطور متوسط 5 تا 7% و حداكثر 10% مي باشد . در صورتي‌كه مقدار پروتئين پودر گوشت نامشخص باشد خوب تر مي باشد بخش اعظم از 4 تا 5% درجيره به فعاليت گيري نشود . 
9- 
پودر ماهي پودر ماهي داخلي كه از ماهي كيلكا بدست مي آيد حدود 60% پروتئين دارد . پودر ماهي فرنگي از ماهي هاي آنچوي ، هرينگ ، منهادان گرفته مي شود و در حدود 64% پروتئين داراست . تركيب اسيد آمينه ها و قابليت و امكان هضم آنها مضاعف بالاست . بخاطربو و طعم اي كه در گوشت و تخم مرغ ايجاد مي كند در مصرف آن محدوديت داريم و حداكثر 5% در جيره به كارگيري مي شود . درجيره جوجه هاي گوشتي اين اندازه در نقطه پايان عصر مي بايست به دست كم برسد . 
اگرميزان چربي پودر ماهي بيش از 1% باشد،مقدار عطر بخصوص بعدازطبخ مشكل ساز مي‌باشد . پودرماهي هم همانند پودرگوشت مي بايست دربردارنده آنتي اكسيدان باشد . 
پودر ماهي ممكن ميباشد موجب سائيدگي سنگدان شود . زمانيكه اين جراحات مشاهده شد بايد بلافاصله مواد پروتئيني با منشا حيواني انقطاع شده و ميزان دانه هاي خوراك يه خرده درشت تر گردد تا سنگدان به وضعيت معمولي در آيد . 

برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۹:۱۵ توسط:ت.ج موضوع: