طيور طيور .

طيور

رطوبت در دستگاه جوجه كشي شترمرغ

رطوبت مهم ترين ادله در جوجه كشي شترمرغ مي باشد . دستگاه هاي جوجه كشي شترمرغ بر خلاف دستگاه هاي معمولي نياز كمتري به ايجاد رطوبت براي دوره جوجه كشي دارند . در بخش اعظمي از مواقع در جوجه كشي شترمرغ نياز به رطوبت گيري از دستگاه جوجه كشي شترمرغ داريم . 
ماشين جوحه كشي
تخم شترمرغ داراي پوسته اي مضاعف سخت و قطور بوده . اين امر موجب گرديده تا در ارتفاع عصر جوجه كشي آب باطن تخم به سختي تبخير شود . لذا در ارتفاع دوره جوجه كشي شترمرغ نيازي به تامين رطوبت بالا براي دستگاه جوجه كشي شترمرغ نمي باشد . حتي در مناطقي كه اندازه رطوبت محفظه بالا مي باشد، اضطراري مي باشد تا رطوبت محفظه و يا داخل دستگاه را به شيوه هاي گوناگون كاهش بخشيد . 
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۶:۰۰ توسط:ت.ج موضوع:

بلدرچين تخم گذار

۷ 
نكته حساس در تنظيم بلدرچين تخمگذار ۱- 
سن بلدرچين حدود ۴۰ روز باشد 
۲- اجازه بازديد از سالن به شما داده شود و وضعيت ظاهري گله بلدرچين سرحال باشد . 


ماشين جوجه كشي۳- برنامه نوردهي دو هفته آخر را از مسئول مزرعه رشد بلدرچين بخواهيد و با استانداردها تطبيق دهيد . 

۴- جيره غذايي را مشاهده نمائيد و مطمئن شويد كه در دو هفته پايان پرندگان جيره بلدرچين گوشتي دريافت نكرده اند . همينطور در هنگام تحويل بلدرچين ها براي سه روز دست‌كم از به عبارتي دان آخر از فروشنده خريداري فرماييد و به طور تدريجي با دان تازه تخمگذار تركيب و جاي گزين فرماييد . تا شوك و استرس تغذيه اي به بلدرچين ها وارد نشود . 

۵- برنامه دريافت واكسن و دارو را در ارتفاع زمان رشد بينيد و از عدم درگيري پرنده ها در طول زمان با هرگونه بيماري مطمئن شويد . 

۶- نمودار رويش پرنده ها را آناليز فرماييد . هر نوع مشكل در رشد و به اصطلاح عقب ماندن از پرورش سبب تخمگذاري ضعيف و پيك زير در طول زمان خواهد بود . 

۷- وضعيت ظاهري مزرعه را چك فرمائيد از مزرعه هايي كه توجه به نكات بهداشتي و محيط دور و بر مزرعه ندارند به هيچ تيتر خريد نكنيد . 

بخش اعظم خلل ها ناشي از كيفيت تحت بلدرچين آنگاه از گذر كرد ۲ ماه از شروع تخمگذاري بلدرچين و ارتقاء سن پرنده نمايان مي شود . يك گله بلدرچين مناسب بايد از سن ۷۰ روزگي به پيك توليد نزديك شود و در سن ۱۰۰ روزگي به بيشينه و كمينه ي دما مقدار ساخت برسد ( حدود ۸۰ درصد ) و اين روند تا ۷ ماه با اندك نوسان هايي ادامه داشته باشد و آرام به حدود ۶۰درصد رسد و در گروه دوره حدود ۷۰ درصد باشد . 

بلدرچين ها در سن ۹ ماهگي براي ايجاد تخم خوراكي صرفه اقتصادي ندارند و يك گله كمتر از مقدار هزينه هاي ساخت بازدهي دارد . معمولا در اين سن با اندكي تغيير و تحول در جيره و ارتقاء وزن پرنده را راهي كشتارگاه خواهند كرد . 

انواع 
نژاد بلدرچين تخمگذار همگاني ترين نژاد بلدرچين تخمگذار در ايران بلدرچين ژاپني ( Japanese quail ) يا اين كه همان بلدرچين معمولي ( common quail ) مي باشد . هر تعدادي اين دو تفاوت هاي اندكي با هم دارند البته به علت تداخل اين دو نژاد با هم روز جاري در جمهوري اسلامي ايران كسي نمي تواند داعيه نمايد كه نژاد خالص بلدرچين ژاپني داراست . 

بلدرچين ژاپني دارنده سويه هاي ژنتيكي مختلفي مي باشد كه سبب ساز گرديده رنگ هاي اين طيوران به موقعيت هاي مختف نمايان شود . بعضي كاملا سفيد مي شوند و برخي قهواي سوخته با لكه هاي سفيد و بعضا طرح گندمي دارا‌هستند . اگر چه در بين بعضا پرورش دهندگان صحبت هايي مطرح مي‌باشد كه بعضي رنگ ها ويژگي ها بهتري براي تخم گذاري دارا‌هستند اما به طور علمي چيزي ثابت نشده . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۴۲:۳۲ توسط:ت.ج موضوع:

ايجاد كود طيور كيفيت

ايجاد 
كود طيور كيفيت 
كود ايجاد گرديده در يك واحد مرغداري گوشتي بسته به مديريت كود)مواد بستر(، طعام مصرفي و امكان هضم آن دارااست . 
دامنهاي از مواد شامل تراشههاي چوب، كاه غالت، پوسته و كاغذهاي خرد شده بهعنوان مواد بستر استعمال مي گردند . 

ماشين جوجه كشي

سه فعاليت معمول براي رئيس كود در واحدهاي طيور گوشتي انجام مي شود . 
اين امور عبارتند از استفاده از بستر به چهره يك بار، استفادهي مجدد از بستر به فيس جزيي و به كار گيري از بستر براي تعدادي بار .
به كارگيري از بستر به فيس يك بار مشتمل بر پاك كردن كل سالن بعد از آن از هر گله و جايگزيني مواد بستر مي باشد . 
استفادهي دوباره بستر به رخ جزيي دربرگيرنده حذف بستر از قسمت رشد اوليه)brooding )به منظور متفرق كردن در قسمت رشد)growing )سالن است . 
بعد از آن بستر نو در قسمت رويش اول دور از هم ميگردد . 
بستري كه به صورت جزيي مجددا استعمال ميشود، اغلب براي يك‌سري روز كمپوست مي‌شود تا دماي آن ارتقا يابد و پاتوژنها كشته شوند .
برخي از بسترهاي استفاده گرديده ممكن هست بعد از آن از هر جور از بستر حذف شوند و آن گاه از ۸ تا ۰ دسته، كل تالار تميز ميگردد . 
در موقعيت 
استفادهي چندباره از بستر فقط نوالهها)اليهي سفت بااليي كود( حذف مي‌شوند و سالن ضدعفوني مي گردد . 
بستر در قسمت پرورش اوليه به فيس دستنخورده رها مي شود يا با بستر جديد به ضخامت ۰۰- ۸۰ ميليمتر پوشانده مي شوند . 
بسترهاي با يكسري بار به كارگيري ممكن ميباشد شيوع ميكروبهاي بيماريزا و انگلها را ارتقا دهد و بستري با تراكم بخش اعظم مواد مغذي ساخت مي نمايد . 
ميزان 
كل مواد جامد)مادهي خشك( استخراج شده به وسيله پرندهها ممكن مي‌باشد از طريق امكان هضم جيره تقريب زده مي‌گردد . بهطوركلي، جوجههاي گوشتي ۰۰ -۲۰ %از مادهي كم آب طعام را هضم مي كنند . 
جوجههاي گوشتي تا ۱۰ روزگي ۱ -۸۴۰ و تا ۴۰ روزگي ۰ -۰ كيلوگرم مادهي خشك مصرف مي كنند . 
طيور به بيماري هاي مختلفي از گزاره بيماريهاي باكتريايي مبتلا ميگردند طبيعت خاص رويش طيور كه به تعداد بسيار و بصورت متراكم رشد داده مي شوند قابليت و امكان محاسبه و رسيدگي به شرايط تك تك آنها را غير ممكن مي سازد به اين نظر هنگام شيوع بيماري در گله امكان معالجه و در دست گرفتن آن به ويژه در فيس واگير بودن بيماري قليل ميباشد و مي تواند تمام گله را در دوران كوتاهي درمعرض خطر تا حد فنا قرار دهد حتي در صورتي كه بتوان بيماري را كنترل كرد علاوه بر مرگ و مير كاهش رشد و در نتيجه ايجاد ، هزينه زيادي هم به خواسته خريد دارو به مرغدار تحميل مي شود احتمالا ذكر اين نكته خالي از منفعت نباشد كه تنظيم دارو بخش بخش اعظم اي ازهزينه مرغداري را به خويش اختصاص مي دهد از اين رو پيشگيري از بيماري بر درمان به ويژه در بيماريهاي طيور حق اولويت دارااست بدين خواسته بايستي اصول صحيح پرورش طيور همچون انتخاب جوجه سالم ، تغذيه مطلوب ، شرايط لانه و تراكم مطلوب آن ، حفظ جوجه هاي همسن ، معدوم كردن جنازه هاي طيور مريض و پيشگيري از ورود آلودگيهاي متفاوت به مرغداري و به كارگيري از مواد ضد عفوني مناسب در مواقع لازم رعايت شود را ديگر پيشگيري از وقوع اكثر بيماري ها كه مي بايست همگام با مسايل فوق فيس گيرد واكسينه كردن طيور هست كه بايد طبق برنامه بازه بندي گرديده در قضيه هر بيماري انجام شود البته علي رغم رعايت موردها فوق به خواسته كاهش علايم و عوارض بيماريها به كارگيري از داروها و آنتي بيوتيكها اجتناب ناپذير مي باشد در غير اينصورت بيماري قادرست تاحد فنا تمام گله ترقي كند از اين روست كه استفاه از داروها و مواد شيميايي مطرح مي گردد . 

لزوم 
به كار گيري از داروها 
به هنگام ظهور بيماري در گله به خواسته ياري به برگشت طيور به وضعيت ارگانيك و هم كمك به در دست گرفتن بيماريهايي كه وجود آن ها درگله محرز گرديده باشد استفاده از دارو اضطراري مي‌باشد به ويژه آن كه با بسط صنعت مرغداري و توليد واحدهاي مرغداري در مجاورت يكديگر و رفت و آمدهاي بي منش و غير اصولي و نيز عدم رعايت مورد ها بهداشتي كه از هچري شروع و تا ورود جوجه به مرغداري و تا نقطه پايان زمان همچنان دوام پيدا مي كند مرغدار را وادار مي سازد كه از بيم از دست دادن سرمايه خويش از دارو به مقدار دوچندان به كار گيري كند درحال حاضر اين سوال مطرح مي‌باشد كه چه دسته دارو به چه ميزان و چه برهه زماني و از كدام خط مش بايدجهت معالجه يك بيماري به عمل گرفته شود پاسخ يكسان به اين سوال قابليت و امكان پذير نميباشد و به نوع بيماري ، شدت آن ، شرايط عمومي گله ، بيماريهاي قبلي آن ، شرايط اپيدميولوژيك ، رئيس و تواناييهاي علمي و عملي مرغدار بستگي دارد در يك جواب كلي مي توان اين مدل اظهار لحاظ كردكه معمولا مقادير توصيه گرديده داروها جهت رويارويي با عفونت كافي مي باشد در صورتي كه دارو به مقدار كمتر مورد مصرف قرار گيرد موجب عدم بهبودي گله و ماندگاري بيماري خواهد شد كه افت ساخت را به همراه خواهد داشت ازطرف ديگر مقادير بيش از حد آن هم عوارض غير قابل جبراني را در پي دارد چرا كه علاوه بر زور هزينه اضافي به مرغدار ، با تجمع در بدن طيور همانند سم عمل كرده و بامتاثر ساختن اعمال فيزيولوژيك ، علاوه بر ايجاد اثرات نامناسب كه گاهي به مرگ پرنده منجر مي شود مقاديري از آن درگوشت و تخم مرغ تجمع يافته و سلامت مصرف كنندگان را به خطر دورازشوخي مواجه مي سازد از اين رو ضرورت تام دارااست كه مرغداران جهت پيشگيري از مخاطرات ناشي از تجمع باقي‌مانده هاي دارويي درگوشت و تخم مرغ ، مسافت وقتي في مابين انقطاع دارو و كشتار طيور را رعايت كنند . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۰:۲۴ توسط:ت.ج موضوع:

تهويه و كيفيت هوا سالن مرغداري

تهويه 
و كيفيت هوا 
– همزمان با رشد ، پرنده ها اكسيژن مصرف نموده و گازهاي مضر ايجاد مي نمايند و همينطور احتراق دردستگاه هاي گرم كننده و تخمير فضولات طيور هم گازهاي خسارت آور را ارتقا خواهند داد وچون چگالي اين گازها از هوا سنگين تر است و درسطح پايين تالار باقي مي مثل باعث مسموميت ، نقصان ايجاد وبروز بسياري از بيماريها مي گردند ، به اين ترتيب سيستم تهويه مي بايست قوي به حذف اين گازها وتامين كننده هواي با كيفيت مطلوب براي پرنده ها باشد ، به اين مراد اضطراري مي‌باشد هميشه جريان يكنواخت و ثابتي از هواي با كيفيت در تراز پرنده ها تامين شود تا پرنده ها ضمن نگهداري شرايط تندرست ، بضاعت و توان رويش بالقوه را به دست آورند ( بطور معمول در زمان جوجه ريزي يك متر مكعب هوا به ازاي هر كيلوگرم وزن پرنده در ساعت مسئله نياز است و مي بايست با ارتقا پرورش و وزن گله، اين تناسب محافظت شود) . 


ماشين جوجه كشي– تهويه در آب و هواي سرد در مقايسه با آب و هواي گرم فراوان گوناگون ميباشد . در آب و هواي سرد با به كارگيري از منشاء حرارتي كمكي وايجاد سيستم تهويه فشار منفي دماي هواي سالن به طور درست در اختيار گرفتن مي شود . به مراد توليد تهويه با فشار منفي در سالنها از هواكشهاي الكتريكي كه دارنده ظرفيتهاي متفاوتي مي باشند استفاده مي گردد ، هواكش ها با كشيدن هواي داخل تالار به محفظه خارج سبب ساز ايجاد فشار منفي درداخل سالن و ورود هواي نو از دريچه هاي ورود هوا به سالن مي شوند . 

– 
در رابطه با به كار گيري از سيستم تهويه با فشار منفي توجه به نكات تحت لازم مي باشد: 
1- جور ، ميزان و محل قرارگرفتن ورودي هوا مي بايست متناسب با موقعيت آب و هوايي حيطه و ظرفيت هواكشها باشد . 

2- حداكثر هواي موضوع نياز در سيستم تهويه فشار منفي 7-4 متر مكعب در ساعت براي هر كيلو گرم وزن زنده مي باشد . 

3- به خواسته تامين فشار هواي مطلوب در داخل آشيانه بايد بعدها ورودي هوا متناسب با گنجايش هواكش ها باشد ، به همين منظور جهت تخليه 1000 مترمكعب هوا در ساعت سطحي برابر با 3/0 مترمربع هواده واجب مي‌باشد . 

4- اين سيستم در هواي سرد براي تامين دست كم احتياجات تهويه مسئله نياز پرنده (4/0 مترمكعب هوا در ساعت به ازاين حد هر كيلوگرم وزن زنده ) به كار گيري مي شود . 

– براي تهويه تالار در آب و هواي گرم از سيستم تهويه تونلي به كار گيري مي شود ، در اين سيستم هواكش هاي مكنده در يك طرف ودريچه هاي ورود هوا در طرف انتهايي ديگر قرار مي گيرند ، هواي ورودي درطول سالن حركت كرده و پس از طي طول سالن گرما وآلودگي ها را به همپا خود خارج مي سازد و طيور را با برقراري جريان هوا، خنك مي نمايد . 

هدف از بكارگيري سيستم تونلي حفظ دما در سطح كمتر از 30 مرتبه سانتيگراد از شيوه تكان جريان هوا بر روي جوجه ها با سرعت 2متر بر ثانيه مي باشد ، اين جريان هوا سبب كاهش احساس گرما به ميزان 5 تا 7 رتبه سانتيگراد در سطح جوجه ها مي شود . 

– چنانچه تهويه تالار رويش غيرمناسب باشد باعث تجمع گازهاي سمي از جمله آمونياك مي شود . 

هرگاه اندازه گاز آمونياك بيشتر از ppm10 باشد به ريه پرنده ها جراحت وارد مي شود ، درصورتي كه اندازه گاز از ppm 20 عمده شود جراحت ريوي سبب ساز به ارتقاء حساسيت به بيماريهاي تنفسي مي گردد . گاز بالاي ppm 50 سبب ساز كاهش رشد ناشي از آسيب ريوي مي گردد ودر بخش اعظم از ppm100 قابليت ريه در تبادل گازهاي تنفسي كاهش مي يابد ودر مقادير بالاتر شاهد بروز افزايش تلفات خواهيم بود . 

براي تنظيم مناسب ميزان تهويه كيفيت هوا مي بايست نظارت شود . كيفيت غير مناسب هوا تلاش گله را محدود كرده و آلرژي به بيماري را افزايش خواهد اعطا كرد .درتمامي وقت ها ميزان تهويه در حد و يا اين كه بالاي دست كم تهويه مورد نياز مراقبت شود . در فعاليت خوبتر است از يك روزگي دست‌كم تهويه را برقرار نموده تا مطمئن شويم كه هواي جديد به تناوب منظم و مكرر براي جوجه ها فراهم مي آيد . 

– بايد دقت داشت كه تهويه ناكافي منجر مرطوب شدن بستر، ارتقا وقوع سوختگي مفصل خرگوشي و افت كيفيت جنازه مي شود . 

رطوبت 
سالن پرورش 
در انتهاي روند جوجه كشي رطوبت نسبي در هچر بالا خواهد رفت (حدود 80 درصد )، در بيرون از دستگاه جوجه كشي رطوبت محفظه مناسب وضعيت جوجه هاي يكروزه نمي باشد ، براين اساس براي كاهش شوك وارده به جوجه ها جهت انتقال از جوجه كشي به سالن رويش اضطراري ميباشد كه رطوبت نسبي حدود 70 درصد باشد . 

رطوبت درون سالن بايد روزانه موضوع تحليل قرار گيرد ، در صورتيكه رطوبت در هفته اوليه به زير تر از 50 درصد افت نمايد جوجه ها آب تن خود را از دست داده واين امراثر منفي بر كارايي گله خواهد گذاشت و همچنين منجر چسبندگي مقعد مي گردد . 

در چنين قوانيني مي بضاعت از آبپاشي حيطه فاقد جوجه ريزي گرديده يا اين كه نازل هاي اسپري كننده ( مه پاش ) جهت ارتقاء رطوبت طي زمان اوليه پرورش به كارگيري نمود كه در اين سيستم(مه پاش) هواي محل ورود با تبخير قطرات توليد گرديده از طرز پمپ كردن آب درداخل لوله و نازل ها خنك مي شود . 

براي به حداكثر رساندن سرعت تبخير اضطراري هست كه خطوط مه پاش در نزديكي محل ورود هوا قرار داده شوند .گهگاه ممكن مي‌باشد خطوط اضافي نيز در مركز تالار زمينه نياز باشند . مي بايست اعتنا داشت كه در هنگام استفاده از مه پاش با تهيه اندازه قطرات از مرطوب شدن بستر دوري شود . 

سيستم تامين رطوبت بايد به دسته ايي پباده سازي شود كه فضاي بين حصارها ودر و ديوار سالن نيزمرطوب شوند . در صورتي كه آب حاوي مقادير بالايي از مواد معدني نامحلول يا اين كه ذرات ريز باشد كارايي سيستم خنك كننده تبخيري در دراز دوران كاهش مي يابد . 

– جوجه هاي محافظت شده در رطوبت مطلوب كمتر دچار كم آبي رنگ بدن گرديده و معمولا شروع خوب تر ورشد يكنواخت تري خواهند داشت . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۵:۲۶ توسط:ت.ج موضوع:

تغذيه گله مرغ گوشتي

تغذيه 
گله مرغ گوشتي تغذيه و كيفيت آن نقش مهمي در رويش مرغ ها دارد، چون تغذيه لبريز مصرف ترين بخش مرغداري هست بايستي به اين زمينه اعتنا زيادي كرد . معمولا پرورش دهندگان از ۱ تا ۱۸ روزگي از يك دسته منحصربه‌فرد براي جوجه هاي گوشتي استعمال مي‌نمايند و آن‌گاه از ۱۸ روزگي جيره غذايي تغيير تحول ميكند، همه جيره هاي غذايي به چهره برنامه اي و با به كارگيري از آسياب و مخلوط ميشود، همينطور در خانه نيز ميتوان با به كار گيري از وسايل ساده هم عمليات ادغام كردن را انجام اعطا كرد البته بهتر مي‌باشد از آسياب و مخلوط كن صنعتي استفاده كرد . 

ماشين جوجه كشي
نوردهي 
در سالن استفاده از برنامه نوردهي درست در ارتفاع زمان پرورش، ميتوان رشد متعددي در مرغ توليد نمايد و باعث در اختيار گرفتن سن بلوغ جنسي هم ميشود، البته مورد ها بيشتري نظير گونه سالن، منطقه، فصل، وزن و… در بلوغ جنسي تاثيرگذار هست . 

با دانلود طرح توجيهي رويش مرغ گوشتي سال ۹۷ از هزينه هاي جاري و مقدار فيض اطلاع پيدا كنيد . 

نكات 
كليدي در ارتباط با ميزان نور در طول رويش به خصوص پس از هفته ۱۰ افزايش طول مدت و شدت فروغ نقش متعددي تسريع بلوغ جنسي ميشود . 

در طول زمان رشد ارتفاع زمان فروغ و ميزان شدت آن نبايد فراموش شود چون تاثير منفي مي‌گذارد . 

در تالار هاي باز، شدت فروغ و روشنايي در بازه زماني كاهش عرض جغرافيايي كاهش مي يابد، به صورتي كه در شراي عرض جغرافيايي بيشتر از ۴۰ رتبه باشد، دستكم شدت نوروروشنايي مصنوعي بايستي ۴۰ گران قيمت باشد و در حالتي كه عرض جغرافيايي كمتر از ۴۰ درجه باشد، دست كم روشنايي مصنوعي مي بايست ۶۰ لوكس با طيف نوري زرد، نارنجي رنگ و قرمز رنگ باشد . 

سالن 
رشد مرغ معمولا پيشنهاد ميگردد عرض سالن ها در بين ۱۲ تا ۱۶ متر باشد، در فيس اضافه شدن پهنا بايستي اواسط تالار مي بايست تيرآهن هاي قادر تري به كار گيري كرد، سقف تالار ها هم مضاعف داراي اهميت است و با دقت به شرايط اقليمي، منش معماري و مصالح موجود در حوزه‌ ساخته مي شود . معمولا سقف ها به چهره طاق قوسي، سوله، سقف صاف و خرپا با مطالحي مانند: آجر، ورق آهني، ايرانيت سيماني و بتوان ساخته ميشود، اندازه ارتفاع براي مرغداري هاي گوشتي در مناطق گرم ۲٫۶۰ تا ۲٫۸۰ و در هواي سرد بين ۲٫۲۰ تا ۲٫۴۰ مي باشد . رشد 
مرغ گوشتي 


تهويه 
سالن پرورش تهويه به طور كلي با سه روش: طبيعي، مصنوعي با فشار منفي و تصنعي و مصنوعي با فشار مثبت انجام مي‌گيرد . در راه و روش تهويه ارگانيك از روزنه هاي سقفي و پنجره اي در تالار استعمال ميگردد اين شيوه معمولا براي تالار هايي مطلوب است كه عرض آنها اندك ميباشد و در جريان دايم باد قرار دارا‌هستند . تهويه تصنعي و مصنوعي با فشار منفي با به كارگيري از يك مكنده هوا است كه بر اثر خروج هواي تالار از يك طرف، هوا را از طرف ديگر وارد ميكند . تهويه تصنعي با فشار مثبت: در اين راه و روش از سيستم دمنده به كارگيري مي‌شود و همينطور هواكش ها در معرض هواي كثيف كه منجر استهلاك ميشود، قرار ندارد . 

پيشنهاد 
به مطالعه: طرح رشد بوقلمون 
بيماري 
نيوكاسل يك عدد از بيماري هاي خطرناك طيور، بيماري نيوكاسل مي باشد كه در چهره تشديد ويروس قادر است موجب مرگ مرغ ها شود، اين مرض سبب ساز تضعيف عملكرد سيستم تنفسي، عصبي و هاضمه مرغ ها هم مي‌گردد از عامل ها وجود اين بيماري ميتوان به كاهش ساخت تخم، چرخيدن راز و گردن مرغ، اسهال، مردن نگهاني تعداد زيادي مرغ اشاره كرد . 

نكات 
حياتي در واكسينه كردن جوجه هاي گوشتي هيچ زمان از واكسن هاي تاريخ قبلي استفاده نكنيد . 
هيچ زمان مرغ هاي مريض را واكسينه نكنيد، علي الخصوص گله ما يحتاج بايد عاري از بيماري هاي تنفسي و CRD باشند . 
در ميان دو نوبت واكسينه كردن، دستكم يك هفته فاصله باشد تا اظطراب ناشي از واكسن قبل برطرف شود . 
آن‌گاه از واكسينه كردن، بهتر ميباشد آب آشاميدني به بازه ۲۴ ساعت بيش تر شود . 
واكسن هاي در جاي خنك و تاريك محافظت فرمائيد . 
تمام مرغ ها بايستي در يك جايگاه بايستي در بازه زماني واكسينه شوند . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۶:۲۷ توسط:ت.ج موضوع:

اصول پروش اردك

| اصول ، جوجه كشي ، تغذيه پرورش اردك به ادله فيض دهي بالا توجه اكثري از پرورش دهنده و اشخاص فعال در مورد جوجه كشي و همچنين زمينه رويش و حفظ گونه هاي طيور را به خود جلب كرده مي باشد . اردك ها نيز مانند زياد از پرنده ها از راه هاي مختلفي سود دهي دارا هستند از اين رو سوددهي و درآمدزايي اردك به نژاد آن بستگي دارااست .اشخاصي كه در مقياس هاي بزرگي چون مزرعه هاي و تالار به رشد اين پرنده درگير مي باشند درآمد هاي بالايي چون 30 تا 40 ميليون توماني دارا‌هستند . 

حائز اهميت هست بدانيد كه امروزه كارآفريني هاي اكثري به مدد راه و روش اندازي مزرعه ها و سالن هاي متعدد رويش گونه هاي پرنده هاي انجام گرفته است . از ويژگي هاي بارز راه اندازي اين دسته فعاليت هاي عدم نياز به سرمايه هاي بالا مي باشد به طوري كه با سرمايه ناچيز و كافي مي بضاعت اين كار را در مقياس كوچك يا اين كه متوسط آغاز كرده و رفته رفته با برداشت سود آن را گسترش بخشيد . 

براي شناخت بي نقص و كسب داده ها لازم براي پرورش اردك شما را به تلاوت ادامه اين اين مقاله دعوت مي نمايم . 

اردك پرنده اي آب دوست هست كه عمده ما در كودكي با آن ياد داشته و با آن بازي كرده ايم . اين پرنده در شهر هاي شمالي به ويژه در شاليزار ها به فراواني ديده مي شوند . از ويژگي هاي بارز اين پرنده ها مي توان به نياز كم و اساسي تر از همه استمرار بالاي آن ها اشاره كرد و همين مورد ها سبب گرديده تا پرورش دهنده هاي به برهان سود بالا و ريسك زير رغبت بيشتري به پرورش اين پرنده دارند . 

علاوه بر اين مي بايست به اين نكته هم اعتنا شود كه اردك در مقايسه با بخش اعظم پرنده هاي از سرعت رشد بالايي برخوردار بوده و در مدت برهه زماني كوتاهي شما مي توانيد درآمدزايي خود را استارت فرمائيد . همچنين گوشت اين پرنده به استدلال بها غذايي بالايي برخوردار بوده و به ادله حضور سرشار پروتئين ، ويتامين ها و بقيه موردها از محبوبيت بالايي برخوردار بوده و گاهاً به عنوان جايگزين گوشت مرغ از ان ياد مي شود . 

گوشت اين پرنده برخلاف گوشت دوچندان از از پرنده هاي پرورشي سلامت خيس مي باشد چرا كه اين پرنده  ماشين جوجه كشي در عصر پرورش خويش هيچ گونه هورمون يا موارد ديگر دريافت نمي كند . 

نژاد 
هاي اردك نژاد روئن : محل پيدايش اين جور از اردك ها ميهن فرانسه بوده و از لحاظ ظاهري به نژاد پكين مشابه مي باشد . اردك نر روئن در حدود 4 .5 كيلو و اردك ماده 4 كيلوگرم وزن دارااست .معمولاً در اين دسته از نژاد اردك هاي نر از ماده هاي زيباتر بوده و از جثه هاي بزرگ تري برخوردار ميباشند . روئن هاي ماده هر ساله در حدود 70 تخم مي گذارند كه مقطع مقطع جوجه كشي از آنان 28 روز مي باشد . 

رويش 
اردك 
نژاد پكن : همان طور كه از نام آن پيداست اين نژاد منشاء گرفته از چين مي باشد . حائز اهميت هست بدانيد كه پيكن به عنوان يك اردك گوشتي بخش اعظم در آمريكا پرورش داده گرديده و همچنين رويش دهنده هاي زيادي را در مملكت هاي متعدد عالم به خود جلب كرده مي باشد . 

اردك نر در اين نژاد در حدود 4 تا 4 .5 كيلو گرم و ماده 3 .5 تا 4 كيلو مي باشد . يك از ويژگي هاي بارز اين اردك هاي تخم گذاري آن ها بوده وئ كه در تعداد بالا انجام مي شود . اردك ماده پكن هر ساله 135 تا 175 مي گذارد كه هر يك از آنها در 65 تا 80 گرم بوده و به كرمي مايل به سبز مي باشد . 

تفاوت اردك نر و ماده در اين نژاد در دم آنها مي باشد يعني اردك نر دارنده دو عدد پر كوچك براق بوده و به همين عامل نر و ماده به راحتي تشخيص داده مي شود . 

رويش اردكاين اردك ها داراي بدني شيب دار بوده و بخش پاييني تن آنان به سمت زير مي باشد اين امر باعث گرديده تا ساختار و صورت بدن اين پرنده ها شباهت متعددي به پنگوئن پيدا كند . علاوه بر اين ساختار بدني نژاد پكن سبب ساز شده تا اين پرنده جفت گيري را در آب انجام دهد . 

بيشتربخوانيد: 
تغذيه اردك ها : تغذيه اردك ها انواع نژادهاي اهلي و وحشي بومي نژاد ايلسبوري : اين اردك بار نخستين در كشور انگليس و در شهر لندن چشم شده مي‌باشد . حائز اهميت مي‌باشد بدانيد كه اين نژاد به تنبل و چاق بودن داراي شهرت بوده و مدل ماده آن سالانه حدود 100 عدد تخم مي گذارد . وزن اردك ايلسبوري ماده 4 كيلو و نر نيز 4 .5 كيلو مي باشد . همينطور مي بايست به اين نكته نيز دقت داشت كه اين نژاد بر خلاف بسياري از نژاد هاي ديگر اردك دارنده پوستي سفيد رنگ مي باشد . 

رشد 
اردك 
نژاد آنكونا : اردك آنكونا جهت فروش به عنوان محصول ها گوشتي نگهداري مي شود . جوجه هاي حاصل از اين اردك ها ذاتاً به رنگ قهوه اي و سفيد بوده و بعد از بالغ شدن به رنگ مشكي و سپيد در مي آيند . 

رويش 
اردك 
نژاد خالدار استراليايي : اردك خالدار استراليايي اولي بار در مرزوبوم ايالات متحده چشم شد . وزن اردك نر 2 تا 2 .2 كيلو گرم و وزن ماده حدوداً 880 تا 1060 گرم مي باشد . رنگ اردك هاي خالدار استراليايي دارنده واريته هاي متنوعي زيرا رمز آبي رنگ ، سبز و نقره اي بوده حساس تر از تمامي از حيث تخم گذاري بسيار ايده آل ميباشند . 

پرورش 
اردك 
مراقبت 
و رويش اردك محلي در خانه اكثري از اشخاصي كه در روستا هاي و يا در شهر هاي كوچك معاش مي نمايند به پرورش اردك مي پردازند كه البته شروع اين فعاليت را با خريد جوجه اردك از بازار اتفاق مي افتد . 

بايستي به اين نكته توجه داشت كساني كه در بخشها روستايي زندگي مي نمايند به دليل در اختيار داشتن فضاهاي سرسبز فراوان مي توانند به راحتي محيطي مطلوب را براي مراقبت اردك آماده سازي كرده و به رويش اين پرنده بپردازند چرا كه اين اردك ها آن گاه از گذشت مدتي كه به اندازه كافي والا شده و رويش كردند براي فروش و عرضه به بازار مناسب مي شوند . 

رشد 
اردك شما مي توانيد به راحتي در منزل خويش به محافظت و رشد اين پرنده بپردازيد . براي اين فعاليت كافي مي‌باشد يكي از اتاق هاي خود را براي اين كار در لحاظ گرفته و مبادرت به خريد 25 تا 30 جوجه اردك كنيد و آن‌گاه آنان را در داخل اتاق قرار دهيد . البته براي اين كار مي توانيد زيرزمين و يا چه بسا پاركينگ خويش را هم در نظر بگيريد . 

موردي كه بايستي در راس اهميت ها قرار داده شود رعايت ظريف موارد حتمي از پاراگراف تهويه ، پاك كاري محيط نگهداري اردك ها مي باشد . 

در فصل هايي كه هوا سرد مي باشد شما مي توانيد از اشكال سيستم هاي گرمايش براي گرم كردن محيط استفاده ببريد . در اين ميان يك عدد از داراي اهميت هايي كه در رويش و پروار شدن اردك ها تاثير بدون واسطه داراست غذاي آن ها مي باشد . 

تغذيه 
اردك بومي شما 
مي توانيد براي رشد اردك هايتان از غذاهاي تحت به كارگيري نمائيد : 
پودر 
ذرت – پودر گندم – سويا – گونه هاي كرم ها – برنج – حشره هاي متعدد و … 
براي كامل شدن نياز هاي تغذيه اي آن ها مي توانيد هر تعدادي وقت يك توشه آنان را با استعمال از انواع ويتامينها و همينطور مكمل هاي غذايي تغذيه فرماييد . 

پرورش 
اردك به شكل صنعتي پرورش اردك به شكل صنعتي همچون رشد غاز ، دارنده نتيجه دهي بالايي مي باشد از اين رو عمده پرورش دهنده سعي مي نمايند تا كار خويش را به رخ صنعتي به انجام برسانند . براي رويش اردك به صورت صنعتي شما مي توانيد از سه رويكرد ذيل بهره ببريد . 

روش 
اوليه : نگهداري و رشد در فضاي باز با استعمال از اين رويكرد بايد جوجه اردك ها تا زمان 14 روز در يك سالن رويش يافته و آن‌گاه از عبور كرد اين مقطع به محيط خارج يا اين كه به عبارتي فضاي باز مانند شاليزار ها منتقل شوند . رشد دهنده ها در واقع با استفاده از اين شيوه اردك ها را در محيط بيرون نگهداري مي نمايند . حائز اهميت است بدانيد كه براي حفظ از هر اردك در استخر يا هر فضايي بايستي محيطي به ميزان يك متر مربع را در نظر داشته باشيد . 

بيشتربخوانيد: 
تغذيه اردك ها : تغذيه اردك ها اشكال نژادهاي اهلي و وحشي بومي رشد 
اردك اشخاص صاحب حيث و متخصص در موضوع طيور و دام اين نوع ابلاغ كرده اند كه اردك ها بايستي تا رسيدن به سن يك ماه در يك مكان خشك و به دور از نور خورشيد نگه داري شوند چرا اين امر منجر مي شود تا تن اردك ها به مقدار كافي از گيسو پر گرديده و براي محفظه خارج آمادگي اضطراري را پيدا نمايند . 

خط مش 
دوم : نگهداري و پرورش در فضاي نيمه باز فايده گيري از اين راه و روش براي محافظت اردك مستلزم داشتن هم استخر و نيز سالن مي باشد . در اين رويه اردك ها در يك تالار حفظ مي شوند با اين تفاوت كه تالار به بخش هاي زيادي تقسيم شده و در مقابل هر بخش استخر هايي براي اردك ها در نظر گرفته مي شوند . 

شايان ذكر هست كه اين شيوه از مراقبت اردك دوچندان رايج مي باشد و بخش اعظم رويش دهنده ها از آن منفعت مي مارك . 

راه و روش 
سوم : پرورش در فضاي بسته اساساً از اين روش در شهر ها و اقليم ها و مناطقي كه داراي آب و هواي سرد و خشك مي باشد سود مي بند . در اين رويه از رشد اردك، قفس اردك و يا اين كه هر محفظه كه فراهم مي نماييد مي بايست اردك ها را براي مدام در خويش نگه دارند و در واقع اردك ها هيچ آزادي بر همت خويش ندارند به نوعي مي توان اعلام كرد اردك هاي در اين رويكرد از رشد در زندان به رمز مي برند .

رشد 
اردك 
سالن 
رويش و نگهداري سالني كه براي رويش اردك ها در حيث گرفته مي شود مي بايست دارنده همه استاندارد هاي حتمي بوده و براي محافظت اين پرنده ها مطلوب باشد . حائز اهميت مي‌باشد بدانيد كه اردك عشق زيادي به آب تني دارا‌هستند و به همين استدلال در رخ تامين اين نياز آن ها در واقع قدم بزرگي در راستاي رويش آنان برداشته ايد . 

ولي در استاندارد ترين حالت شما مي توانيد يك سالن سقف دار به يار استخر در داخل تالار براي اردك ها در حيث داشته بگيريد كه اين موقعيت بهترين و استانداردترين حالت ممكن مي باشد . 

رويش 
اردك

برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۲:۴۸ توسط:ت.ج موضوع:

كنجاله آفتابگردان چيست؟

5-كنجاله 
آفتابگردان آفتابگردان يك عدد ديگر از موادي هست كه براي تأمين پروتئين جيره از آن به كارگيري مي كنيم . اندازه انرژي آن 1900 و پروتئين آن از 28 تا 40 % متغيير مي باشد . ميزان ليزين آن پايين و ترئونين آن امكان هضم بسيار كمي داراست . اين ماده دارنده اندازه زيادي پكتين (محدودكننده )، گزيلان و آرابينوزايلان هست و در مواقع مصرف حتماً مي بايست يك مولتي آنزيم حاوي پكتيناز به آن اضافه شود .فارغ از آنزيم مي توانايي مقداركمي ازآن را در جيره جايگزين سويا نمود . مثلاً به جاي 20 % سويايي كه در جيره آغازين جان دار مي‌باشد ، 15 % سويا و 5 % آفتابگردان قرار دهيم كه در اين وضعيت بالانس اسيدهاي آمينه بخصوص ليزين و ترئونين حتمي بنظر مي رسد . 
بطور خلاصه مي توان در جيره آغازين تا 25 % و در جيره نهايي تا 40 % سوياي مو جود را با آفتابگردان جايگزين نمود . اما در جيره حاوي آنزيم مي توانايي مقادير بيشتري از اين ماده را به كارگيري كرد .رنگ كنجاله آفتابگردان تيره هست وچون رنگ طعام درمصرف آن توسط طيورجذبه دارد، مصرف آن كمي محدود مي شود . 
6- 
كنجاله تخم پنبه كنجاله تخم پنبه دارنده 2300 انرژي متابوليسمي و 41 % پروتئين مي‌باشد . تخم پنبه دارنده ماده ضدتغذيه اي گوسيپول هست كه در گله هاي تخم گذار اهميت دارد زيرا در سفيده و زرده تخم مرغ ايجاد رنگ مي كند . تغيير‌و تحول رنگ زرده بصورت بوجود وارد شدن لكه هاي سبز تا سياه هست كه بستگي به مقطع بازه انبارداري دارااست و رنگ سفيده ، هم بدليل پاره شدن غشاء به رنگ صورتي درمي آيد . براي به كار گيري از تخم پنبه مي توان از سولفات آهن به نسبت 1 به 1 استعمال كرد ، چون تركيبات آهن دار با گوسيپول كمپلكس مي دهند و آنرا از دسترس سيستم گوارشي طيورخارج مي سازند . 
نخود نخود دارنده 2600-2400 انرژي و23 تا 25% پروتئين مي باشد . مقدار متيونين آن همانند سويا پائين است كه در مدت وقتي جيره نويسي مي بايست زمينه دقت قرار بگيرد . دارنده ماده ضدتغذيه اي آنتي تريپسين ميباشد البته اندازه اين ماده در نخود بسيار كمتر از سويا مي‌باشد كه اين ميزان قليل هم با حرارت از ميان مي رود ضمن اين كه حرارت تأثير مثبت روي اندازه پروتئين قابل هضم دارااست . تانن ماده ضد تغذيه اي ديگري هست كه در نخود وجود داراست . هر چه ميزان تانن عمده باشد امكان هضم پروتئين نخود پائين تر خواهد بود . در‌صورتي‌كه به روشي بتوانيم مقدار مواد ضدتغذيه اي نخود را پائين آوريم اين ماده با  ماشين جوجه كشي سويا رقابت خواهد كرد و با پروتئين سويا قابل مقايسه خواهد بود . 
8- 
پودر گوشت پودر گوشت در حدود 55% پروتئين ناپخته دارد و تجزيه كردن و داشتن حساب و كتاب آن بدليل متغير بودن ماده اوليه بصورت موردي، نياز مي باشد . مقدار متيونين ، سيستئين و تريپتوفان آن ناچيز و ليزين بالاست . اندازه انرژي پودر گوشت به اندازه چربي مو جود در آن بستگي دارااست . وجود يك آنتي اكسيدان در پودر گوشت براي پرهيز از فساد آن اهميت دارااست . پودر گوشت به اين ادله كه حرارت مي بيند و رطوبتش گرفته مي شود آلودگي ندارد . البته بزودي ممكن مي باشد آلودگي به آن منتقل گردد . پودر گوشت در صورتي‌كه حاوي استخوان باشد مي بايست با ارزش ارزانتري در اختيار مصرف كننده قرار گيرد و در اين شرايط 40 تا 50% پروتئين نپخته دارااست و منشاء خير و خوبي براي كلسيم و فسفر مي باشد البته هر چه فسفر آن پائين تر باشد خوب تر مي‌باشد چون ممكن مي باشد محدود كننده باشد .ميزان مصرف پودر گوشت بطور متوسط 5 تا 7% و حداكثر 10% مي باشد . در صورتي‌كه مقدار پروتئين پودر گوشت نامشخص باشد خوب تر مي باشد بخش اعظم از 4 تا 5% درجيره به فعاليت گيري نشود . 
9- 
پودر ماهي پودر ماهي داخلي كه از ماهي كيلكا بدست مي آيد حدود 60% پروتئين دارد . پودر ماهي فرنگي از ماهي هاي آنچوي ، هرينگ ، منهادان گرفته مي شود و در حدود 64% پروتئين داراست . تركيب اسيد آمينه ها و قابليت و امكان هضم آنها مضاعف بالاست . بخاطربو و طعم اي كه در گوشت و تخم مرغ ايجاد مي كند در مصرف آن محدوديت داريم و حداكثر 5% در جيره به كارگيري مي شود . درجيره جوجه هاي گوشتي اين اندازه در نقطه پايان عصر مي بايست به دست كم برسد . 
اگرميزان چربي پودر ماهي بيش از 1% باشد،مقدار عطر بخصوص بعدازطبخ مشكل ساز مي‌باشد . پودرماهي هم همانند پودرگوشت مي بايست دربردارنده آنتي اكسيدان باشد . 
پودر ماهي ممكن ميباشد موجب سائيدگي سنگدان شود . زمانيكه اين جراحات مشاهده شد بايد بلافاصله مواد پروتئيني با منشا حيواني انقطاع شده و ميزان دانه هاي خوراك يه خرده درشت تر گردد تا سنگدان به وضعيت معمولي در آيد . 

برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۹:۱۵ توسط:ت.ج موضوع:

نكاتي در مورد تخم نطفه دار

در 
گزينش 
تخم نطفه داري به موراد زير دقت نماييد : 1- تخم هايي كه در نقاط مختلفشان دارنده كنار گذاشتن و مشكل ها شكسته شدگي باشند . اين مسئله به اين عامل مي باشد كه پوسته ي تخم بازدارنده از انتقال بي واسطه گرماي دستگاه مي شود . اگرتخم شكسته باشد ، دما به فيس بي واسطه به درون تخم رفته و سبب تبخير مالامال سرعت آن مي شود . اين زمينه علاوه بر نيستي بي نقص تخم ، باعث ساز ايجاد مشكل ها بهداشتي دربردارنده از تبخير مواد داخل تخم براي تخم هاي ديگر مي شود كه بر كل تخم ها تاثير منفي خواهد گذاشت . 

2-تخم هايي كه بدشكل مي باشند . گرد بي نقص كه سرو ته تخم معلوم و مشخص نمي باشد و يا اين كه اين كه بيضي صورت بي نقص مي باشد . 

3- تخم هايي كه يا اين كه دوچندان كوچك مي باشند يا اين كه اين كه مضاعف والا . تخم هاي كوچك كه به استدلال اندازه فراوان كوچك آنان ، نطفه تغذيه ي كافي نخواهد داشت و در سود يا اين كه مضاعف ضعيف به عالم خواهد آمد و يا اين كه اين كه در باطن تخم تلف خواهد شد . تخم زياد درشت نشان از سن بالاي مرغ تخم گذاز است كه اين زمينه هم قادر است باعث ساز تلف شدن جوجه درون تخم شود . 
ماشين جوجه كشي
4- تخم هاي كهنه . تخمي كه براي مقطع زماني دوران زيادي بعد از آن از عده اوري محافظت مي شود قابليت تبديل شدن به نطفه ي بسيار پاييني دارااست . اين اختلال به ادله تبخير آب و مواد داخل تخم صورت مي گيرد كه خط مش تشخيص آن نيز سبك بودن تخم نسبت به تخم هاي مشابه مي باشد . 

5- تخم هايي كه خوني و آلوده ميباشند . مرغ هاي بيمار، بخصوص مرغ هايي كه به بيماري هاي گوارشي در گير ميباشند ، در فيس تخم گذاري ، تخم آلوده ايجاد خواهند كرد . در اين صورت نطفه درون تخم با نقص‌ مواجه شده و به صورت بي نقص پرورش نمي‌كند و درنتيجه تلف خواهد شد . 

6- محيط آلوده و كثيف و آلوده و كثيف ي تخم گذاري : در صورتي كه محفظه تخم گذاري آلوده و كثيف به باكتري ها و نجاسات باشد، بدنه ي آلوده و كثيف ي تخم مي تواند باعث ساز انتقال بيماري به تخم هاي ديگر شود كه در فيض منجر زخم كلي به تخم هاي نطفه دار و جوجه ها خواهد شد . 

7- تخم هايي كه از جفت گيري مرغ و خروس هاي برنا حاصل مي شود . اين مشكل به ادله عدم بلوغ فارغ از نقص در خروس هاي جوان در 14 روز ابتدايي جفت گيري و در فيض عدم ايجاد اسپرم خواهد بود . اين مورد به فيس عيني قابل تشخيص نمي باشد . 

فراگيري 
نطفه 
سنجي علاوه 
بر 
موارد فوق، خريدار مي بايست مسئله ها تحت را نيز در لحاظ داشته باشد : 1- به هيچ وجه به چهره اينترنتي اقدام به خريد تخم نطفه دار نكند . معاينه ي حضوري تخم نطفه دار به عبارتي جور كه در مورد ها بالا نيز اشاره كرديم مضاعف كليدي مي باشد . 

2- محل خريد تخم نطفه دار از محل جوجه كشي بدور نباشد . در وحله ي نخستين نياز هست كه از شهر خود اقدام به خريد تخم نطفه دار نماييد . فواصل زياد هم پا با تغييرات اقليمي و آب و هوايي خواهند بود كه تغيير‌و تحول ناگهاني اين تغييرات در تخم ها باعث ساز نيستي آن‌ها خواهد شد . 

3- طبق تجربه ، خوب تر مي باشد در وحله ي اول تعداد مقداري تخم خريداري فرماييد و منجر ساز با اطمينان از فروشنده اقدام به خريد بخش اعظم ي تخم كرده و جوجه كشي اصولي را انجام دهيد . 

به طور كلي ، تخم نطفه داري كه براي جوجه كشي مرغ به كار گيري مي كنيد بايد نو و تندرست باشند . براي خريد تخم هاي نو حتما توصيه مي شود كه از مكان هاي نزديك تخم ها را خريداري نماييد و گله فروشنده را به طبع مشاهده فرمائيد . درصد نر (نسبت يك به دو يا اين كه يك به سه به طبع به طبع به طبع رعايت گرديده باشد )، موقعيت مكان مراقبت و تغذيه مرغ هاي مولد در بيرون شدن جوجه هاي سالم از تخم اثرگذار مي باشند . 

2- 
شايسته ترين 
درصد نر به ماده براي جوجه كشي مرغ چه قدر است؟ درصد نر مناسب براي مرغ سه به يك ميباشد . يعني به ازاي هر سه مرغ مي بايست يك نر وجود داشته باشد . زياد بودن مرغ ها يا اين كه اندك بودن خروس ها باعث به ضعيف شدن نطفه و عدم خروج و يا اين كه ضعيف شدن جوجه هاي هچ شده مي شود . 

مكان نگهداري نيز مي بايست تميز و عاري از هرگونه آلودگي و عفونت باشد . زيرا اين برهان مي تواند سبب به مريض شدن مرغ ها و خروج جوجه هاي كثيف به باكتري و عفونت از تخم هاي نطفه دار گرديده و منجر ساز مريض شدن و فنا گله شود . 

برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۲:۵۳ توسط:ت.ج موضوع:

بيماري شايع در قناري

شايع ترين 
بيماري هاي قناري 1) 
چاقي در قناري يك عدد از شايعترين بيماري هاي قناري كه در اثر قليل توجهي پرورش دهنده به وجود مي آيد، چاقي قناري است . اين بيماري در اثر تغذيه بيش از حد پرنده از تخم مرغ آب پز، دانه هاي روغني مانند ارزن و تخم آفتابگردان، تغذيه بيش از حد مجاز و … به وجود مي ايد و فيض آن به وجود وارد شدن بيماري هاي ثانويه مثل پرريزي، عدم تخم گذاري، تنگي نفس، اندك تحركي و … مي باشد . براي جلوگيري از بروز چاقي در پرنده به طبع بايستي اذن پرواز را به او بدهيد و قفس بزرگي را براي وي تنظيم كنيد، هم چنين مي بايست از دانه هاي ناچيز چرب، ميوه ها و صيفي جات تغذيه نمايد . 

ماشين جوجه كشي
اسهال در قناري اين بيماري نيز در اثر وارد وارد شدن شُك دمايي، استرس، ترس، تغذيه با غذاي ناسالم و … به وجود مي ايد و فيض آن آبكي بودن فضولات پرنده، آلوده بودن بدور و بر مخرج و ضعيف شدن پرنده مي باشد، براي پرهيز از بروز چنين بيماري مطلقا بايد رتبه دماي محفظه را در محد متعادلي اثبات نگه داشت و از توليد هر نوع سر و صداي زياد و رعب و وحشت پرهيز نمود . 3) 

يبوست در قناري اين بيماري در اثر تغذيه تكراري و نا مناسب ساخت خواهد شد، به‌اين ترتيب براي دوري از اين بيماري مسلما قناري را با اشكال ميوه ها و سبزيجات تغذيه كنيد، از علايم اين بيماري مي توان و توانايي اذعان كرد كه پرنده هنگام دفع فضله با مشكل مواجه مي شود و هميشه دُم مي زند . 4) 

ورم روده در قناري اين بيماري در اثر تغذيه از مواد غذايي فاسد و ناسالم به وجود مي آيد و دليل ها بيماري زا در سراسر روده پرنده متفرق مي شود و به راحتي مي بضاعت رگ هاي خوني سياه رنگ را در تحت شكم پرنده مشاهد نمود، از علايم اين بيماري مي توان سستي و بي حالي، اسهام، عدم بضاعت و بضاعت در جفت گيري و تخم گذاري و… اشاره نمود . براي درمان اين بيماري مطلقا بايد با مشاوره دامپزشك از آنتي بيوتيك هاي مطلوب استعمال نمود و مواد غذايي را به صورت نو و شسته گرديده در اختيار آنها قرار دهيد . 5) 

آبله در قناري اين بيماري نيز ادله ويروسي دارد و برهان نشر دهنده آن سبب ايجاد نقاط سفيد، قرمز‌رنگ و يا اين كه زرد رنگ بر روي سر و گردن و پر و پر و بال هاي پرنده خواهد شد . استدلال تكثير دهنده اين بيماري از خارج مي باشد براين مبنا در چهره تماس قناري ها با پرنده هاي وحشي و يا اين كه جديد خريداري شده احتمال سرايت بيماري وجود خواهد داشت . سود 

گيري كلي : در اين مقاله عملكرد گرديده تا خلاصه اي از نكات و تكنيك هاي داراي اهميت در رشد قناري و جوجه كشي از آن خدمت شما يادگرفتن داده شود، رويش اين پرنده فراوان لذت بخش و مشغول كننده خواهد بود به شرطي كه تمام نكات گفته گرديده در اين مطلب را مد لحاظ قرار دهيد . قناري ها دارنده هوا داران متعددي در ميان مردم مي باشد و اشخاصي مي باشند كه براي داشتن آن ها حاضرند تعدادي ميليون بپردازند، براين مبنا رشد اين پرنده كوچك ميليون ها تومان درآمد براي شما خواهد داشت . 

در صورتي كه نياز به هر نوع مشاوره كردن داشتيد و يا اين كه اين كه سوال، سفارش و يا انتقاد خاصي داشتيد از راه بخش ايده ها با مديران وب تارنما در در ميان بگذاريد . 

برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۱:۲۲ توسط:ت.ج موضوع:

بيماري هاي ويروسي با واكسيناسيون

واكسيناسيون: 
آنتي بادي هاي مادري فقط تا 2 هفته مي تواند جوجه ها را در مقابل بيماري ها مراقبت كند . بيماري هاي ويروسي با واكسيناسيون قابل پيشگيري مي باشد .به تيتر نمونه جوجه هاي تخم گذار در هچري عليه مارك واكسينه مي شوند .همچنين در مقابل كوكسيدوز واكسن وجود دارد كه ايمني بالايي ايجاد مي نمايد .با اين حالا در برخي بيماري ها مانند برونشيت به ادله پديده نوتركيبي و ايجاد سروتيپ هاي جديد ، واكسن شيوه موثري در جهت پيشگيري از بيماري نمي باشد و واكسن تنها مي تواند از تلفات بالا پرهيز كند .

ماشين جوجه كشي

د) 
آنتي بيوتيك: آنتي بيوتيك در صنعت طيوربيشتر جهت پيشگيري به كار گيري مي شود .بخش اعظمي از جوجه ها در 18 روزگي جنيني يك دوز آنتي بيوتيك تزريقي مان ceftiofur و جنتامايسين اخذ مي كنند .دليل داراي اهميت عفونت بند ناف رطوبت در طي ساعت هاي ائليه پس از هچ مي باشد .هنگامي كه بند ناف بدرستي بسته نشود و بدنبال آن با يك تراز آلوده در تمكاس قرار گيرد عفونت بند ناف صورت مي گيرد . بدين ترتيب جوجه هاي يكروزه جهت پرهيز از عفونت بند ناف يك دوز آنتي بيوتيك اخذ مي نمايند . 
در طي دوره رشد ضدكوكسيديوز به جيره طولاني تر مي شود كه علاوه بر پيشگيري از كوكسيديوز مشوق رويش نيز مي باشد .آنتي بيوتيك virginamycin هم مشوق رويش مي باشد كه در برخي مرغداري ها به كار گيري مي شود .جهت دوري از انتريت نكروتيك نيز از آنتي بيوتيك به كار گيري مي شود . 
زماني كه در تالار آغاز بيماري را با علايم گوارشي و تنفسي مي بينيم فارغ از دقت به برهان از آنتي بيوتيك از روش آب يا غذا استعمال مي كنيم .از طرفي دوز دارويي بر حسب آب مصرفي و يا اين كه طعام روزانه كل گله حساب و كتاب مي شود، به اين ترتيب كل گله آنتي بيوتيك اخذ مي نمايند .در سيتم هاي ريلي و nipple به ندرت پس از معالجه شستشو فيس مي گيرد در اين فيس آن‌گاه از دوره درماني يه خرده آنتي بيوتيك از شيوه آبخوري ها به جوجه ها مي رسد .دوز موءثر دارو بوسيله هر شركت تععين مي شود كه براي رسيدن به معالجه مي بايست يك سري روز درمان ادامه يابد .البته رسيدن به غلظت ممانعت كننده(MCI) در درمانها ي گروهي مثل دادن دارو با آب يا اين كه طعام ايراد مي‌باشد . 
از طرفي داده ها راجع به فارماكوكنتيك داروها اندك است،اينكه با چه دوزي، چه موقع و تا چه هنگامي به دوز مفيد دارو در خون مي رسيم هنوز مسئله مشاجره مي باشد .براي 
مثال آيا مي بضاعت و توان با دوز بالا اما در يك زمان كوتاه به دوز موثر آنتي بيوتيك در خون برسيم؟ راه 
هاي كاهش مصرف آنتي بيوتيك: 1) يكي از خط مش هاي كاهش مصرف آنتي بيوتيك كاهش بار ميكروبي در محفظه رويش مي باشد .اين كار با مواد شيميايي و پروبيوتيك ها چهره مي گيرد . 
در ساليان اخير جهت كاهش باكتري هاي E .coli و سالمونلا در آب از مواد شيميايي كاهش دهنده PH استعمال مي نمايند .متاسفانه اين توليد ها گران بها و كوتاه اثر مي باشند . 
به كار گيري از حذف رقابتي يك منش جانبي جهت كاهش استفاده ار آنتي بيوتيك ها محسوب مي شود .استعمال از ميكروفيلر غير بيماريزاي دستگاه گوارش (پروبيوتيك) مي تواند از تكثير دست اندركاران پاتوژن پرهيز كتد . 
2) راه و روش ديگر به كارگيري از واكسن درون آب مي‌باشد كه بداخل آب اسپري مي شود و با عوامل پاتوژن رقابت مي كند . 
3) شيوه ديگر كه هنوز در حالا چك است، كامل كننده هاي غذايي نظير آنزيم ها، اسيدهاي ارگانيك و اوليگوساكاريدهاي غير قابل هضم مي باشد .براي نمونه اوليگوساكاريدهاي خوراكي كبد را جهت ترشح پروتئين متصل به مانوز تحريك مي نمايد كه به كارداران پاتوژن متصل مي شود و سيستم ايمني را تحريك مي نمايد .اوليگوساكاريدها بايد در يك دوز مطلوب و به صورت پيوسته در جيره وجود داشته باشند اما اين برنامه هنوز مطمئن نمي باشد و هزينه هاي متعددي در بر دارد . 
4) منش ديگر، شناسايي نقاط بحراني انتقال كارداران بيماريزا مي باشد .اين كارداران مي تواند از طرز كشتارگاه، هچري، انبار غلات و آب و خوراك منتقل شود .بدين ترتيب تندرست اين محفظه ها مي تواند در كاهش توشه ميكروبي و در نتيجه كاهش استعمال از آنتي بيوتيك ها موثر باشد . 
نتيجه: 
به كارگيري از آنتي بيوتيك مي تواند سبب مقاومت آنتي بيوتيكي در بشر ها نيز شود .اگرچه انتقال مقاومت از باكتري هاي حيواني به بشر ناچيز مي باشد البته نمي توانايي از اين مسئله براحتي گذر كرد .به كار گيري از آنتي بيوتيك در بيماري هاي ويروسي نا به جا است به اين ترتيب در حالتي كه بتوان با امنيت زيستي از كمپله شدن كارداران ويروسي دوري كرد، ديگر احتياجي به به كارگيري از آنتي بيوتيك نخواهيم داشت .همينطور با تهيه و تنظيم پروفايل شيميايي در آخر زمان رشد مي توان به عامل ها خطر ساز محيط پي برد و اقدامات مديريتي و واكسيناسيون را بر شالوده آن ها تهيه و تنظيم كرد .اين كه از كدام سويه ي واكسن و در چه سني واكسيناسيون چهره گيرد بر اساس اين برنامه ها تهيه مي گردد .اين برنامه خطر ابتلا به بيماري ها را كاهش مي دهد و به رخ غير بي واسطه مي تواند مصرف آنتي بيوتيك در صنعت طيور را كاهش دهد .بيوسكوريتي يا امنيت زيستي حساس ترين عامل در كاهش پيدايش بيماري ها و در فيض كاهش مصرف آنتي بيوتيك مي باشد . 

 
برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۴:۱۳ توسط:ت.ج موضوع: