طيور طيور .

طيور

موردها داراي اهميت در خصوص رئيس رشد جوجه بوقلمون

مراقبت بوقلمون در سنين جوجگي، يكي از مشكلترين فرآيند پرورش بوقلمون ميباشد . بوقلمون هاي جوان هم در پيش‌روي كارداران بيماري‌زا كاملاً حساسند از اينرو مي بايست توجه فراواني به آن‌ها مبذول داشت

.

ماشين جوجه كشي

امروزه در اكثر وقت ها كشورها، بوقلمون را بصورت تجارتي و به تعداد زيادي نگه داري ميكنند وتعداد معدودي از شركت ها تصحيح نژادي، سويه هاي تجارتي منحصربه‌فرد به خويش را ارائه ميدهند كه از ضريب تبديل و قدرت رشد دوچندان بهتري نسبت به ديگر نژادها برخوردارند . در طريقه پرورش به فيس صنعتي، مي بايست با ذيل نظر به دست آوردن حالت محيطي تمامي نيازهاي بوقلمون را در لحاظ گرفت تا با تنظيم حرارت، تهويه، بهداشت و بالاخره رده حداكثر فيض مطلوب حائز شود . 
دماي 
مورد نياز دما 
در هفته هاي مختلف بايد به قرار زير باشد: در استارت عصر رويش و در سيستم لانه گرم (گرمايش در كل سالن) دماي لانه را در حدود 34 الي 36 جايگاه سانتي گراد تامين فرماييد و اين دما را در اواخر هفته نخستين به 32 رتبه سانتيگراد برسانيد، بعد از آن دماي آشيانه را در هفته دوم 29 ، هفته سوم 26 ، در هفته چهارم 24 (در تمام اين زمان حرارت سالن نبايد از 24 رتبه سانتي گراد كمتر گردد)، هفته پنجم 21 رتبه سانتي گراد و از هفته ششم تا نقطه نهايي زمان دماي 18درجه سانتي گراد را مراقبت نماييد . در قضيه تامين دماي مورد نياز نژاد هاي صنعتي، حتماً از راهنماي رشد آن نژاد استعمال فرمائيد . 
در روزهاي نخستين جوجه ها نبايد از منبع حرارتي بدور شوند چون ممكن است سوز‌و‌سرما بخورند . در صورتيكه از دستگاه مامان تصنعي و مصنوعي به كارگيري مي‌شود مي بايست دور دستگاه مامان حصاري كشيد تا از آن دور نشوند و يا اگر از هيتر استفاده مي‌گردد بايستي همگي تالار حرارت يكنواخت و مطلوب داشته باشد . 
تهويه 
و رطوبت براي رويش عادي جوجه بوقلمون هواي تازه و تميز ضرورت داراست . با استعمال از پنجره هاي تهويه‌اي و همچنين هواكش‌هاي برقي مي‌توان تهويه را در اختيار گرفتن كرده كه ولي تهويه نبايد سبب ساز سرد شدن تالار گردد . هنگام ورود به تالار مي‌توان وضعيت تهويه را بخوبي تشخيص داد، چون وجود هرگونه بوي نا مناسب عامل عدم و نقص تهويه هست . تهويه نا مناسب از طرفي منجر ناچيز كردن رطوبت مي شود . وجود رطوبت در داخل تالار نيز يكي از نشانه هاي نقص تهويه ميباشد . تالار حفظ جوجه ها مدام مي بايست خشك حفظ شود و در صورتي‌كه خشكي هوا بيش از حد لازم باشد رشد پرها ناچيز شده و وضعيت پرها نامناسب مي گردد . 
بهداشت 
و بهسازي پرهيز و پيش‌گيري از بيماري مستلزم رعايت اصول بهسازي و بهداشت مي باشد . از اينرو بايستي لانه و همينطور وسايل را قبل از ورود و نقطه نهايي هر عصر به خير شست و ضد عفوني نمود . 
فضاي 
لازم فضايي 
كه بايستي در اختيار جوجه بوقلمون باشد: در هفته اول 30 جوجه در هر متر مربع، در هفته 2-4 تعداد 20 جوجه، در هفته 5 -6 تعداد 10 جوجه، در هفته 7 -8 تعداد 8 جوجه، در هفته 9-12 تعداد 5 عدد و در هفته 13-20 تعداد 2-3 بوقلمون در هر متر مربع . 
وسايل 
مراقبت جوجه بوقلمون وسايلي كه براي رشد و نگهداري جوجه بوقلمون به كار مي رود تقريباً مشابه به آن چيزي مي‌باشد كه در رشد جوجه هاي مرغ به عمل مي رود . 
به كار گيري 
از روشنايي براي رويش بوقلمون در 48 ساعت نخستين بايستي در تمام زمان شبانه روز از نوروروشنايي در سالن نگهداري جوجه بوقلمون‌ها به كارگيري كرد . بعد از آن از اين‌كه جوجه بوقلمون‌ها به خوردن و آشاميدن عادت كردند مي بايست به مرور نوروفروغ را كم كرد به طوري كه در سن 2 هفتگي به دستكم اندازه نوروروشنايي رساند . معمولاً ميزان 13- 14 ساعت روشنايي در شبانه روز براي بوقلمون‌ها از سن 2 هفتگي به آن گاه كافي مي باشد . شدت فروغ هم با اهميت مي‌باشد معمولاً در 48 ساعت نخستين مي بايست از نوروفروغ شديد‌تر و آنگاه از نوروفروغ ضعيف‌تر استعمال نمود . طبق آزمايشي كه در انگليس انجام شده، نوروفروغ قرمز‌رنگ و سبز هر دو اثر خير و خوبي از نظر رويش نسبت به نوروروشنايي سپيد در بوقلمون‌ها دارند . البته وقتي كه شدت انوار نام برده به ميزان شدت فروغ سپيد مي‌باشد اختلافي از حيث ميزان رشد در بوقلمون‌ها ديده نشده است، از اينرو به حيث مي رسد زمينه شدت نور و روشنايي مهمتر از رنگ آن است . 
بوقلمون‌ها هم نظير مرغ‌ها در فروغ و روشنايي آبي رنگ قادر به ديدن نيستند از اينرو هنگام به چنگ آوردن آن ها ميتوان از نوروروشنايي آبي رنگ استعمال كرد . به هر هم اكنون استفاده از روشنايي آبي، به مقطع 24 ساعت اثر بدي بر بوقلمون دارااست . 
طرز استعمال كردن از فروغ و روشنايي در رويش بوقلمون ها بستگي به نژاد و شيوه حفظ و بالاخره سن فرستادن آنان به كشتارگاه دارد البته از حيث ارشاد از نوروفروغ مي‌توان به طريقه زير استفاده كرد: 0-6 هفتگي: در 48 ساعت اوليه به طور مستمر از نوروروشنايي استفاده مي‌شود، آن‌گاه ميزان روشنايي را به مرور به 14 الي 18 ساعت ميرسانند (كم كردن نوروروشنايي بايد به طور آرام وتدريجي فيس گيرد) . 
6-22 هفتگي: از 14 ساعت نوروفروغ باشدت اندك استعمال مي شود . 
22-30 هفتگي: بازه نوروفروغ روز را به 10-12 ساعت ميرسانند . 
رشد 
جوجه بوقلمون ها براي 
نگهداري از جوجه بوقلمون بايستي عمليات پايين انجام داد: قبلي از ورود جوجه ها مي بايست تمام وسايل محافظت لانه را شستشو و ضد عفوني كرد و بعد وسايل رشد به دقت چيده شوند . اتومبيل مادر را گرم و يا اين كه هيتر را شفاف كرد و تهويه را در احوال مناسبي قرار اعطا كرد . از ريختن جوجه ها تعداد بيش از حد استاندارد در هر متر مربع بايستي جلوگيري كرد . به قضيه تغذيه جوجه بوقلمون ها هم مي بايست در روزهاي اوليه اعتنا فراواني نمود . 
در شيوه رويش در روي بستر حتماً مي بايست از بستر مناسب به كارگيري كرد . در روزهاي اوليه بايستي بستر را با پارچه و يا برگه پوشاند تا جوجه بوقلمون ها از مواد بستر نخورند (البته بعضي ها از جعبه هايي كه براي حمل و نقل جوجه ها به كار گيري مي شود هم استفاده مي نمايند ولي اين دستور از حيث بهداشتي به هيچ وجه توصيه نمي شود) . وقتي كه جوجه ها نحوه طعام تناول كردن را ياد گرفتند ميتوان ورقه ها را برداشت . 
در بعضي از تالار هاي پيشرفته پرورش بوقلمون از كف هاي توري يا اين كه نرده اي (Wire or Slat Floor) هم استفاده مينمايند . اين كف ها فراوان بهداشتي هست البته گران تمام مي شود و جوجه بوقلمون‌ها نيز نمي‌توانند براحتي روي آن‌ها شيوه بروند و اكثر اوقات ممكن مي‌باشد در گير حزن و ضعف پا و پنجه گردند . 
جوجه بوقلمون‌ها برعكس جوجه مرغ‌ها خوردن و آشاميدن را به خودي خويش خاطره نمي گيرند . ازاينرو مي بايست به آنان فراگرفت . آموختن روش آشاميدن و خوردن يك عدد از اشكالات پرورش بوقلمون هست . براي اين‌كه جوجه بوقلمون ها را به خوردن ترغيب كنند، جمع اي از جو خرد شده، توده اي از شير و برخي از تخم مرغ پخته و خرد گرديده و يا غذاي سبز استعمال مي نمايند . برخي از ساخت كنندگان تعدادي جوجه بوقلمون كهن سال را بين جوجه بوقلمون هاي يكروزه رها مي‌نمايند تا بوسيله آن‌ها ميل كردن و آشاميدن را فراگيرند (كه البته اين خط مش به حافظه ريسك بالاي ابتلا به بيماري در جوجه ها امروزه منسوخ شده مي‌باشد و صرفا در وضعيت روستايي گهگاه از آن استعمال مي‌كنند) . به طور كلي بوقلمون ها نسبت به مرغ ها، بسيار ابله مي باشند به نحوي كه در محافظت بوقلمون به طور طبيعي، اين پرنده همانند مرغ مامان بخوبي از جوجه هاي خود محافظت نمي‌كند، اكثر وقت ها جوجه هاي خويش را تلف مي‌كند و يا اين كه در پيش‌رو پرنده ها ديگر از جوجه هاي خود دفاع نمي كند . همچنين در صورتي‌كه در روي تخم خوابيده باشد ممكن مي‌باشد چند روز سواي خوراك بخوابد و اگراو را بزور جهت ميل كردن طعام از روي تخم بلند نمايند ممكن مي باشد پس از سير شدن فراموش كند كه مي بايست دوباره در روي تخم ها بخوابد از اين جهت ممكن ميباشد با كم غفلت، تخم ها خراب شوند (البته در محيط روستايي و غير صنعتي) . 
جوجه بوقلمون هم دوچندان قليل هوش و بي استعداد مي‌باشد و از اين رو يكي از اشكالات اول پرورش بوقلمون عدم فراگرفتن طرز خوراك ميل كردن و آشاميدن مي باشد . بايد در روزهاي نخستين نهايت دقت و توجه و طاقت را نمود تا جوجه ها طريق ميل كردن و آشاميدن را فرا بگيرند وگرنه در طي روزهاي اوليه شاهد تلفات زياد بالايي خواهيم بود . در رشد جوجه بوقلمون‌ها مي بايست دقت نمود كه قسمت پرورش تا مرز قابليت داراي كناره يا اين كه زاويه نباشد زيرا ممكن هست كه با عده شدن جوجه ها در يك كناره روي هم شاهد تلفات ناشي از خفگي در آن‌ها باشيم . پس خوب تر مي باشد نصيب رشد ما حالت بيضي مثل داشته باشد . بوقلمون ها معمولا در در بين 20 - 28 هفتگي به سن بلوغ ‌مي‌رسند كه ولي اين فرمان بستگي به نوع، سويه و بالاخره كالا دارااست . معمولاً نژادهاي سبك مقداري زود تر از نژادهاي سنگين به سن بلوغ مي‌رسند . فصل جوجه كشي و همچنين طرز محافظت هم قليل و بيش در تسريع يا اين كه تاخير بلوغ اثر دارااست . مورد تشخيص رسيدن به سن بلوغ مضاعف داراي اهميت مي‌باشد چون هنگامي كه پرنده به سن بلوغ ميرسد گوشت از لحاظ كيفيت به حداكثر مرغوبيت خود مي رسد و سپس از آن با چربي به چنگ آوردن تن از كيفيت آن كاسته مي ‌شود . امروزه عملكرد مي شود كه بوقلمون ها را از لحاظ بلوغ زودرس نمايند به اين مفهوم كه زودتر به سن بلوغ برسند . به اين ترتيب مورخ پست كردن بوقلمون ها به كشتارگاه به جلو خواهد به زمين خورد . 
در كشور ايران معمولاً بوقلمون هاي ماده را در 16 هفتگي به بازار ميفرستند زيرا پس از آن ديگر رويش نمي‌كند البته بوقلمون نر را تا 26 هفتگي نگاه مي‌دارند . وزن زنده بوقلمون هاي ماده 5/7 -8 kg و وزن نرها در حدود 12-13kg است (كه ولي اين مقادير براي نژادهاي مختلف متعدد هست و اين اعداد صرفا به رخ متوسط ذكر شده اند) . ضريب تبديل غذايي بوقلمون ها نسبت به سن رويش متفاوت بوده و در نژادهاي صنعتي مدرن معمولاً 5/2 الي 5/3 مي‌باشد يعني به ارتقاء سن نگهداري اين ميزان ارتقاء يافته و به ازاي هر 5/2 الي 5/3 كيلوگرم غذاي مصرفي 1 كيلوگرم وزن زنده به دست مي آيد . امروزه شركتهاي تصحيح نژادي توانسته‌اند اين اندازه را با منش هاي اصلاحي بهبود بخشند . 


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۳۵:۱۸ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :