طيور طيور .

طيور

به كار گيري از نانوسيد در صنعت مرغداري

 يكي از مباحث مهم در دستور پرورش ، رئيس بهداشتي مزارع مي باشد،يعني تعدادي اعمال مديريتي كه جهت پيشگيري از بروز بيماريها در مزارع به اجرا گذارده مي شود .بدين ترتيب يك مديريت بهداشتي عالي با پيشگيري آغاز شده و بيان‌كننده به عبارتي اصل مقدم بودن پيشگيري بر معالجه مي باشد . 

ماشين جوجه كشي

در رابطه با مشاجره پيشگيري، مورد بيو سكيوريتي( امنيت زيستي) از اهميت ويژه اي برخورداراست . بيو سكيوريتي يا امنيت زيستي يعني يك‌سري اقداماتي كه سبب ساز پرهيز از ورود پاتوژن هاي بيماريزا به باطن مزارع مي گردد . چراكه با ورود آلودگي به مزارع مسئله براي ابتلا به بيماري آماده مي شود كه در رخ اتفاق افتاد بيماري نتنها رئيس توليد با نقص‌ مواجه مي شود بلكه در مواردي رجوع به وضعيت مطلوب را هم غير ممكن مي سازد ، در اين راستا آشنايي مسائل بهداشتي و رعايت آنان ،همچنين دقت به امر العمل ها و بطور كلي رعايت برنامه بيو سكيوريتي دوچندان اساسي و با قيمت مي باشد .اساس مدير سزاوار به كار گيري از مواد غير شيميايي در كاستن يا از ميان بردن كارداران بيماريزا مي باشد تا با حذف مواد شيميايي بتوان به توليد گوشت بصورت طبيعي( گوشت ارگانيك) و پاكسازي محيط زيست ياري شاياني نمود .بيو سكيوريتي از يك طرف مشتمل بر توليد قوانيني جهت پرهيز از ورودپاتوژنها به داخل مزرعه بوده و از طرف ديگر دوري از نشر پاتوژنها دربين قسمتهاي متعدد يك مزرعه مي باشد . 
موارد 
حساس در توليد بيو سكيوريتي عبارتند از : 1 
-ايزولاسيون و قرنطينه 2 
-كنترل ترافيك و رفت و آمد 3 
-ضد عفوني در ميان اين موارد ، ضد عفوني مهمترين بخش بوده و از اهميت خاصي برخوردار هست . 
ضرورت 
رعايت ضدعفوني در فارم هاي پرورش طيور: با ورود آلودگي به فارم مسئله براي ابتلا به بيماري فراهم مي شود كه در رخ رخداد بيماري نتنها مدير ساخت با اختلال مواجه مي شود بلكه در مواقعي برگشت به شرايط مناسب را نيز غير ممكن مي سازد ، در اين راستا شناخت مساله بهداشتي و رعايت آنان ،همچنين توجه به دستور العمل ها و بطور كلي رعايت برنامه بيو سكيوريتي فراوان با اهميت و با ارزش مي باشد .شالوده مديريت لايق به كارگيري از مواد غير شيميايي در كاستن يا از در ميان بردن عوامل بيماريزا مي باشد تا با حذف مواد شيميايي بتوان به ساخت گوشت بصورت طبيعي( گوشت ارگانيك) و پاكسازي محيط زيست كمك شاياني نمود . 
در 
رابطه با ضد عفوني كننده ها سه نكته انتخاب كننده مي باشد: 1-وسيع 
الطيف بودن 2-سازگار 
بودن با محفظه زيست 3-بي 
خسارت بودن براي كاربر كه نانوسيد با طيف اثر گسترده و تاثير گذاري فراوان مناسب بر روي گونه هاي ميكرو ارگانيسم هاي بيماريزا و سازگار بودن با محفظه زيست ، همچنين نداشتن هيچگونه اثر سرطانزايي - تراتوژني - حساسيت زايي بر روي پوست و . . . . بعنوان يك ضد عفوني كننده زياد اثر گذار مطرح مي باشد . 
نانو تكنولوژي : دانش ، هنر و توانايي خرد كردن موادسازنده در مقدار نانومتري ( 1 نانو متر = 9 -10متر ) و در دست گرفتن آنها در اين اندازه و همينطور كاربرد مواد حاصل از اين تكنولوژي را كه به لحاظ ميزان زياد ريز خويش خاصيت اختصاصي بفردي را يافته اند ، نانو تكنولوژي گويند . اين محدوده ميان 1 تا 100 نانو متر مي باشد . 
معرفي 
نانوسيد: نانوسيد كه از كلوئيد نقره و با پيشرفته ترين فناوري روز دنيا تهيه و تنظيم گرديده است، ماده اي ضد ميكروب، باكتري، قارچ و ويروس با توان ضدعفوني كنندگي بسيار بالا و در عين هم اكنون محلولي تماما ايمن و بي خطر براي انسان، دام و طيور مي باشد . 
نانوسيد داراي مجوز مصرف از وزارت بهداشت،درمان و يادگرفتن طبي و همچنين سازمان دامپزشكي كل كشور مي باشد و بطور كلي بضاعت بالايي را جهت ضد عفوني همگي مكانها و قمستهايي كه بنحوي با ايراد آلودگي ميكروارگانيسم هاي بيماريزا دست به يقه مي‌باشند را داراست . اين ماده فاقد هرگونه بخارات سمي ، بوي نامطبوع بوده و هيچگونه آلرژي تنفسي ، پوستي و چشمي را ايجاد نمي كند و خير صرفا منجر مقاومت در ميكروبها نمي گردد بلكه مي تواند ميكروبهاي مقاوم گرديده به آنتي بيوتيكها و ضدعفوني كننده هاي شيميايي را نيز از در بين پيروزشود . 
كلوئيد نانوسيد دربردارنده ذرات ريز نقره در آب مقطر بوده و فاقد هر جور مواد شيميايي مي باشد درحالي كه بقيه مواد ضدعفوني كننده دارنده مواد شيميايي مي‌باشند كه باعث سرطانزايي و ساير مضرات مي گردند . 
همانگونه كه مي دانيم نقره از زمانهاي فراوان بدور بعنوان يك ماده ضدميكروب ارگانيك مطرح بوده و نيز حالا هم در بسياري از داروها قضيه استعمال قرار مي گيرد . 
مزايا 
استفاده از نانوسيد: •بسيار 
موثر •سهولت 
مصرف •بدون 
عارضه ها جانبي •حذف 
بازه جلوگيري از مصرف •كارايي 
در pH هاي مختلف •توليد 
گوشت عاري از باقيماندگي دارويي •توليد 
شده با مواد طبيعي و تكنولوژي جديد •كاربرد 
پهناور در موضوع هاي مرتبط با انسان، حيوان •عدم 
توليد مقاومت باكتريايي در استفاده طولاني مدت •فعاليت 
كاتاليستي جهت از ميان بردن ميكروارگانيسم هاي بيماريزا •از 
ميان موفق طيف وسيعي از باكتري، ويروس و قارچ هاي بيماريزا و بيوفيلم •از 
دربين بردن ميكروب هاي مقاوم به آنتي بيوتيك و مواد ضدعفوني كننده شيميايي •افزايش 
فايده وري توليد با استفاده از نانوسيد: با توجه به اينكه ميانگين دوره رشد مرغ گوشتي 7 هفته است . در فيس به كار گيري از ضدعفوني كننده هاي آلدئيدي نظير فرمالين و يا ساير ضدعفوني كننده هاي شيميايي ميبايست پيش از استارت عصر رويش بعدي (جوجه ريزي)، سالن به بازه زماني يك ماه خالي بماند . بطور ميانگين در سال 4 نوبت جوجه ريزي را مي بضاعت و توان انجام داد . 
ولي در صورت استعمال از ماده ضدعفوني كننده غير شيميايي نانوسيد، فقط پس از گذشت يك‌سري ساعت پس از ضدعفوني و خشك شدن سالن مي توانايي مبادرت به جوجه ريزي كرد به اين ترتيب براي6 دوره رويش در سال تنها 7 تا 14 روز سالن خالي مي باشد كه باعث صرفه جويي 5 ماه در سال برابر 2 زمان در سال مي باشد . 

ماده 
ضدعفوني كننده 
متوسط 
دوره رشد مرغ گوشتي 
زمان 
برهه زماني لازم براي ضدعفوني و خالي ماندن سالن در بين دو دوره 
بازه 
زماني كه تالار در طول 1‌سال خالي 
مي 
ماند 
تعداد 
زمان هاي رويش در يكسال 
آلدئيدها 
و ضدعفوني كننده هاي شيميايي 

هفته 
يك 
ماه 

تا 6 ماه 

دوره 
نانوسيد 


هفته 
يك 
روز آنگاه از بارگيري و ضدعفوني سالن 

تا 14 روز 

دوره 

با در حيث تصاحب كردن مقادير جدول فوق در صورت به كار گيري از ماده ضدعفوني كننده غير شيميايي نانوسيد، مي توان 2 دوره به ميانگين تعداد زمان هاي 1 سال افزود، به اين ترتيب ساخت دست كم به مقدار 30% در 1 سال پرورشي افزايش خواهد يافت . 
موردها 
كاربرد نانوسيد در مرغداري: -ضد 
عفوني حوضچه محل ورود به سالنهاي پرورش -ضد عفوني محوطه هاي فارم هاي پرورشي و سالنهاي رشد شامل سقف -ديوارها -بستر پنجره و . . .اطراف 
سالنها بصورت اسپري -ضد عفوني تجهيزات و لوازم مشتمل بر آبخوري، دانخوري و . . . 
-ضد 
عفوني مخزن آب مصرفي و مسير هاي انتقال آب به درون تالار و از في مابين بردن بيو فيلم - 
ضد عفوني انبارهاي طعام شامل(ديوارها،سقف، كف و وسايل جان دار مانند ميكسر -ضد عفوني كود بمنظور جلوگيري از احتمال نشر آلودگي از اين روش . 

ضد عفوني البسه و پوشاك و اثاثيه شخصي كارگران - 
ضد عفوني قفسهاي طيور در ابتداي دوره -ضد 
عفوني دستگاههاي هچر و ستر در جوجه كشي ها - 
ضد عفوني كاميونهاي حمل جوجه و مرغ -ضد 
عفوني باكس ها و باكسهاي مقوايي و پلاستيكي -حمل 
جوجه يكروزه و هم مرغها به كشتارگاه - 
ضد عفوني سكوي تخليه و بارگيري مرغها - ضد عفوني سالنهاي كشتار طيور مانند ديوارها ، سقف ، كف و . . . . 

ضد عفوني كليه مسير و دستگاههاي خط كشتار سالنهاي فرآوري و بسته بندي گوشت •نحوه 
استعمال از نانوسيد در فارم هاي رويش طيور: تالار 
ها و انبار ها: پس از شستشوي تالار ها و انبارها و سوزاندن با آتش، كف، ديوار، و سقف محل مربوطه را با محلول ساخته شده اسپري كنيد بطوريكه تمام سطوح، حفره ها، شيارها و منافذ جان دار با محلول موضوع نظر پوشيده شود . 
كف 
پوش ها: پس از قرار دادن كفپوش قضيه استفاده(روزنامه،پوشال،يا خاك اره) توشه ديگر سطوح آن را نيز با اعتنا بي نقص اسپري كنيد . 
ورودي 
فارم: محل ورود و خروجي هاي سالن و محوطه جلوي آن تا شعاع 2 متري اسپري فرمائيد . درها و پنجره هاي سالن ها و محوطه دور و اطراف آن را تا شعاع يك متري به طور مداوم هفته اي يكبار با توجه بالا و پوشش مطلوب با محلول مهيا گرديده ضدعفوني فرمائيد . در محل ورودي تالار ها از محلول كلوئيدي جهت ضدعفوني كفش ها و چكمه هاي كاركنان استعمال كنيد . پيش از ورود تجهيزات و اتومبيل آلات به درون تيم در محل درب ورود از محلول كلوئيدي جهت ضدعفوني آن‌ها به كار گيري كنيد . 
تجهيزات: 
1 . فني: همگي تجهيزات مورد استعمال ( آسياب، ميكسر، ماشين حمل دان،فرغون، گوني ها و . . . . . ) را پس از شستشو با محلول كلوئيدي ضدعفوني نمائيد( تجهيزاتي كه به باطن تالار وارد مي شوند را پيش از هر توشه وارد شدن ضدعفوني نماييد و ديگر امكانات ثابت را هفته اي يكبار ضد عفوني نمائيد) . 
2شخصي: 
لباسها، دستكش ها و كفشهاي موضوع به كار گيري را هر5 روز يك توشه پس از شستشو در داخل محلول كلوئيدي ديپ نماييد و پس از خشك شدن موضوع استعمال قرار دهيد . 
ابزارها: 
آبخوري ها و دانخوري ها را قبلي از استعمال بطور بدون نقص در محلول ضدعفوني قرار داده يا تمام سطح هاي بيروني و داخلي با دقت و پوشش بدون نقص ضدعفوني فرماييد . لوله ها، لوازم حمل ونقل و اتومبيل آلات: ابزار مورد نظررا پس از شستشو با محلول ضدعفوني اسپري كنيد . 
ورودي 
هاي هوا: تمام محل ورود هاي هوا و ديگر محل ورود هائي را كه از آن ها هوا به باطن سالن وارد مي گردد ( بالاخص تمام محل ورود هاي اطاقك هاي دستگاه هواساز و هيتر ) را با پوشش توري نظير مطلوب ( مانند گوني ) بطور بدون نقص پوشانده و روي توري ها و فضا آن ها را هر هفته با توجه با محلول كلوئيدي ضدعفوني نمائيد . 

رديف 

محل 
استفاده 
رقت 

منش 
مصرف 
تعداد 
اجرا در دوره 


ضدعفوني 
كف و ديوار سالن 
1:200 

25 -50 ميلي‌ليتر از محلول ضدعفوني‌كننده به ازاي هر متر مربع اسپري گردد . 

يكبار 
در اولِ دوره 


ضدعفوني 
بيروني سالن، پنجره‌ها 
1:100 

25 -50 ميلي‌ليتر از محلول ضدعفوني‌كننده به ازاي هر متر مربع اسپري گردد . 

قريه 
روز يكبار 


ضدعفوني 
وسايل فارم، آبخوري، پوشال و بستر 
1:200 

25 
-50 ميلي‌ليتر از محلول ضدعفوني‌كننده به ازاي هر 5 متر مربع اسپري گردد 
يكبار 
در ابتداي دوره 


ضدعفوني 
مخازن آب 
1:200 

رقت قضيه لحاظ را در مخزن اساسي آب ريخته و اجازه دهيد محلول ضدعفوني‌كنند به تمام نقاط سيستم آبرساني رسد . يك ساعت آن گاه با استعمال از آب تميز و با فشار سيستم آبرساني را بشوييد . 

يكبار 
در اولِ دوره 


حوضچه 
ضدعفوني محل ورود سالن‌ها 
1:100 

با 
محاسبه ميزان حجم آب، با اعتنا به رقت پيشنهادي، ميزان كلوئيد نانوسيد حساب و كتاب گردد 
هفته‌اي يكبار و در رخ استعمال بسيار به دفعات اكثر بده بستان گردد . ضدعفوني 
هواي محيط(دستگاه اسپري دستي) 
1:200 

با به كارگيري از دستگاه اسپري دستي يك ليتر محلول ضدعفوني‌كننده را به ازاي هر 100 مكعب اسپري نماييد . 

روزي 
يك الي دو بار(در مقطع پيدايش بيماري‌هاي تنفسي دفعات اسپري تا 4 توشه قابل ارتقاء است)(از ارتفاع 2 متري مي بايست به نحوي اسپري گردد كه از خيس شدن بستر دوري گردد) 


ضدعفوني‌ 
هواي محيط(دستگاه مه‌پاش سرد) 
1:150 

با به كارگيري از دستگاه مه‌پاش يك ليتر محلول ضدعفوني‌كننده را به ازاي هر 200 متر مكعب اسپري نماييد . 

روزي 
يك الي دو بار(در بازه زماني پيدايش بيماري‌هاي تنفسي دفعات اسپري تا 4 بار قابل ارتقاء است) 


ضدعفوني 
هواي محيط(دستگاه مه‌پاش گرم) 
1:150 

با استفاده از دستگاه مه‌پاش يك ليتر محلول ضدعفوني كننده را به ازاي هر 300 متر مكعب اسپري فرماييد . 

روزي 
يك الي دو بار(در برهه زماني پيدايش بيماري‌هاي تنفسي دفعات اسپري تا 4 توشه قابل ارتقاء است) 

توجه: در همه موردها فوق مدت مجاورت سازي به مقطع 30 دقيقه مي باشد . 
• 
زمان پرهيز از مصرف: همزمان استفاده از محلول نانوسيد در عصر رويش طيور، در زمانهاي تلقيح واكسن 24 ساعت گذشته از واكسيناسيون و 24 ساعت بعد از واكسيناسيون مصرف نانو سيد جدا ميشود . 
•موارد 
كاربرد نانوسيد در دامداري ها: ضد 
عفوني حوضچه هاي محل ورود در دامداري ها ضد 
عفوني محوطه دامداري و بهار بند ها و كاهش توشه ميكروبي بستر و كاهش زخمهاي فشاري -ضد 
عفوني سم جهت پيشگيري و درمان عفونتهاي سمي و لنگش - 
ضد عفوني بند ناف گوساله ها و خودداري از مشكل ها بعدي -ضد 
عفوني تالار شير دوشي اعم از ديوارها ، كف و بقيه قسمتها -شستشو 
و ضد عفوني پستان و ديپ كردن رمز پستانكها جهت كاهش توشه ميكروبي و خودداري از ورم پستان -ضد 
عفوني شير دوشي ها و همه قسمتهاي خط شير دوشي مثل مخازن، خرچنگي ها و لوله هاي انتقال دهنده ، كه آنگاه از ضد عفوني كردن با آب منزه آبكشي مي شوند -ضد 
عفوني البسه ، چكمه و اسباب كارگران -ضد 
عفوني گوساله داني ها و باكسهاي انفرادي گوساله ها -ضد 
عفوني تالار كشتار شامل ديوارها ، كف و ساير قسمتها -ضد 
عفوني همگي دستگاهها و مسير در خط كشتار كاربرد 
نانوسيد در دامداري ها: يكي از مسائل دوچندان اساسي در امر رشد دام نيز مديريت بهداشتي مي باشد ، يعني انجام تدابيري كه از پيدايش بيماري در دام جلوگيري بعمل آيد كه در اينجا همان دعوا « پيشگيري مقدم بر معالجه است» مجددا مطرح مي گردد، در رابطه با پيشگيري قضيه « امنيت زيستي » از اهميت خاصي برخوردار است يعني بكار بستن روشها و تدابيري كه از ورود ميكروبها به باطن دامداري و تكثير و انتقال آن به قسمتهاي متعدد آن مثل تالار رويش ، انباردان و علوفه ، اتاق كارگري و . . . دوري بعمل آيد . 
يكي از روشهاي دستيابي به پيشگيري موثر، ضدعفوني كردن بطور صحيح و چيره مي باشد يعني انجام يك برنامه ضدعفوني خوب و بدون نقص با استفاده از يك ماده ضدعفوني كننده بزرگ الطيف با كارآيي و اثر خوب كه براي دامها و نيز كارگران فاقد عارضه ها جانبي باشد . 
همينطور آب و هواي مزارع و سالنهاي رويش از شيوه ضدعفوني سطوح، حوضچه هاي ورودي و مسيرهاي دستگاه شيردوشي و از دربين بردن بيو فيلم و هم كاهش زياد پيروز بار ميكروبي ،از نحوه ضدعفوني كود بمنظور دوري از احتمال تكثير آلودگي از اين طرز احتمال درگيري دام به بيماري ها مضاعف كاهش يافته و در فيض مصرف داروها به دست‌كم رسيده بطوريكه در بخش اعظمي از موردها آنتي بيوتيكي مصرف نمي شود و اين مسئله سبب كاهش بسيار چشمگير هزينه ها مي گردد و از طرفي بعلت موفقيت بسيار بالا در كاهش زد خورد ها و بيماريهاي عفونت سم، لنگش و ورم پستان سبب ارتقاء استفاده وري اقتصادي و سودآوري قابل توجهي مي گردد . علاوه بر دارا بودن خواص منحصر بفرد نانوسيد در رابطه با از بين بردن باكتريها ، ويروسها و قارچها سهولت مصرف هم از مزاياي آن مي باشد بطوريكه با آب معمولي رقت سازي شده و به راه و روش اسپري استعمال مي گردد . 
نحوه 
استفاده از نانوسيد در دامداري ها: 
مكان 
و جايگاههاي مورد نظر 
رقت 

رويه 
مصرف 
نحوه 
و تعداد اجرا 
ضد 
عفوني بستر ( كف، ديوار،سقف، در و پنجره ها) 
1:100 

50ميلي 
ليتر از محلول ضد عفوني كننده به ازاي هر متر مربع اسپري گردد 
هر 
1ماه يكبار 
ضد 
عفوني آخور و آبخوري 
1:200 

50 
-25 ميلي ليتر از محلول ضد عفوني كننده به ازاي هر متر مربع اسپري گردد 
هفته 
اي يكبار 
ضد 
عفوني محل نگه داري علوفه 
1:400 

50ميلي 
ليتر از محلول ضد عفوني كننده به ازاي هر متر مربع اسپري گردد 
آن گاه 
از هر توشه تخليه و پيشين از انبار نمودن 
ضد 
عفوني جهت در اختيار گرفتن آسيب بستر 
1:400 

بسته 
به سطح جراحت، اسپري گردد 
رو .زي 
يكبار 
ضد 
عفوني جهت در دست گرفتن لنگش و گنديدگي سم 
1:100 

در 
حوضچه ها بسته به حجم استفاده گردد 
استفاده 
در حوضچه ورودي و اسپري كردن 
ضد 
عفوني دستگاههاي شير دوشي 
1:200 

سپس 
از هر توشه استفاده و شير دوشي 
آنگاه 
از هر كشيك كاري 
ضد 
عفوني ظروف توده آوري و حمل شير 
1:400 

آنگاه 
از هر بار استفاده 
پيشين 
از هر توشه استفاده 
ضد 
عفوني پستان گاو 
1:400 

قبل 
از هر توشه شير دوشي 
پيشين 
از هر توشه شير دوشي 

توجه: در همگي موارد فوق مدت مجاورت سازي به دوران 30 دقيقه مي باشد . 
(بجز مورد آخر) مقايسه 
نانوسيد با چند ماده ضدعفوني كننده ديگربرچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۴:۲۰ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :