طيور طيور .

طيور

خلل ها عملي جوجه درآوري در كارخانه‌هاي جوجه‌كشي

تغيير‌و تحول 
مشكل‌ها مشاهده شده در كارخانجات جوجه كشي در ارتباط با امكان جوجه درآوري در دو بخش تقسيم بندي مي شود :

ماشين جوجه كشي

1- 
خلل ها عمومي 2- 
مشكل ها خصوصي تغيير 
مشكل‌ها مشاهده شده در كارخانجات جوجه‌كشي در ارتباط با قابليت و امكان جوجه درآوري هم به سه بخش تقسيم مي گردد: 1- 
معضلات ناشي از كارخانه‌هاي جوجه‌كشي 2- 
راه و روش حمل و نقل 3- 
معضلات گله مرغ‌ مادر ضروري است كه در هفته نخستين انكوباسيون بوسيله نوربيني (candling) و محاسبه ظريف تخم‌مرغ‌هاي هچ نشده هر چه سريع‌تر خلل ها تشخيص داده شوند . 
اناليز و محاسبه مورد ها مانده هچري رويه تشخيص دقيقي نميباشد اگر‌چه ابزار مفيدي براي انتخاب محدوده‌هاي آزمون‌هاي بعدي آماده مياورد . 
همياري 
نزديك كاركنان كارخانه جوجه كشي – حمل تخم‌مرغ و مزرعه مادر به تيتر يك سيستم منسجم براي توليد جوجه‌هائي با كيفيت بالا و معين شدن به موقع بسياري از خلل ها فراوان اهميت درد در حالتي كه از اختلال از گله مرغ مادر باشد ممكن هست اين خلل مربوط به اختلالات چهار هفته قبل باشد يك هفته محافظت تخم مرغ + سه هفته انكوباسيون تاخير در معلوم شدن خلل ها امري پرهزينه است و از طرفي چه بسا ممكن ميباشد گزينش علل و منشاء مشكل‌ها در كوتاه بازه غير ممكن باشد . 
آمار صحيح و بي نقص از گله مرغ مادر شامل درصد توليد- وزن تخم‌مرغ توليدي – كيفيت پوسته و تيترهاي آنتي بادي و مصرف غذا و تاريخچه تخم‌مرغ از سطح تخم‌گذاري تا هچري براي يافتن سر نخ تشخيص اكثري از مشكلات جوجه درآوري امري لازم مي باشد . 
آموزش، 
ركن اصلي كارمندان بايستي براي تشخيص مشكلات – گزينش علل محتمل و به كارگيري اقدامات تصحيحي مناسب يادگرفتن كافي ببينند . 
مراد از نوشتن اين مطلب ارائه علل احتمال و اقدامات تصحيحي مطلوب در ارتباط با بسياري از نشانه‌ و علائمي مي باشد كه با كاهش قابليت حومه در آمدي مشاهده ميگردد . 
عيب‌يابي: 
مشكل‌ها عمومي 1)تخم‌مرغ‌ها در نوربيني روشن مي باشند داخل تخم‌مرغ‌هاي شكسته نقطه سفيدرنگ فارغ از خون و غير بارور مشاهده مي‌شود . 
علل: 
1-خروس 
غير بالغ 2-خروس 
با اسپرم غير طبيعي 3-كم 
بودن تعداد خروس‌ها 4-شرايط 
بد آب و هوائي 5-گله 
پير 6-بيماري 
گله مرغ مامان مربوطه 7-كمبودهاي 
تغذيه 8-مشكلات 
حركتي خروس‌هاي نژاد سنگين 9-استفاده 
از داروها و مواد شيميايي خاص 10-انگل‌ها 
11-بستر 
ناكافي 12-نورناكافي 
13- 
كاهش دفعات جفتگيري كه عموماً در بسياري از حالات ذكر گرديده مشاهده مي شود . 
2- تخم‌مرغ‌ها در نوربيني شفاف باطن تخم‌مرغ‌هاي شكسته گرديده ديسك رشد يافته و بلاستودرم جنين سواي خون و بارور مشاهده مي شود . 
علل: 
1-انباركردن 
طولاني تخم مرغ‌ها 2-شرايط 
غير مناسب حرارت و رطوبت مكان نگهداري 3-دود 
دادن نامناسب 4-شوك‌هاي حرارتي و زخم ديدن تخم‌مرغ‌ها در ارتباط با اين شوك‌ها در حمل و نقل . 
5-مهار 
تنفس تخم‌مرغ‌ها 6-دماي 
بالا در اوايل انكوباسيون 7-گله‌هاي 
خيلي برنا – خيلي پير 8-بيماري‌هاي 
گله مرغ مادر 9-داروها 
10-جمع‌اوري 
نا مرتب تخم‌مرغ 3- 
تخم‌مرغ در نوربيني شفاف باطن تخم‌مرغ‌هاي شكسته شده رينگ خوني يا جنين كوچك كه قبلي از سه روزگي مرده‌اند نشان مي‌دهد: علل: 
1-انبار 
كردن تخم‌مرغ به مقطع طولاني پايين حالت دماي نامناسب 2-دود 
دادن غير مناسب يا انجام آن در در بين ساعت 96-12 انكوباسيون 3-دماي 
بالا در فرآيند اوليه انكوباسيون 4-دماي 
زير در روند اوليه انكوباسيون 5-صدمه 
ديدن تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل 6-بيماري‌هاي 
گله مادر 7-گله 
پير 8-اتفاقات 
در رشد و نمو جنيني 9-كمبودهاي 
شديد تغذيه‌اي نظير بيوتين – ويتامين A – ويتامين E 10-داروها 
11-آلودگي 
12-رشد 
و نمو ناكافي 4- 
مشاهده جنين مرده در روز 6-3 روزگي در انكوباسيون علل: 
1-موارد 
ذكر گرديده در شماره 3 2-كمبود 
تهويه – ارتقاء co2 3-چرخش غيرمناسب بخش اعظم از يك يا اين كه كمتر از شش ساعت . 
5- 
مشاهده جنين مرده در 17-7 روزگي در انكوباسيون جنين‌ها داراي منقار – ناخن پر مي باشند . 
علل: 
1-دما 
– رطوبت – تهويه و چرخش نامناسب 2-آلودگي 
3-كمبودهاي تغذيه‌هاي مانند بيوتين – ريبوفلاوين – پيردوكيسن و . . . 
4- 
ژن‌هاي كشنده 6- 
مشاهده جنين مرده در 18 روزگي در انكوباسيون علل: 
1-دما – رطوبت – چرخش و تهويه نامطلوب در ستروهچر . 
2-آلودگي به ويژه ناشي از كپك‌ها و قارچ‌ها . 
3-دود دادن خيلي شديد يا خيلي طولاني . 
4-خنك 
شدن بيش از ميزان تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل و يا طولاني شدن بازه زماني حمل و نقل 5-شكستن پوسته‌ها قبلي از ست كردن – بازه انكوباسيون – برهه زماني ترانسفر . 
6-كمبودهاي تغذيه‌اي . 
7-موقعيت قرارگيري غير مناسب جنين . 
8-اتفاقات 
رويش و نمو جنين (نارسائي در تبديل تنفس از كيسه زرده به تنفس ريوي و گردش خون جنيني) 9-توارث – ژن‌هاي مهلك و ناهنجاري‌هاي كروموزومي . 
10-دوقلوئي 
(دوز رده) 11-هچر به زمان زيادي بازمانده باشد . 
12-كيفيت زير پوسته‌ها . 
13-بيماري‌هاي گله‌ها در . 
عيب‌يابي 
– خلل ها اختصاصي مشكلات 
اختصاصي الف) 
نشانه: تخم مرغ‌هاي نوك نزده: شامل جنين بدون نقص – كيسه زرده بزرگ علل: 
1- 
چرخش ناكافي 2- رطوبت خيلي بالا در ستر . 
3- دماي خيلي پايين در ستر . 
4- دماي خيلي بالا در هچر . 
5- سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمان ترانسفر . 
6- تهويه ناكافي . 
7- بيماري‌هاي گله مادر . 
8- 
انبار كردن طولاني تخم‌مرغ‌ها 9- كمبودهاي تغذيه‌اي . 
ب) تخم‌مرغ‌ها نوك زده جنين بي نقص باطن پوسته مرده هست . 
علل: 
1)رطوبت و دماي پايين و بازه زماني طولاين در هچر . 
2)رطوبت 
تحت در دوران هچ 3)دماي بالا در بازه هچ . 
4)تهويه 
ضعيف 5)چرخش 
ناكافي در 12 روز اول 6)صدمه 
ديدن در حين انتقال 7)نگهداري 
طولاني ج) 
تخم‌مرغ‌ها به فيس ناقص نوك زده جنين مرده يا زنده علل: 
1-موارد 
فوق در بند ب 2-دود 
دادن بيش از حد در بازه زماني هچ 3-چيدن 
تخم‌ها به چهره وارونه د) هچ زودتر از موعد – جوجه‌هاي لاغر و لبريز رمز و صدا . 
علل: 
1)تخم‌مرغ‌هاي 
كوچك 2)تفاوت 
در ميان نژادها 3)دماي بالاي ستر . 
4)رطوبت تحت ستر . 
و) خروج دير هنگام جوجه . 
علل: 
1)تخم‌مرغ‌هاي 
بزرگ 2)گله‌هاي 
مامان پير 3)نگهداري 
طولاني دوران تخم‌مرغ‌ها 4)دماي 
پايين ستر 5)رطوبت 
مضاعف بالاي ستر 6)جنين 
ضعيف ه) 
هچ نمايد و طولاني علل: 
1)چيدن هم زمان تخم‌مرغ‌هاي كهنه و جديد موجود در انبار . 
2)چيدن تخم‌مرغ‌هاي گله‌هاي جوان و مسن به فيس تركيب . 
3)مخلوط كردن تخم‌مرغ‌هاي ريز و درشت . 
4)حمل و نقل اشتباه تخم‌مرغ‌ها . 
5)وجود نقاط سرد و گرم در ماشين‌ها . 
6)دماي خيلي بالا و خيلي زير ستر و هچر . 
7)سيستم تهويه ناكافي تالار . 
ي) 
جوجه‌هاي چسبيده و آغشته به سفيده علل: 
1)دماي پايين‌ ستر . 
2)رطوبت بالاي ستر . 
3)چرخش غلط . 
4)تخم‌مرغ كهنه . 
5)تخم‌مرغ دوچندان گران قدر . 
و) 
قطعات پوسته چسبيده به پرها علل: 
1-رطوبت بسيار پايين در انبار تخم مرغ – ستر و هچر . 
2-چرخش 
نادرست 3-تخم‌مرغ‌هاي كنار گذاشتن دار و با كيفيت پايين پوسته . 
ر) 
هچ نابالغ – ناف گشوده و خوني علت: 
1- 
بالا بودن دوچندان دما در ستر و هچر ز) 
جوجه‌هاي كوچك علل 
1-تخم‌مرغ‌هاي 
كوچك 2-رطوبت ذيل در انبار مراقبت تخم‌مرغ‌ها . 
3-ارتفاع فراتر از 1500 متر . 
ك) 
ناف بسته نشده – پرهاي ريز و خشك علل: 
1-نوسانات شديد دما در ستر . 
2-دماي 
پايين در هچر 3-رطوبت زياد بالا در هچر يا اين كه عدم پايين داخل شدن رطوبت در نقطه نهايي زمان هچ . 
4-تغذيه ناكافي گله‌مادري . 
گ) 
ناف بسته نشده – مرطوب و بد بو – جوجه شل- گرانقدر با بدن نرم علل: 
1-التهاب ناف – آلودگي ناف بوسيله سيني هاي كثيف – ماشين‌ها يا اين كه هچرهاي غير بهداشتي و گازدادن ناكافي تخم‌مرغ . 
2-دماي پايين‌ ستر . 
3-رطوبت 
بالاي ستر و هچر 4-تهويه 
ناكافي ناهنجاري‌ها 
علل: 
1-تكان دادن شديد تخم‌مرغ‌ها در حمل – حمل به رخ وارونه . 
2-انباركردن ناصحيح تخم‌مرغ‌ها . 
3-كمبودهاي تغذيه‌اي . 
4-چرخش ناكافي . 
5-چيدن ناصحيح تخم‌مرغ‌ها به چهره وارونه . 
6-بيماري‌هاي گله مامان . 
7-تهويه ناكافي . 
پنجه‌هاي 
كج – پاهاي فاصله‌دار علل: 
1-دماي بالا و زير ستر . 
2-تغذيه ناكافي . 
3-سيني‌هاي با كف صيقلي در هچري . 
بدن 
لاغر و اندام كوتاه علل: 
1-كمبودهاي تغذيه‌اي به خصوص ريبوفلاوين . 
2-مايكوتوكسين‌ها 
3-دماي 
بالا ستر در طول روزهاي 12-1 چشم‌هاي 
بسته – چسبيدگي پلك به چشم‌ها علل: 
1-دماي بالاتر هچر . 
2-رطوبت تحت در هچر . 
3-جمع‌اوري ناكافي پرزها در هچري . 
4-ماندن جوجه‌ها به دوران طولاني در هچر . 
5-جابجايي شديد هوا در هچر . 
انفجاري‌ها 
علل: 
1-تخم‌مرغ‌هاي كثيف – تله تخم‌گذاري كثيف . 
2-تخم مرغ‌هاي بستر . 
3-گرد و غبار از اشيانه مامان – كولر – حمل و نقل . 
4-تجمع 
آب روي تخم مرغ‌ها (تعريق) 5-پاشيدن 
– نم زدن يا اسپري كردن آب روي تخم مرغ‌ها 6-آلودگي ناشي از تخم‌مرغ‌هاي انفجاري پيشين . 
7-آلودگي ناشي از حمل و نقل توسط دست‌هاي كثيف و وسايل آلوده . 
8-سيني‌هاي كثيف ستر . 
جنين 
كوتوله – رويش ناكافي در جوجه‌ها علل: 
1-آلودگي تخم‌مرغ . 
2-آلودگي هچري به خصوص در حين هچ . 
3-كمبودهاي 
تغذيه‌هاي 4-بيماري‌هاي گله مامان . 
5-توارث . 
جوجه‌هاي 
فاقد چشم علل: 
1-دماي بالاي ستر در روزهاي 1 تا 6 . 
2-اكسيژن زير ستر در روزهاي 1 تا 6 . 
مغز 
بيرون زده علل: 
1-دماي بالاي ستر در روزهاي 3 تا 1 . 
2-اكسيژن پايين ستر در روزهاي 3 تا 1 . 
زانوي 
قرمز رنگ در جوجه‌هاي هچ شده يا جوجه‌هاي نوك زده علل: 
1-فشار طولاني روي پوسته در حين نوك زدن يا اين كه هچ شدن . 
2-وجود پوسته‌هاي ضخيم . 
3-رطوبت بالاي ستر، دماي ذيل ستر . 
4-كمبودهاي ويتامين . 
نوك 
كوتاه – عدم وجود نوك – ناهنجاري‌هاي صورت علل: 
1-دماي 
بالاي ستر در روزهاي 1 تا 5 2-توارث 
3-كمبودهاي 
تغذيه‌اي به خصوص نياسين خارج 
زدگي احشاء علل: 
1-دماي مضاعف بالا در ستر . 
2-توارث . 
خونريزي 
علل: 
1-پوست قرمز رنگ – دماي بالاي ستر و هچر . 
2-خونريزي در كيسه جنيني – حمل و نقل شديد و خشن . 
3-كمبودهاي تغذيه‌اي . 
سرهاي 
باد كرده و پشت گردن ورم كرده علت: 
1-كمبودهاي ويتامين – ويتامين E يا اين كه گروه B . 


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۳:۲۱ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :