طيور طيور .

طيور

دستكاريهاي تغذيه اي براي افزايش پاسخهاي ايمني در جوجه هاي گوشتي

در هم اكنون حاضر، انگيزه از رشد طيور تجارتي، رسيدن به بيشينه و كمينه ي دما وزن آخري و حداكثر ايجاد تخم مرغ به ازاي هر واحد مصرف خوراك مي باشد . بهر درحال حاضر بين صفات توليدي و پاسخهاي سيستم ايمني و صفات مربوط به مقاومت به بيماريها اتحاد منفي وجود دارد . به تيتر نمونه اين هم بستگي منفي بين ايجاد و ايمني باعث مي شود كه در در سويه هاي پرتوليد همت و تكامل سيستم ايمني ضعيف تر باشد . احتمالا يكي از عامل ها توليد كننده هم بستگي منفي ميان صفات توليدي و پاسخهاي ايمني در طيور، تامين همگي احتياجات فيزيولوژيكي از شيوه مصرف اقلام خوراكي محدودي مانند مواد مغذي و ميزان دسترسي آنها، باشد . ژنوتيپهايي با وزن آخرين حداكثر نسبت به سويه هايي با وزن پاياني زير تر، پاسخهاي ايمني ضعيف تري را در برابر آلودگي هاي ناشي از اي كولاي و تيتراسيون آنتي بادي سلولهاي ايمني از خود نشان مي دهند . براين اساس امروزه درآميخته هاي حاصل از سويه هاي تجارتي احتمال پيدايش هر دسته نقص‌ در پاسخهاي ايمني بيش از هر هنگامي احساس مي شود . علاوه بر تعيين ژنتيكي، برخي از عوامل غير ژنتيكي مانند غلظت مواد مغذي جيره، قادر هست كه تظاهر ژنهاي مسئول پاسخهاي ايمني را از شيوه ساخت تعيير در ميزان بلوغ سيستم ايمني و همچنين ميزان آنتي بادي ساخت گرديده در برابر عفونتها تعيير دهد . 

مكانيزمهاي دفاعي در جوجه هاي گوشتي محفظه سالن مرغداري در موقعيت رشد متراكم جوجه ها، همواره دربرگيرنده طيف وسيعي از ميكروارگانيزمهايي مي باشد كه بطور هميشگي با سيستم ايمني در حالا رقابت مي باشند . بطور كلي عامل ها بيماريزاي تهاجمي از طريق آنتي باديهاي مترشحه از نوتروفيلها و يا اين كه حاصل از ميكروبهاي غيرفعال و ضعيف شده(واكسنها) سركوب گرديده و نهايتا اين جنازه سلولي اين مهاجمين از نحوه كار بيگانه خواري حذف مي شوند . اين مكانيزم دفاعي براي كنترل پاوتوژنهاي خارج سلولي مثل باكتريها و همينطور در برابر عامل ها بيماريزاي درون سلولي نظير ويروسها بازدهي كاملا موثري را از خود نشان داده است . براي تقابل بر برعليه دست اندركاران بيماريزاي باطن سلولي همانند ويروسها، مكانيزم ايمني بواسطه سلول(CMI) نقش اساسي را بر عهده دارد . 

ماشين جوجه كشي

در اين مكانيزم با دقت به اينكه قابليت و امكان از در ميان بردن دست اندركاران پاتوژن از طرز ترشح آنتي بادي وجود ندارد لذا به ياري تزريق سيتوتوكسين لنفوسيتهاي گونه تي به درون سلول آلوده، در نتيجه تخريب سلول و از در بين رفتن ويروسها قابليت پذير مي گردد . سيستم ايمني در برابر ورود عامل ها بيماريزا، تركيبات متنوعي را مثل پروتينهاي فاز حاد، آنزيمهاي پروتئوليتيك و هيدروليتيك، راديكالهاي اكسيژن و مشتقات نيتروژن را براي از در ميان بردن پاتوژنهاي مهاجم يا سلولهاي كثيف توليد مي نمايد . نقش تغذيه در تعيير پاسخها سيستم ايمني: جيره نويسي طيور عمدتا بر مبنا شاخصهاي توليدي نظير رشد، ساخت تخم و بازده مصرف خوراك انجام مي شود لذا غالبا از دقت به معيارهاي لازم براي پاسخهاي سيستم ايمني چشم پوشي مي شود چرا كه مواد مغذي همينطور بر روي تكامل سيستم ايمني و حجم آنتي بادي توليدي تاثير گذار مي باشد . در طول فاز خراب سيستم ايمني، بيشترين احتياجات تغذيه اي متوجه سنتز و آزاد شدن پروتئين فاز خراب (APS) از كبد مي گردد . 
براي تامين عملكرد مطلوب لكوسيتها احتياجات انرژي و اسيد آمينه در اين تراز بيش از احتياجات غذايي معمول مي باشد . اثر متقابل دربين مواد مغذي متنوع و عدم توازن نسبتها و سميت اين مواد مغذي باعث به خلل در فيزيولوژي ارگانيك جوجه و متعاقبا مشكل در همت سيستم ايمني مي گردد . انرژي: تفاوتها جانور در غلظت انرژي جيره غذايي طيور، اندازه پاسخهاي سيستم ايمني را تعيير مي دهد كه اين تعييراحتمالا از طرز تعيير در مصرف مواد مغذي موجب تاثير بر سيستم ايمني مي گردد . انرژي مصرفي موجب تهيه و تنظيم عمل سلولهاي ايمني ، عمل هورمونهاي يگانه مانند تيروكسين، كوتيكواستروئيدها، هورمون رشد، گلوگاگون، كاتكولاميدها مي گردد و نتيجتا تعيير در عمل اين عامل ها بر سيستم ايمني تاثير گذار مي باشد . همچنين تفاوت در سطوح و ساختار و گونه اسيدهاي چرب جيره از نحوه تعيير در ساختار غشاء سلولي و تغيير در سنتز پروستاگلندين بر روي همت سيستم ايمني مفيد است . با ارتقا مرحله چربي جيره از 3درصد به 9 درصد ميزان تلفات ناشي از آلودگي اي كولاي و مايكروباكتريوم توبركلوزيس كاهش مي يابد . هنگام اضافه كردن 6 درصد پيه به جيره طيور، عنوان آنتي بادي بر در مقابل آنتي ژن گلبولهاي قرمز‌رنگ گوسفندي بطور قابل توجهي ارتقاء مي يابد . گنجاندن سطح هاي بالايي از اسيدهاي چرب غير اشباع در جيره از نحوه تحريك عمل ماكروفاژها باعث بهبود سعي سيستم ايمني مي گردد . پروتئين: رويش غدد بورس و تيموس تسبت به بقيه اندامهاي بدن طيور سريعتر انجام مي شود و بنابراين اين نكته خيلي داراي اهميت است كه در اوايل رويش سطح ها مناسبي از پروتئين مسئله نياز در اختيار طيور قرار گيرد . گمبود پروتئين در اين تراز موجب رشد و گسترش نامطلوب اندامهاي لنفوئيدي مي شود . يكسري مطلب تحقيقاتي سفارش كردند كه براي حصول به عملكرد مطلوب سيستم ايمني ،در اين مرحله بايد مقدار اسيد آمينه هاي جيره بيش از حد معمول پيشنهاد گرديده براي رشد باشد . بهر اكنون تاثير سطوح پروتئين بر تخفيف علامت ها بيماري بستگي به ادله و ميكروارگانيزم بيماريزا دارد . هنگام ارتقاء مرحله پروئتين جيره از 18 يا اين كه 20 درصد به 23 درصد اندازه ابتلا به آلودگي اي كولاي به طور مفهوم دار كاهش مي يابد . همينطور با كاهش سطح پروتئين جيره جوجه هاي دچار به كوكسيديوز، اندازه تلفات از 32 درصد به 8 درصد در مقايسه با تيمار شاهد كاهش مي يابد . سطح هاي بالاي پروتئين جيره عمل تريپسين دستگاه گوارش طيور را ارتقاء مي دهد . ارتقا سطح ترشح تريپسين دستگاه گوارش متعاقبا موجب آزاد شدن پر سرعت گوكسيدياها از اووسيت گرديده و منجر تشديد علامت ها بيماري مي گردد . تراز مناسب ميتونين جيره باعث ارتقا رشد شده و براي ايجاد حداكثر جواب ايمني واجب مي‌باشد . متيونين همينطور براي ارتقا تلاش سلولهاي تي توليد گرديده از تيموس زمينه نياز مي باشد . كمبود ميتونين منجر كاهش فعاليت لنفوسيتها و بررسي غده بورس و همينطور افزايش آلرژي به بيماريهاي نيوكاسل و كوكسيديوز مي شود . اضافه كردن سيستئين منجر تحريك ايمني هورموني و سلولي مي گردد . فقدان اسيد هاي آمينه شاخداري (50-16%) نظير ايزولوسين، لوسين و والين در جيره جوجه هاي گوشتي باعث كاهش عنوان آنتي بادي بر برعليه آنتي ژن گلبولهاي قرمز‌رنگ گوسفندي مي شود . با توجه كه در ساختمان ايمنوگلوبولينها مقادير بالايي از والين و ترئونين بكار رفته ميباشد فلذا كمبود هر كدام از اين اسيد هاي آمينه پاسخهاي ايمني در جوجه هاي گوشتي را كاهش مي دهد . در جيره هاي دربردارنده نسبت بالاي لوسين/ والين+ ايزولوسين، به علت ساخت اثرات آنتاگونيست دربين ساختارهاي اين سه اسيد آمينه همت سيستم ايمني كاهش مي يابد . سطح هاي بيش از حد لوسين در جيره غذايي از جذب والين و ايزولوسين ممانعت مي نمايد . افزايش غلظت اسيد آمينه ليزين جيره منجر بهبود هماگلوتيناسيون و تيترآگلوتينين و همينطور ارتقاء ايمينوگلوبينهاي جي و ام مي شود . اسي آمينه آرژنين سوبستراي مسير سنتز اكسيد نيتريك مي باشد . اين مخلوط يك مال سمي مي باشد كه در فعاليت فاگوسيتيك ماكروفاژها نقش كمكي داشته و سبب از در بين رفتن باكتريها و كارداران بيماريزاي باطن سلولي مي شود . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۰:۰۹ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :