طيور طيور .

طيور

انرژي مورد نياز در مرغ تخمگذار تجاري

انرژي 
مورد نياز در مرغ تخمگذار تجاري هم چنانكه مي دانيم هزينه بيشتر توليد در صنعت طيور را دان تشكيل مي دهد و از آنجا كه انرژي مسئله نياز براي توليد و بقيه اعمال مهم نيز از شيوه دان در اختيار طيور قرار مي گيرد , لذا گزينش مقدار زمينه نياز طيور تخم گذار تجاري و هم چنين تنظيم فرمول هاي دان با دستكم ارزش و به شرط تامين نيازهاي اضطراري و از جمله انرژي , از اهميت به سزايي برخوردار هست . 

ماشين جوجه كشي

تغييرات 
انرژي دان پديده تغييرات مقدار دان مصرفي روزمره در طيور تخم گذار كه ناشي از تغييرات تراز انرژي دان چهره مي گيرد امري مي‌باشد كه از ساليان به دور زمينه قبول واقع شده ميباشد .در حاليكه هر مرغ تخمگذاري نژاد لگهورن در دوره توليد به حدود ۳۲۰ كيلو كالري انرژي در روز نياز دارااست , افزايش ۱۰ درصدي انرژي دان مي تواند منجر تغيير‌و تحول در مقدار دان مصرف گرديده روزمره به اندازه ۲ تا ۳ درصد گردد و اين تغيير‌و تحول در نژادهاي سنگين تر مرغ تخمگذار تجارتي كه به حدود ۴۰۰ كيلو كالري در روز انرژي نياز دارا‌هستند مي تواند به ۵ درصد نيز برسد .از طرف ديگر با كاهش سطح انرژي دان , به اندازه مصرف روزمره افزوده مي شود كه اين تغيير در اندازه مصرف در سويه هاي مختلف مرغ تخمگذار برابر نبوده و متفاوت از يكديگر مي باشد . 
طيور تخم گذار كه با تغيير‌و تحول تراز انرژي دان امكان تغيير‌و تحول در مقدار مصرف دان روزانه را به خواسته تامين انرژي موضوع نياز خويش دارا‌هستند در رتبه حرارت هاي در ميان ۱۰ تا ۲۹ سلسيوس تغيير و تحول چنداني در مقدار مصرف دان خود نمي دهند , اما با كاهش رتبه حرارت به كمتر از ۱۰ درجه سلسيوس , ارتقاء مقدار دان روزانه به منظور تامين انرژي مسئله نياز , قابل توجه مي باشد .براي جبران نبود انرژي دريافتي در مرغ تخمگذار ناشي از كاهش مصرف دان به دنبال ارتقا دماي محيط به تبع آن ارتقا داده ولي با ارتقاء اكثر دماي محفظه به تبع آن ارتقا تعداد و بازه زماني دهان زدن مرغ , ارتقا اكثر انرژي دان بي تاثير و حاذق به تامين نبود انرژي ناشي از كم شدن مصرف دان بخش اعظم وقت خود را صرف دفع گرما از طريق دهن زدن مي نمايد . 
تاثير 
تغييرات سطوح متعدد انرژي دان در عملكرد تغييرات در اندازه دان مصرفي روزانه طيور تخمگذار ناشي از تغيير تحول سطح انرژي دان فيس مي گيرد , تا زمانيكه مرغ بتواند انرژي و بقيه مواد واجب مسئله نياز روزمره را در اثر تغيير‌و تحول ميزان دان دريافت نمايد معمولاً تغييري هم در تلاش به استثناي وزن تخم مرغ به وجود نخواهد آمد .به عنوان مثال : در سه گله مرغ تخمگذار تجارتي و با مصرف فرمول هاي دان با سطوح انرژي ۲۵۱۹ , ۲۷۹۸ , ۳۰۷۸ كيلو كالري در كيلوگرم , ساخت در هر سه گله برابر البته در گله اي كه از انرژي با تراز ۳۰۷۸ استفاده كرده بود وزن تخم مرغ حدود ۲ گرم عمده بوده مي‌باشد . 
متوسط مقدار دان روزمره مصرف گرديده توسط هر مرغ در اين سه گله نيز «۶/۱۱۸ گرم با انرژي ۲۵۱۹ » , « ۳/۱۰۹ گرم با انرژي ۲۷۹۸ و ۷/۱۰۷ گرم دان با انرژي ۳۰۷۸ » كيلو گرم كالري بوده مي باشد .فيض اين تست اهميت اين قضيه را ثابت مي كند كه مرغداران و جيره نويسان با تغيير و تحول انرژي دان و آن نيز به هر قيمتي كه شده نبايد توقع افزايش ايجاد و بهبود عملكرد را داشته باشند مگر آنكه بخواهند وزن تخم مرغ ساخت شده ارتقا يابد , به عبارت ديگر افزايش تراز انرژي دان كه ارتقاء بها آن را نيز به دنبال خواهد داشت مي بايست از نظر اقتصادي توجيه پذير باشد .دقت به اين مورد نيز حتمي است كه تغييرات انرژي فرمول دان بايستي با تغيير تحول در مقادير بقيه مواد ضروري مثل پروتئين , اسيدهاي آمينه و حتي ويتامين ها و مواد معدني چهره گيرد تا فرمول دان از لحاظ تمام مواد لازم متعادل گردد .يكي از موردها استعمال از ارتقاء مرحله انرژي دان هنگامي مي باشد كه مرغدار به علت عدم قابليت فروش تخم مرغ هاي ريز و با وزن قليل , نياز به افزايش هر چه سريع تر و عمده وزن تخم مرغ درشت و ريز مي باشد كه ارتقاء مرحله انرژي دان را از حيث اقتصادي توجيه پذير مي نمايد . 
استفاده 
از چربي براي تغيير‌و تحول انرژي دان براي ارتقا سطح انرژي دان علاوه بر استفاده از مواد نخستين با انرژي بالا ؛ نظير ذرت , مي بضاعت و توان از انواع چربي ها از جمله روغن ذرت , چربي هاي حيواني و غيره استفاده كرد .نتايج تست هاي فيس گرفته در اين باره نشان مي دهد كه سعي در گله هايي كه از چربي گياهي و يا اين كه حيواني استفاده كرده اند با يكديگر اختلاف نداشته و به عبارت ديگر ؛ درصد ايجاد , وزن تخم مرغ , ميزان انرژي موضوع نياز براي توليد يك عدد تخم مرغ و راندمان تبديل غذايي يكسان بوده و تنها اختلاف محسوس , وزن اكثر مرغ در گله اي بوده مي‌باشد كه از چربي گياهي ( روغن ذرت ) استعمال گرديده مي‌باشد . 
خلاصه 
و نتيجه ۱) تغييرات سطح انرژي دان در مرغ تخمگذار باعث تغيير و تحول در اندازه مصرف دان مي شود . 
۲) عكس العمل مرغ تخمگذار به كاهش انرژي دان عمده از افزايش آن بوده و مرغ را حاذق مي سازد كه با مصرف دان بيشتر بتواند نبود انرژي ناشي از كاهش انرژي دان را جبران كند . 
۳) تغيير انرژي دان از ۲۷۹۸ به ۲۵۱۹ كيلوكالري در كيلو گرم , سبب افزايش مصرف دان به اندازه ۵/۸ درصد خواهد شد . 
۴) تغييرات سطح انرژي دان تا وقتيكه مرغ بتواند با تغيير‌و تحول اندازه مصرف دان،انرژي موضوع نياز را اخذ نمايد تاثيري در سعي ندارد . 
۵) در رخ ناكافي بودن دان در دانخوري ، جيره بندي دان و يا ارتقاء دماي محيط به بيش از ۳۵ رتبه سلسيوس ، مرغ حاذق به تأمين انرژ مورد نياز حتي در رخ افزاي مرحله انرژي دان نخواهد بود . 
۶) ارتقا انرژي دان ازطريق افزودن چربي باعث به ارتقاء قليل وزن تخم مرغ گرديده و مي تواند در اوايل توليد و در فصول متفاوت درصد تخم مرغ هاي ريز را كاهش دهد . 
۷) چربي هاي گياهي و حيواني مي توانند به طور يكسان سبب ساز ارتقا وزن تخم مرغ شوند . 
۸) ارتقا چربي به دان ، ارتقاء ارزش آن و تغيير‌و تحول عملكردي كه از اين شيوه حاصل مي شود بايستي بوسيله جيره نويس قابل يش بيني باشد تا براساس آن و با توجيه پذيري اقتصادي اين تغييرصورت گيرد . 
۹) با توجه به عدم بهبود همت ناشي از ارتقا مرحله انرژي دان به استثناي ارتقاء كم وزن تخم مرغ و بويژه در اوايل توليد ، امروزه در جيره نويسي مرغ تخمگذار تنظيم فرمول براساس دست كم قيمت دان و به شرط تامين مواد واجب مورد نياز مي باشد مگر در مواقعي مانند كاهش مصرف روزانه دان به كمتر از يكصد گرم در اين چهره بايد سطح انرژي دان نيز مورد توجه قرار گيرد . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۵۲:۴۴ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :