طيور طيور .

طيور

ايمني جوجه هاي گوشتي

چكيده: 
به مراد بررسي سطوح متعدد اسانس مروتلخ بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني و ايمني جوجه هاي گوشتي زير تنش گرمايي، آزمايشي در قالب طرح كاملاً تصادفي با چهار تيمار (صفر، 150، 300 و 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس مروتلخ)، به مقطع 42 روز انجام شد . تنش گرمايي از سن 22 روزگي اعمال شد . هر سه سطح اسانس به كار برده شده منجر كاهش معني دار مصرف خوراك در مقايسه با تيم شاهد در زمان آغازين شد، ولي در دوره رشد و كل دوره رشد پرندگان تغذيه شده با سطح 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس بالاترين مصرف خوراك را نشان دادند . به كار گيري از هر سه سطح اسانس مروتلخ باعث كاهش معني دار ضريب تبديل خوراك در دوره هاي آغازين، رشد و كل عصر نسبت به تيمار شاهد شد (05/0P<) . كاهش معني دار كلسترول LDL و تري گليسيريد خون با مصرف سطح 450 ميلي گرم در كيلوگرم مشاهده شد (05/0P<) . در سن 21 روزگي، افزودن اسانس سبب ساز افزايش معني دار لنفوسيت، مونوسيت شد و نسبت هتروفيل به لنفوسيت و تعداد هتروفيل كاهش معني داري يافت (05/0P<) . وزن بورس فابريسيوس و تيموس در مرحله 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس افزايش يافت (05/0P<) . وزن سنگدان و كل دستگاه گوارش با افزودن150 ميلي گرم در كيلو گرم اسانس مروتلخ افزايش و وزن چربي حفره بطني در تراز 450 ميلي گرم در كيلوگرم كاهش معني داري يافت (05/0P <) . بيش ترين درصد خاكستر استخوان درشت ني در تراز 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس مشاهده شد (05/0P<) . با اعتنا به نتايج اين پژوهش و بهبود عملكرد، كاربرد اسانس مروتلخ تا تراز 300 ميلي گرم در كيلوگرم در شرايط تنش گرمايي در تغذيه جوجه هاي گوشتي توصيه مي شود . 


ماشين جوجه كشي

پيشينه: حفظ انجمادي ممكن مي باشد ذيل تاثير غلظت اسپرم قرار بگيرد . 
اهداف: اين مطالعه به مراد آناليز اثر سه غلظت متعدد اسپرم ( 100 (C100)، 50 (C50) و 25 (C25) ميليون اسپرم در ميلي ليتر مايع مني) بر انجمادپذيري مني گاو انجام شد . 
روش‌ها: در هر روز جمع‌آوري مني، 4 انزال جمع‌آوري (در مجموع 24 انزال از 4 گاو) و با هم تركيب شدند . بعد به 3 نصيب هم اندازه تقسيم شدند و هر قسمت به اندازه‌اي رقيق شد تا غلظت هاي موضوع حيث به دست آيد و بعد از آن از آن منجمد شدند . بعد از پروسه يخگشايي، جنبايي اسپرم، وضعيت آپوپتوزيس و كار ميتوكندري بررسي شدند . 
نتايج: نتايج نشان بخشيد كه C100 اسپرم هاي جنباي كل بالاتري نسبت به C50 و C25 داشتند . درصد اسپرم هاي زنده در C100 به طور معني‌داري نسبت به C50 و C25 اكثر بود . درصد اسپرم هاي در مراحل ابتدايي آبوپوتوزيس و فرايند آخري آپوپتوزيس در C25 بيشتر از C50 و C100 بود . فراسنجه ي فعاليت ميتوكندري در C25 كمتر از C50 و C100 بود . 
نتيجه: به حيث مي‌رسد غلظت هاي اسپرم كمتر از 50 ميليون اسپرم در ميلي ليتر قادر است براي حفظ انجمادي اسپرم مضر باشد . 
موضوع مطالعه: بيماري برونشيت عفوني طيور به عنوان يك بيماري كليدي ويروسي در سراسر جهان در حيث گرفته مي شود . ژنوتايپينگ بر پايه زير واحد S1 ژن پروتئين Spike دليل بيماري ، ويروس بيماري برونشيت عفوني، ميتواند در طبقه بندي جدايه ها مسئله استفاده قرار بگيرد . انگيزه : اين بررسي جهت شناسايي ژنوتيپ هاي در اكنون چرخش ويروس برونشيت عفوني و تعيين در بين شيوع آن انجام گرفت . خط مش كار: در اين چك 100 نمونه ناي از جوجه هاي گوشتي مشكوك به ويروس برونشيت عفوني در سال94-95 توده آوري گرديد . راه Nested PCRو متعاقب آن سكانس ژن S1 جهت انتخاب ژنوتيپ جدايه هاي شناسايي شده اعمال شد . نتايج: در اين بررسي، 45 جدايه شناسايي شويد كه بر پايه تجزيه و ارزيابي فيلوژنتيكي در چهار ژنوتيپ مجزا نوع بندي گرديد(واريانت 2 [IS/1494/06]، 91/4، QX و ماساچوست) . ميزان شيوع واريانت 2، 91/4، QX و ماساچوست به ترتيب% 67/66، % 45/24، % 44/4 و % 44/4بود . فيض گيري نهايي: اين محاسبه اپيدميولوژي ژنوتيپ هاي ويروس برونشيت عفوني و ديدي از تكامل اين ويروس را نشان مي دهد . همينطور واضح شويد كه شيوع ژنوتيپ هاي ويروس برونشيت عفوني در يك ناحيه دائما در هم اكنون تغيير‌و تحول مي باشد . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۶:۱۳ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :