طيور طيور .

طيور

ايجاد كود طيور كيفيت

ايجاد 
كود طيور كيفيت 
كود ايجاد گرديده در يك واحد مرغداري گوشتي بسته به مديريت كود)مواد بستر(، طعام مصرفي و امكان هضم آن دارااست . 
دامنهاي از مواد شامل تراشههاي چوب، كاه غالت، پوسته و كاغذهاي خرد شده بهعنوان مواد بستر استعمال مي گردند . 

ماشين جوجه كشي

سه فعاليت معمول براي رئيس كود در واحدهاي طيور گوشتي انجام مي شود . 
اين امور عبارتند از استفاده از بستر به چهره يك بار، استفادهي مجدد از بستر به فيس جزيي و به كار گيري از بستر براي تعدادي بار .
به كارگيري از بستر به فيس يك بار مشتمل بر پاك كردن كل سالن بعد از آن از هر گله و جايگزيني مواد بستر مي باشد . 
استفادهي دوباره بستر به رخ جزيي دربرگيرنده حذف بستر از قسمت رشد اوليه)brooding )به منظور متفرق كردن در قسمت رشد)growing )سالن است . 
بعد از آن بستر نو در قسمت رويش اول دور از هم ميگردد . 
بستري كه به صورت جزيي مجددا استعمال ميشود، اغلب براي يك‌سري روز كمپوست مي‌شود تا دماي آن ارتقا يابد و پاتوژنها كشته شوند .
برخي از بسترهاي استفاده گرديده ممكن هست بعد از آن از هر جور از بستر حذف شوند و آن گاه از ۸ تا ۰ دسته، كل تالار تميز ميگردد . 
در موقعيت 
استفادهي چندباره از بستر فقط نوالهها)اليهي سفت بااليي كود( حذف مي‌شوند و سالن ضدعفوني مي گردد . 
بستر در قسمت پرورش اوليه به فيس دستنخورده رها مي شود يا با بستر جديد به ضخامت ۰۰- ۸۰ ميليمتر پوشانده مي شوند . 
بسترهاي با يكسري بار به كارگيري ممكن ميباشد شيوع ميكروبهاي بيماريزا و انگلها را ارتقا دهد و بستري با تراكم بخش اعظم مواد مغذي ساخت مي نمايد . 
ميزان 
كل مواد جامد)مادهي خشك( استخراج شده به وسيله پرندهها ممكن مي‌باشد از طريق امكان هضم جيره تقريب زده مي‌گردد . بهطوركلي، جوجههاي گوشتي ۰۰ -۲۰ %از مادهي كم آب طعام را هضم مي كنند . 
جوجههاي گوشتي تا ۱۰ روزگي ۱ -۸۴۰ و تا ۴۰ روزگي ۰ -۰ كيلوگرم مادهي خشك مصرف مي كنند . 
طيور به بيماري هاي مختلفي از گزاره بيماريهاي باكتريايي مبتلا ميگردند طبيعت خاص رويش طيور كه به تعداد بسيار و بصورت متراكم رشد داده مي شوند قابليت و امكان محاسبه و رسيدگي به شرايط تك تك آنها را غير ممكن مي سازد به اين نظر هنگام شيوع بيماري در گله امكان معالجه و در دست گرفتن آن به ويژه در فيس واگير بودن بيماري قليل ميباشد و مي تواند تمام گله را در دوران كوتاهي درمعرض خطر تا حد فنا قرار دهد حتي در صورتي كه بتوان بيماري را كنترل كرد علاوه بر مرگ و مير كاهش رشد و در نتيجه ايجاد ، هزينه زيادي هم به خواسته خريد دارو به مرغدار تحميل مي شود احتمالا ذكر اين نكته خالي از منفعت نباشد كه تنظيم دارو بخش بخش اعظم اي ازهزينه مرغداري را به خويش اختصاص مي دهد از اين رو پيشگيري از بيماري بر درمان به ويژه در بيماريهاي طيور حق اولويت دارااست بدين خواسته بايستي اصول صحيح پرورش طيور همچون انتخاب جوجه سالم ، تغذيه مطلوب ، شرايط لانه و تراكم مطلوب آن ، حفظ جوجه هاي همسن ، معدوم كردن جنازه هاي طيور مريض و پيشگيري از ورود آلودگيهاي متفاوت به مرغداري و به كارگيري از مواد ضد عفوني مناسب در مواقع لازم رعايت شود را ديگر پيشگيري از وقوع اكثر بيماري ها كه مي بايست همگام با مسايل فوق فيس گيرد واكسينه كردن طيور هست كه بايد طبق برنامه بازه بندي گرديده در قضيه هر بيماري انجام شود البته علي رغم رعايت موردها فوق به خواسته كاهش علايم و عوارض بيماريها به كارگيري از داروها و آنتي بيوتيكها اجتناب ناپذير مي باشد در غير اينصورت بيماري قادرست تاحد فنا تمام گله ترقي كند از اين روست كه استفاه از داروها و مواد شيميايي مطرح مي گردد . 

لزوم 
به كار گيري از داروها 
به هنگام ظهور بيماري در گله به خواسته ياري به برگشت طيور به وضعيت ارگانيك و هم كمك به در دست گرفتن بيماريهايي كه وجود آن ها درگله محرز گرديده باشد استفاده از دارو اضطراري مي‌باشد به ويژه آن كه با بسط صنعت مرغداري و توليد واحدهاي مرغداري در مجاورت يكديگر و رفت و آمدهاي بي منش و غير اصولي و نيز عدم رعايت مورد ها بهداشتي كه از هچري شروع و تا ورود جوجه به مرغداري و تا نقطه پايان زمان همچنان دوام پيدا مي كند مرغدار را وادار مي سازد كه از بيم از دست دادن سرمايه خويش از دارو به مقدار دوچندان به كار گيري كند درحال حاضر اين سوال مطرح مي‌باشد كه چه دسته دارو به چه ميزان و چه برهه زماني و از كدام خط مش بايدجهت معالجه يك بيماري به عمل گرفته شود پاسخ يكسان به اين سوال قابليت و امكان پذير نميباشد و به نوع بيماري ، شدت آن ، شرايط عمومي گله ، بيماريهاي قبلي آن ، شرايط اپيدميولوژيك ، رئيس و تواناييهاي علمي و عملي مرغدار بستگي دارد در يك جواب كلي مي توان اين مدل اظهار لحاظ كردكه معمولا مقادير توصيه گرديده داروها جهت رويارويي با عفونت كافي مي باشد در صورتي كه دارو به مقدار كمتر مورد مصرف قرار گيرد موجب عدم بهبودي گله و ماندگاري بيماري خواهد شد كه افت ساخت را به همراه خواهد داشت ازطرف ديگر مقادير بيش از حد آن هم عوارض غير قابل جبراني را در پي دارد چرا كه علاوه بر زور هزينه اضافي به مرغدار ، با تجمع در بدن طيور همانند سم عمل كرده و بامتاثر ساختن اعمال فيزيولوژيك ، علاوه بر ايجاد اثرات نامناسب كه گاهي به مرگ پرنده منجر مي شود مقاديري از آن درگوشت و تخم مرغ تجمع يافته و سلامت مصرف كنندگان را به خطر دورازشوخي مواجه مي سازد از اين رو ضرورت تام دارااست كه مرغداران جهت پيشگيري از مخاطرات ناشي از تجمع باقي‌مانده هاي دارويي درگوشت و تخم مرغ ، مسافت وقتي في مابين انقطاع دارو و كشتار طيور را رعايت كنند . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۰:۲۴ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :