طيور طيور .

طيور

تغذيه؛ عامل بازدارندۀ كانيباليسم در مرغ هاي تخمگذار‏

رفاه حيوان در مرغ هاي تخمگذار به نوك زدن و جراحت رساندن پرها با نوك معطوف مي شود . در اين خصوص تغذيه ‏نقش مهمي را ايفا مي كند . صورت و ساختار غذا ، منش هاي تغذيه كردن ، و ارزش غذايي تمامي درسير شدن پرنده و ‏نوك زني پرها تأثير گذار هستند‏‎ . 
‎ از سال 2012 ميلادي به سپس در اتحاديۀ اروپا حكم ممنوعيت محافظت طيور در قفس اعلام شد و هم دوران در برخي ‏كشورها در خصوص ممنوعيت نوك چيني هم طرح ريزي شد . اين تغييرات باعث به بروز مشكلاتي از قبيل نوك زني ‏پرها و كانيباليسم شد . نوك زني پرها به يك سري برهان بستگي داراست كه از آن پاراگراف كارداران ژنتيكي ، محيطي و تغذيه هست . ‏برخي از نظريه ها استراتژي تغذيه را بعنوان عاملي براي كاهش كانيباليسم در ميان طيور دانسته اند . بخصوص تغذيه در ‏پولت ها و جوجه ها 

ماشين جوجه كشي

با كاهش آسيب رساندن و نوك زدن لبريز ها در بزرگسالي نقش خود را اكثر نشان مي دهند‏‎ . 
‎‎• ‎تأثير روزهاي اوليه معاش طيور روزهاي اوليه حيات طيور ظاهراً نقش مهمي در ارتقا رفتارهاي نوك زني طيوران داراست . روزهاي نخستين معاش ‏دورۀ حياتي و بحراني ميباشد كه نقش پذيري در آن صورت مي گيرد . در اين عصر ، وابستگي ها و تأثيرات محفظه پيرامون ‏اهميت خود را در تمام ارتفاع حيات نشان مي دهد . در تحقيقي كه انجام شد ، پولت هاي 0-4 هفته را بر روي شن ، كاه و ‏مفتول نگهداري و رويش دادند . پس از آن تمام تيم بر روي شن و كاه نگهداري شدند . آن نوع از مرغ هايي كه بر ‏روي مفتول حفظ شدند بدترين حالت لبريز و بال را داشتند نوك خوردگي پرها در ميانشان عمده به چشم ميخورد و ‏حمام شن و ماسۀ كمتري مي گرفتند و بخاطر همنوع خواري آمار مرگ و مير در در بين آن‌ها عمده بود . اين تحقيق اهميت ‏‏4 هفتۀ اول حيات را بر روي رفتارهاي نوك زني طيور نشان مي دهد‏‎ .‎ 
در تحقيقي ديگر ، يك دسته ديگر از تأثير لايه هاي زيرين آناليز شد . طيور بر روي سطح هاي مفتولي محافظت شدند و ‏در سنين گوناگون اين مرحله مفتولي با تراز سفت و محكمي كه با تراشه هاي چوبي پوشيده گرديده بود جايگزين شد . مرغ ‏هاي بالغي كه بر روي سطح هاي مفتولي رشد و رشد يافته بودند در مقايسه با مرغ هايي كه بر روي سطوحي با تراشه ‏هاي چوبي نگهداشته گرديده بودند نوك زني بيشتري از خويش نشان مي دادند . مرغ هايي كه بر روي سطح هاي با تراشه هاي ‏چوبي نگه داشته شده بودند نوك زدن به زمين در ميانشان بيشتر چشم مي شد . به لحاظ مي رسيد كه برهه زماني تماس با سطح ها ‏مختلف بر روي اندازه نوك زني پرها تأثيرگذار باشد . پولت هايي كه در 10 روزگي در تماس با شن و ماسه بودند در ‏مقايسه با پولت هايي كه در يك روزگي در معرض شن و ماسه قرار گرفتند رفتارهاي نوك زني بيشتري از خويش نشان ‏دادند . پولت هايي كه بر روي سطح ها مفتولي و سواي هيچ شانسي براي كاويدن و كاوش كردن نگه داشته شدند نوك زني ‏هاي خفيفي داشتند كه احتمالاً باعث به نوك زني هاي شديد در آتي مي گردد‏‎ .‎ 
‎• 
‎شكل طعام و شيوه هاي تغذيه در مرغ هاي تخمگذار ، شكل و قالب خوراك معمولا به فيس قابل انعطاف و خميري مي‌باشد . پژوهش ها نشان داده تغذيۀ طيور با ‏خوراك بصورت پلت منجر به ارتقا نوك زني پرها مي گردد . ارتباط و مقابله قابل توجهي دربين وجود و يا اين كه كمبود علوفه و ‏شكل غذا (چه بصورت پلت و يا اين كه نرم) وجود داشت . مقدار بالاي نوك زني و جراحت ديدگي پرها در مرغ هاي ‏تخمگذاري كه در سطوح فارغ از كاه حفظ مي شدند و با پلت تغذيه مي شدند حاكي از آن بود كه مرغ هاي تخمگذار ‏بايستي با مقدار مناسبي علوفه تغذيه شوند . 
هنگاميكه مرغ ها با خوراكي كه به اندازۀ كافي و مناسب ريز و له گرديده بود ‏تغذيه شدند چون عمده درگير خوردن غذا ميباشند و زمان بيشتري را صرف ميل كردن و نوك زدن به خوراك مي نمايند ‏رفتارهاي كانيباليسمي و آسيب رساندن به پرها خيلي كمتر از زماني مي باشد كه با طعام درشت خيس تغذيه مي گردند ‏ مرغ 
هايي كه بر روي سطح ها با تراشه هاي چوبي نگه داشته گرديده بودند نوك زدن به زمين در ميانشان عمده چشم مي شد‏ ‎• 
‎تأثير تركيبات و مواد سازندۀ خوراك‏ محتويات پروتئيني ، مواد معدني ، انرژي و فيبر غذا بر روي رفتارهاي كانيباليسمي تأثير مي گذارد . كاهش اندازه ‏انرژي خوراك مي تواند منجر به بهبود حالت مالامال و بال ها شود . در تحقيقي كه انجام شد، دو تيم بلدرچين هاي ژاپني ‏را كه يك عدد با غذاي رقيق شده با 40 درصد پودر سلولز و ديگري با غذاي معمولي و رقيق نشده تغذيه مي شدند با يكديگر ‏مقايسه شدند . جذب طعام در گروهي كه از غذاي رقيق گرديده تغذيه مي شدند اكثر بود ؛ به اين معني كه آنها توانايي جبران ‏غذاي كم انرژي را داشتند . ارتفاع مقطع وعده هاي غذايي عمده و فاصلۀ دربين وعده هاي غذايي كوتاه و تعداد وعده هاي ‏غذايي در طول روز عمده بود . رژيم غذايي رقيق همچنين سرعت پرنده ها را نيز ارتقا بخشيد و حاكي از افزايش ميزان ‏تردد و عبور طيوران (به سمت غذا) بود و اين به اين معني بود كه مقدار عبور و رفت و آمد پرندگان نيز متأثر از رقيق شدن ‏غذا و كاهش مقدار انرژي از غذاي دريافتي بود‏‎ . 
‎ به ويژه فيبرهاي نامحلول ، برهه زماني زمان تناول كردن طعام را عمده مي كند . به علت ارتقا ميزان فيبر درشت جانور در ‏خوراك ، هضم در سنگدان هم كاهش مي يابد . پولت هايي كه رژيم غذايي قليل انرژي دريافت مي كردند اندازه ميل كردن ‏غذا در آها عمده مي شد سواي آنكه دوران برهه زماني تناول كردن غذا در آنان ارتقا يابد . در ارتفاع دورۀ پرورش، كاهش مقدار ‏انرژي تأثير بيشتري بر روي رفتارهاي كانيباليسمي مي گذارد . مرغ هايي كه در ارتفاع دورۀ تخمگذاري با اندازه بالاي ‏كربوهيدرات نامحلول تغذيه مي شدند در مقايسه با مرغ هايي كه رژيم غذايي استاندارد و معمول را اخذ مي كردند، ‏وضعيت مالامال و بال و پر بهتري داشتند . همينطور مرغ هايي كه در هر دو دورۀ پرورش و تخمگذاري با رژيم غذايي ‏كربوهيدرات دار محلول تغذيه مي شدند در مقايسه با مرغ هايي كه فقط در يكي از دوره هاي رشد و يا تخمگذاري از ‏اين دسته رژيم غذايي برخوردار مي شدند، از موقعيت پر و بال و پر بهتري در دورۀ تخمگذاري برخوردار بودند . 
‏ ‎ 
• ‎اشباع و سيري در مرغ هاي تخمگذار‏ فرآيند اشباع و سيري پذيري و يا شم گرسنگي در مرغ و ماكيان و تأثيرات آن بر روي رفتارهاي كانيباليسمي هنوز ‏كاملاً معلوم نشده . سنگدان گزيده از مجراي معدي مي باشد كه نقش مهمي در تعديل و تنظيم تغذيه داراست . فيبرهاي نامحلول ‏نقش مهمي در عملكرد سنگدان دارااست . آنها در سنگدان انباشته مي شوند و اكثر از ساير مواد غذايي در بدن مي مثل . به ‏همين عامل توقع مي رود كه پرنده را براي برهه زماني طولاني تري سير نگه دارد . مرغ هايي كه با رژيم غذايي كربوهيدرات ‏دار محلول و خرده هاي غذايي درشت تغذيه شدند در مقايسه با گروهي كه همين رژيم غذايي را به رخ كاملاً نرم و ‏له گرديده دريافت مي كردند زمان طولاني تري غذا را باطن رودۀ خود نگه مي داشتند . بعلاوه ، با يك رژيم غذايي فيبردار ‏نامحلول اشباع روده ارتقا مي يابد و اين احتمالاً به حافظه ميزان آب ذخيره شده در اين فيبرهاست . در فيس حذف ‏رژيم فيبردار، خوردن پرها حادثه ميفتد . تا به امروز ، عامل خاصي براي رفتارهاي مالامال خوردن معين نشده . اين شواهد ‏نشان مي دهد كه بخشي از اينگونه رفتارهاي نوك زني به پرها احتمالاً به تركيبات خوراك مربوط مي شود‏‎ .‎ 
‎ 
• ‎رژيم غذايي ناچيز انرژي عوامل خوراكي كه موجب سير شدن پرنده مي گردد منجر كاهش رفتارهاي ميل كردن مالامال در مرغ هاي تخمگذار مي گردد . ‏توصيه مي شود كه مرغ هاي پرورشي و تخمگذار را رژيم غذايي كم انرژي (به ترتيب2450 و 2600 كيلو كالري) با ‏محتواي دوچندان كربوهيدرات نامحلول (به ترتيب 150 و 125 گرم در هر كيلوگرم) . منابع كربوهيدرات مي بايست در نيمۀ ‏دوم دورۀ رويش و در طول دورۀ تخمگذاري بصورت دانه درشت به مرغ ها داده شود‏‎ .‎ 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۴:۴۸ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :