طيور طيور .

طيور

علل بروز فرسايش سنگدان

بسياري از دامپزشكان مرتبأ از بروز فرسايش سنگدان، در گله هاي گوشتي و گله هاي تخمگذار تجاري گزارش نموده اند،اين مدل دلايل در بخش اعظمي از كشورها امري طبيعي هست زيرا اولاً شرايط محيطي به مدل اي مي باشد كه مورد براي رشد قارچ ها مساعد است و ثانياً تركيبات غذايي وارداتي، اكثر اوقات كثيف به مايكوتوسكين هاست . متأسفانه فقط در تعداد پاره اي از تشخيص هاي كلينيكي از منش هاي آزمايشگاهي استفاده گرديده هست بنابراين به اين عارضه توجه چنداني نمي 

ماشين جوجه كشي

شود مگر اينكه از حيث گردد اقتصادي زيان بار . 

التهاب پيش معده نسبت به فرسودگي سنگدان شيوع كمتري داراست و اغلب هم پا با بيماري مارك وابتلا به رئو ويروس ها مي باشد . قابل ذكر مي باشد كه در اين مقاله تيتر التهاب پيش معده، به تورم و بزرگي اين اندام اشاره مي نمايد . اين حالت به طور طبيعي در گله هاي گوشتي بروز مي نمايد و با التهاب، ات‍َساع و كلفت شدن اين اندام ياور است كه سبب به كاهش سرعت عبور غذا از مجراي گوارشي مي گردد . همچنين احتمال پارگي، در اين اندام هنگام تخليه اندرونه در كشتارگاه بالا مي پيروزي . واضح ميباشد تراوش محتويات پيش معده به حفره ي تن باعث آلودگي بدن پرنده شده، چه بسا ممكن مي‌باشد در كل لاشه ضبط گردد . 
اين آلودگي ها منجر مي گردد كه سرعت خط در كشتارگاه ها به دليل صرف مدت جهت شست و شو و شست و رفت تجهيزات در محوطه كاهش يابد، هزينه بالا برود و مقدار بازده 10 درصد كاهش پيدا نمايد . 
خصوصيات 
آناتوميكي و فيزيولوژيكي اندام ها: پيش معده يا اين كه معده ي غده اي اندامي مي‌باشد كه اسيد كلريدريك و پپسين (آنزيمي جهت شكستن پروتئين ها) ترشح مي كنند و با دقت به كوچك بودن اين اندام، غذا نمي تواند بازه زماني متعددي در آن بماند بدين ترتيب هيچ گونه گوارشي فيس نمي گيرد . 
سنگدان، اندامي كاملاً عضلاتي است كه مي توند فشار متعددي روي توده ي غذايي اعمال كند، اين فشار منجر به خرد شدن خوراك _بدون ترشح هيچ گونه آنزيمي _ مي گردد . چين و چروك مرحله سنگدان داراي لايه مشقت از محصول كراتين مي باشد كه باعث شكستن فيزيكي طعام مي شود، اين لايه مثل سدي از لايه ي مخاطي سنگدان در مقابل اسيد كلريد ريك و پپسين مراقبت مي نمايد . 
دلايل 
فرسودگي سنگدان : الف 
- مايكوتوكسين ها: توسكين هاي t_2، مونواستي كسي سيرپنول (mas) و دي استوكسي سيرپنوبل(das)، سه دسته مايكوتوسكين از تيم تريكوتسين مي باشند كه مي توانند سبب ساز فرسودگي سنگدان، جراحات دهاني و خون ريزي در روده ي پرنده شوند . همينطور اوسپرين هم نوعي مايكونت .كسين هست كه مي تواند اين جراحات را ساخت كند . 
توكسين هاي t_2 و das به تيتر سوزاننده ترين اعضاي اين خانواده شناخته گرديده اند و احتمالاً به اين ادله باعث فرسودگي سنگدان و سوختن سلولهاي ديواره ي آن مي شود . بيشترين اثر سوزانندگي در دهن پرنده (زبان، نوك و كام) مي‌باشد تا تا ديگر مجاري گوارشي . به ادله وجود بزاق در دهن اتصال اين مايوتوكسن ها به ديواره ي دهان آسوده خيس است، كه نهايتاً باعث به تجزيه يپروتوپلاسم سلولي اين قسمت مي شود . مكانيزم ديگري كه به نظر مي رسد مايكوتوكسين ها از آن استعمال مي نمايند اين هست كه پس از جذب در روده وارد جريان خون گرديده و آنگاه به بزاق ميرسند و موجب جراحات در دهن و احتمالاً در سنگدان مي شود . 
سولفات 
مس به عامل ارزاني از اين ماده در جيره ي غذايي طيور به ميزان 500 گرم در بدن جهت دوري از پرورش عامل ها قارچي شديد اشد، ميزان استعمال از اين ماده تا سقف 1 كيلوگرم در بدن قابل افزايش ميباشد . استفاده بيش از سقف فوق الذكر در جيره ي غذايي منجر مسموميت و فرسودگي سنگدان در گله هاي گوشتي مي گردد . هنگام استفاده از اين ماده در جيره بايد فراوان دقَت كرد تا اثر مثبت آن را تجربه فرماييد و از به كار گيري ي بيش از حد مجاز آن، اجتناب نمود . 
آمين 
هاي با منشأ دامي: اين مواد كالا هاي جانبي ناشي از تجزيه ي اسيدهاي آمينه اي ميباشد كه در تركيبات غذايي كه منشأ دامي دارند، يافت مي شود . مهم‌ترين تركيبات اين تيم شامل؛ تريپنامين، هيستامين، پوترسين، آگماتين، تيرامين، كادامين و غين آلانين است . 
در در ميان باكتري ها؛ استرپتوكوكوس، سالمونلا، شيگلا، لاكتوباسيلوس، اشرشياكلي و كلستريديوم مي توانند اسيد آمينه اي؛ نظير هيستيدين را به هيستامين تبديل كند . ماده اي ك به شدت باعث كاهش بازده در گله هاي گوشتي مي گردد . هيستامين با تحريك گيرنده هاي مستقر در غدد پيش معده سبب ارتقا ترشح اسيد كلريدريك و فرسودگي سطح سنگدان مي گردد . مورد ها زيادي از بزرگي پيش معده و مالامال كاري غدد آن در مرزو بوم آمريكا مشاهده شده مي باشد كه به برهان حضور آمين ها در جيره ونهايتاً كاهش بازده ي مرغداري هم پا بوده مي‌باشد . قابل ذكر ميباشد گزارش هاي ديگري نيز در موضوع فرسودگي سنگدان به ثبت رسيده است كه آمين هاي فوق الذكر نيز در همگي اين مورد ها حضور داشته اند . 
گيزروسين 
در پودر ماهي: پودر ماهي هميشه به عنوان يك عدد از دست اندركاران فرسودگي سنگدان در نظر گرفته شده است . جراحاتي كه مشاهده گرديده است از ترك هاي سطحي تا ساييدگي مفرط و خون‌ريزي و نهايتاً نابودي و فساد بدون نقص اندام كه به آن اصطلاحاً «استخراج سياه» مي گويند، متغير هست . 
زماني كه پودر ماهي استعمال شده در جيره بطور بدون نقص پروسه نشده باشد، از تركيب هيستدين يا هيستامين با ليزيس در گرما، ماده اي به نام گيزروسين پديد مي آيد . 
گيزروسين جزو آمين هاي با منشأ دامي نيست اما از نظر تحريك پيش معده به ترشح اسيد كلريدريك نسبت به هيستامين 10 توشه حاذق خيس ميباشد . اين ماده در ايجاد فرسودگي سنگدان 300 جايگاه حاذق خيس از هيستامين هست . با استعمال از تست كروماتوگرافي مايع مي توان غلظت گيزروسين موجود در پودر ماهي و كل جيره را اندازه گرفت . حداكثر مجاز اين ماده در جيره ي جوجه هاي گوشتي برابر با 4/0 ppm مي باشد . ولي سفارش مي شود در وضعيت عملي چنانچه از كيفيت پودر ماهي مسئله به كارگيري اطمينان كافي نداريد، صرفا به اندازه 2 درصد از آن در تركيب جيره به كارگيري كنيد . مواردي جان دار مي باشد كه از تعاملات در بين گيزروسين و مايكوتوكسين ها گزارش شده مي‌باشد . 
طبق اين گزارش ها در حالتي كه جبره ي غذايي شديداً به عوامل مايكوپلاسمايي كثيف باشد، گيزروسين قادر است به سم مهلكي براي پرنده تبديل شود . 
فقدان 
ويتامين b6: در جيره هاي مهيا ي طيور، كمبود ويتامين b6 به ندرت حادثه مي افتد البته در وضعيت آزمايشگاهي مشخص گرديده هست كه نبود اين ماده مي توانند باعث فرسودگي سنگدان پرنده گردد . چنانچه در سنگدان جوجه هاي گوشتي كه در گير فقر ويتامين b6 مي باشند، جراحاتي مشاهده شود، خوراندن مقادير افي b6 تا حد زيادي منجر تسكين جراحات ذكر شده مي گردد . 
آدنو 
ويروس: يكسري از دانشمندان ژاپني اخيراً اعلام كردند دربين فرسودگي سنگدان و اين دسته از ويروسها ارتباط اي يافته اند . مطالعه در 18 كشتارگاه، پيدايش فرسودگي سنگدان به عامل ويروس فوق بود . پالوژي بافتي، ايمني شناسي شيميايي و جداسازي بدون واسطه ويروس از سنگدان، وجود ويروس تأييد شد . در اين تحقيق، آدنو ويروس گروه 1 در سلول هاي پوششي سنگدان مشاهده شد . 
بقيه 
عوامل: عوامل متعدد ديگري نيز، در فرسودگي سنگدان نقش دارندكه اين دست اندركاران درشرايط مرغداري هاي صنعتي روز جاري كمرنگ گرديده اند . عواملي چون؛ گرسنگي پرنده، نبود آمينو اسيدهاي گوگرد و وجود تركيبات چهارتايي آمونيوم در آب آشاميدني . 
سويه هاي بافتي و عصبي نيوكاسل نيز مي توانند منجر خونريزي در سنگدان پرنده شوند . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۵:۴۵ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :