دستگاه جوجه كشي دستگاه جوجه كشي

طيور

به كارگيري از دانه كتان در غني سازي تخم مرغ

متغذيه دام دانش گاه تربيت مدرس غذا نقش مهمي را در سلامتي بشر ايفا مي كند . از بين غذاهايي كه مواد مغذي مورد نياز بدن را تامين مي كنند تخم مرغ منزلت ويژه اي دارااست و منشا بي نياز و متوازني از اسيدهاي آمينه، اسيدهاي چرب، مواد معدني و ويتامين ها مي باشد . 
از آنجايي كه اندازه اسيدهاي چرب، مواد معدني و ويتامين هاي تخم مرغ به راحتي از نحوه جيره قابل دستكاري و در دست گرفتن است، محققين بسياري در صدد ايجاد تغييرات مقداري و كيفي در تخم مرغ برآمده اند . همينطور تخم مرغ به علت دسترسي آسان، بسته بندي ارگانيك فوق العاده و مصارف غذايي مختلف زمينه اعتنا قرار گرفته و بخش اعظمي كوشيده اند تا تخم مرغ را به بسته اي مواد مغذي مسئله نياز انسان تبديل نمايند بطوريكه در بعضي از بخشها با غني سازي تخم مرغ از عناصر و ويتامين ها همت در بر طرف نمودن كمبودهاي اين عناصر در حيطه گرديده مي باشد براي نمونه غني سازي تخم مرغ با عنصر يد كه در بخش اعظم دولت ها انساني با كمبود آن مواجه هستيم مي تواند ايراد كمبود اين عنصر را بر طرف كند . همچنين غني سازي تخم مرغ با اسيدهاي چرب ω-3 مي تواند نسبت اسيدهاي چرب ω-6 به ω-3

را در بدن تصحيح نمايد و خطر ابتلاء به بيماريهاي قلبي و عرقي را در سالمندان كاهش دهد . 
غني سازي تخم مرغ با اسيدهاي چرب غير اشباع با يك‌سري لينك دوگانه ω-3 (PUFA n-3) بوسيله منابع زيادي از قبيل روغن ماهي، دانه كتان، دانه كانولا، دانه چيا و جلبكهاي ريز كه از اكثر ترين منابع همگاني براي اين مراد مي باشند موجب افزايش مقادير اين اسيدهاي چرب در زرده تخم مرغ مي شود بيشترين ساخت تجاري تخم مرغهاي غني از اسيدهاي چرب امگا-3 از طرز مرغهايي هست كه جيره هاي بي نياز از دانه كتان دريافت داشته اند . دانه كتان دربردارنده حدود 42% روغن است كه اين روغن خويش حاوي بيش از 50% آلفا لينولنيك اسيد(ALA 18:3) مي باشد . افزايش 5 تا 15% دانه كتان منجر ارتقا متغيري به ميزان 9 تا 35% در دوكوزاهگزانوئيك اسيد (DHA) تخم مرغ مي شود . ولي پژوهش ها جديدتر مقدار مناسب دانه كتان را در جيره 5 درصد گزينش كرده هست زيرا دانه كتان بخصوص دانه نارس آن حاوي ميزان مقداري از گليكوزيدهاي سيانوژنيك بنام لينامارين و آنزيمي يار با آن بنام ليناز هست كه در اثر هيدروليز آن سيانيد هيدروژن آزاد مي شود كه به شدت سمي بوده و در ادغام سيانيد با سيتوكروم اكسيداز منجر توقف فوري تنفس سلولي و مرگ مي شود . در آزمايشي كه بوسيله شيدلر و فرانينگ (1996) انجام شد، اثرات تركيبي واريته، سطح، شكل و حالت محافظت دانه كتان بر ساخت و ادغام تخم مرغ در مرغهاي تغذيه شده با ويتامين E زمينه آناليز قرار گرفت . سطوح 5 ، 10 و 15 درصد دانه كتان دانه كتان آسياب گرديده و كامل با جيره شاهد ذرت-سويا يا روغن ماهي مقايسه شد . در مقايسه با شاهد، دانه كتان سبب ساز كاهش مصرف خوراك، ارتقاء وزن و وزن تخم مرغ شد . در حاليكه، دانه كتان و روغن ماهي توليد تخم مرغ را در مقايسه با شاهد (1/38 %) به ترتيب 9/88 و 0/93 % بهبود دادند . اندازه لينولنيك اسيد در تخم مرغ با ارتقا تراز دانه كتان ارتقاء يافت (31/2 ، 18/4 و 38/6 % در چربي زرده به ترتيب با سطح ها 5 ، 10 و 15 % دانه كتان) . دانه كتان و روغن ماهي بطور مفهوم داري درصد سفيده را در مقايسه با شاهد ارتقاء و درصد زرده را كاهش دادند اما اثري بر كلسترول تخم مرغ نداشتند . هيچ تفاوتي دربين دانه كتان آسياب گرديده و بي نقص در متغيرهاي دستگاه جوجه كشي  ميزان گيري گرديده مشاهده نشد . 
ليسون و همياران (2000) هم مرغهاي تخمگذار را براساس وزن بدن به گروههاي سبك، ميانگين و سنگين وزن تقسيم كردند و با جيره هاي حاوي 0، 10 و 20 درصد دانه كتان تغذيه نمودند . صرف لحاظ از تقسيم بندي وزني، تغذيه 20% دانه كتان موجب پرورش ناكافي، كاهش ايجاد تخم مرغ و ارتقاء مصرف غذا گرديد . از اين تست اين طور نتيجه گيري مي شود كه توليد كمتر تخم مرغ در پرنده ها تغذيه شده با سطح هاي بالاي دانه كتان ممكن است به دليل وجود مواد ضد مغذي يا كاهش انرژي متابوليسمي در جيره باشد . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/3/25 ساعت: ۱۰ توسط:faakhte :

تتراسيكلينها در درمان طيور


آنتي بيوتيك هاي والا الطيفي مي باشند كه رويه اثر ضد باكتريايي انها يكسان مي باشد ولي به لحاظ طيف اثر و فارماكوكينتيك قدري با هم متفاوتند اكسي تتراسيكلين و كلرتتراسيكلين داراي منشا ارگانيك بوده ليكن تتراسيكلين ، مينوسيكلين و داكسي سيكلين نصفه سنتتيك ميباشند 
 ماشين جوجه كشي اتومبيل 
تتراسيكلينها را بر شالوده دوران دفع به سه دسته كوتاه اثر متوسط الاثر و طويل الاثر تقسيم مي نمايند تتراسيكلينها بر باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي هوازي و بيهوازي ، مايكوپلاسما ، ريكتزيا ، كلاميديا و چه بسا برخي ازتك ياخته ها اثر گذار مي باشند داكسي سيكلين و مينوسيكلين قابليت و قابليت و امكان حل بيشتري در چربي دارا ميباشند لذا بيش از ساير تركيبات اين گروه توانمند به نفوذ به باكتريهاي مانند استافيلوكوك اورئوس مي باشند املاح كلسيم ، آهن ، منيزيم و سديم جذب تتراسيكلينها را از دستگاه گوارش كاهش مي دهند . كلرتتراسيكلين به صورت محلول در آب و يا اين كه اين كه تركيب با خوراك مصرف مي شود وقابل تزريق نمي باشد جذب روده اي ان ميانگين و تا حدي نيز ضد كوكسيديوز مي باشد اندازه بيش از 100گرم در هر تن خوراك براي طيور تخمگذار سفارش نمي شود درجوجه ها در بالاي اين دارو بيش از 5 روز نبايد مورد به كارگيري قرار گيرد مسافت هنگامي در ميان جدا دارو و ارسال به كشتارگاه يك روزاست . اكسي تتراسيكلين به رخ محلول در آب و يا اين كه اين كه مخلوط درغذا و همچنين تزريقي مصرف مي شود تزريق آن ممكن مي باشد منجر ساخت دلايل جلدي شود مقدار بيش از 200 گرم در هر تن طعام نبايد در جيره طيور تخمگذار مصرف شود در صورتي كه هنگام استعمال ازاكسي تتراسيكلين ميزان كلسيم جيره را كاهش دهند بيش از 5 روز نبايد مورد مصرف قرار گيرند مسافت هنگامي انقطاع دارو تا ارسال به كشتارگاه هنگام مصرف در خوراك 3 روز مي باشد از اكسي تتراسيكلين و كلراتتراسيكلين به اندازه 600 گرم در 5 ليتر اب و به مقطع 5 روز در پيشگيري و معالجه كلي باسيلوز به عمل گيري مي شود كلراتتراسيكلين و اكسي تتراسيكلين به اندازه 02/0 درصد درغذا و آب جهت در اختيار به دست آوردن تورم روده قرحه اي و نكروتيك ودرماتيتهاي ناشي ازكلستريدياها موءثر مي باشند مصرف كلراتتراسيكلين به همين اندازه درغذا مگر و مير جوجه هاي در گير به پولوروم رامتوقف ساخته مي باشد از اكسي تترا سيكلين ، كلراتتراسيكلين و تتراسيكيلين دردرمان عفونتهاي استافيلوكوكي و استرپتوكوكي با نتايج خوب به كارگيري گرديده هست ضروري به يادآوري مي باشد كه موارد مزمن و بسط يافته عفونتهاي استرپتوكوكي به نيكي به معالجه پاسخ نمي دهند بيش تر كردن 200 ميلي گرم اكسي تتراسيكلين به ازاي هر كيلوگرم وزنبدن به خوراك به بازه زماني 2 روز و يا اين كه اين كه 1 گرم اكسي تتراسيكلين به يك گالن آب در به عبارتي دوران جهت درمان اسپيروكتوزيس به كارگيري گرديده ميباشد از كلراتتراسيكلين به مقدار 04/0 درصددرغذا و آب و همينطور تزريق عضلاني در درمان عفونتهاي حاد پاستورلوز ناشي از پاستورلا مولتي سيدا به كارگيري مي شود بوقلمونهاي در گير به بوردتلوزيس با 8/1 گرم تتراسيكلين هيدروكلرايد و واحد پني سيلين G پتاسيم در يك گالن آب به زمان دوروز با برد درمان گرديده اند درمان با آئروسل اكسي تتراسيكلين هم با موفقيت نسبي همراه بوده هست در موارد شديد عفونتهاي مايكوپلاسمايي كه به اكسي تتراسيكلين و كلراتتراسيكلين كليدي باشند مقدمه آنتي بيوتيك را تزريق و آن گاه معالجه را با بيشتر كردن 200 گزم در هر بدن طعام به بازه زماني 7-5 روز ادامه ارائه مي‌كنند اضافه كردن 5/0 درصد اسيد ترفناليك و گاهي كاهش كلسيم جيره توان دارو رابالا مي برد هر يكسري مصرف اين اسيد هنوز فاقد مجوز FDA مي باشد در قضيه ها خفيف بيماري معمولا تجويز اكسي تتراسيكلين و يا اين كه كلراتتراسيكلين به ميزان 200-100 گرم درهر بدن آب يا اين كه طعام به زمان يك هفته كفايت مي كند به خواسته در دست به دست آوردن و پيشگيري از بيماري سينوويت عفوني جوجه ها ازكلراتتراسيكلين به ميزان 100-50 گرم در بدن غذا به طور مستمر به كارگيري مي نمايند به دنبال وقوع عفونت ميزان دارو تا 200 گرم در هر بدن ارتقاء مي يابد ازكلراتتراسيكلين جهت درمان كلاميديوزيس بوقلمونها به اندازه 400-200 گرم درهر بدن غذا به زمان 2 تا 3 هفته استفاده مي كنند چنين منش درماني كاهش وزن را متوقف مي نمايد و بوقلمونها فارغ از ساخت خطر براي مصرف كننده قابل ارسال به بازار مي باشند البته دوروز گذشته از كشتار مي بايست به بوقلمونها غذاي فاقد دارو داده شود همچنين پيشين از ارسال به كشتار گاه مي بضاعت و توان نسبت به معاينه آنان توسط دامپزشك اقدام كرد و از 1 تا 2 درصدانها نسبت به سرولوژي به عمل اورد نكته ديگر آن كه از حفظ بوقلمونها براي زمان آن‌گاه دوري شود و سپس از جدا دارو به كشتارگاه ارسال گردند همچنين بايستي مواظب بودكه حرارت توليد گرديده هنگام تهيه و تنظيم پلت ، منجر از در ميان رفتن كلراتتراسيكلين نشود و غلظت موءثر دارو كاهش نيابد ضمن آن كه مي بايست از بيشتر كردن كامل شدن كننده كلسيم به پلت ها خودداري شود زيرا با اتصال به كلراتتراسيكلين سبب كاهش اثر دارو مي شود از سوسپانسيون خوراكي كلسيم به مقدار 20 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن تن دوبار در روز دردرمان كلاميديوزيس پرنده ها خانگي به كار گيري مي شود . 
ر 

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/3/5 ساعت: ۰۸ توسط:faakhte :

خلل ها عملي جوجه درآوري در كارخانه‌هاي جوجه‌كشي

تغيير‌و تحول 
مشكل‌ها مشاهده شده در كارخانجات جوجه كشي در ارتباط با امكان جوجه درآوري در دو بخش تقسيم بندي مي شود :

ماشين جوجه كشي

1- 
خلل ها عمومي 2- 
مشكل ها خصوصي تغيير 
مشكل‌ها مشاهده شده در كارخانجات جوجه‌كشي در ارتباط با قابليت و امكان جوجه درآوري هم به سه بخش تقسيم مي گردد: 1- 
معضلات ناشي از كارخانه‌هاي جوجه‌كشي 2- 
راه و روش حمل و نقل 3- 
معضلات گله مرغ‌ مادر ضروري است كه در هفته نخستين انكوباسيون بوسيله نوربيني (candling) و محاسبه ظريف تخم‌مرغ‌هاي هچ نشده هر چه سريع‌تر خلل ها تشخيص داده شوند . 
اناليز و محاسبه مورد ها مانده هچري رويه تشخيص دقيقي نميباشد اگر‌چه ابزار مفيدي براي انتخاب محدوده‌هاي آزمون‌هاي بعدي آماده مياورد . 
همياري 
نزديك كاركنان كارخانه جوجه كشي – حمل تخم‌مرغ و مزرعه مادر به تيتر يك سيستم منسجم براي توليد جوجه‌هائي با كيفيت بالا و معين شدن به موقع بسياري از خلل ها فراوان اهميت درد در حالتي كه از اختلال از گله مرغ مادر باشد ممكن هست اين خلل مربوط به اختلالات چهار هفته قبل باشد يك هفته محافظت تخم مرغ + سه هفته انكوباسيون تاخير در معلوم شدن خلل ها امري پرهزينه است و از طرفي چه بسا ممكن ميباشد گزينش علل و منشاء مشكل‌ها در كوتاه بازه غير ممكن باشد . 
آمار صحيح و بي نقص از گله مرغ مادر شامل درصد توليد- وزن تخم‌مرغ توليدي – كيفيت پوسته و تيترهاي آنتي بادي و مصرف غذا و تاريخچه تخم‌مرغ از سطح تخم‌گذاري تا هچري براي يافتن سر نخ تشخيص اكثري از مشكلات جوجه درآوري امري لازم مي باشد . 
آموزش، 
ركن اصلي كارمندان بايستي براي تشخيص مشكلات – گزينش علل محتمل و به كارگيري اقدامات تصحيحي مناسب يادگرفتن كافي ببينند . 
مراد از نوشتن اين مطلب ارائه علل احتمال و اقدامات تصحيحي مطلوب در ارتباط با بسياري از نشانه‌ و علائمي مي باشد كه با كاهش قابليت حومه در آمدي مشاهده ميگردد . 
عيب‌يابي: 
مشكل‌ها عمومي 1)تخم‌مرغ‌ها در نوربيني روشن مي باشند داخل تخم‌مرغ‌هاي شكسته نقطه سفيدرنگ فارغ از خون و غير بارور مشاهده مي‌شود . 
علل: 
1-خروس 
غير بالغ 2-خروس 
با اسپرم غير طبيعي 3-كم 
بودن تعداد خروس‌ها 4-شرايط 
بد آب و هوائي 5-گله 
پير 6-بيماري 
گله مرغ مامان مربوطه 7-كمبودهاي 
تغذيه 8-مشكلات 
حركتي خروس‌هاي نژاد سنگين 9-استفاده 
از داروها و مواد شيميايي خاص 10-انگل‌ها 
11-بستر 
ناكافي 12-نورناكافي 
13- 
كاهش دفعات جفتگيري كه عموماً در بسياري از حالات ذكر گرديده مشاهده مي شود . 
2- تخم‌مرغ‌ها در نوربيني شفاف باطن تخم‌مرغ‌هاي شكسته گرديده ديسك رشد يافته و بلاستودرم جنين سواي خون و بارور مشاهده مي شود . 
علل: 
1-انباركردن 
طولاني تخم مرغ‌ها 2-شرايط 
غير مناسب حرارت و رطوبت مكان نگهداري 3-دود 
دادن نامناسب 4-شوك‌هاي حرارتي و زخم ديدن تخم‌مرغ‌ها در ارتباط با اين شوك‌ها در حمل و نقل . 
5-مهار 
تنفس تخم‌مرغ‌ها 6-دماي 
بالا در اوايل انكوباسيون 7-گله‌هاي 
خيلي برنا – خيلي پير 8-بيماري‌هاي 
گله مرغ مادر 9-داروها 
10-جمع‌اوري 
نا مرتب تخم‌مرغ 3- 
تخم‌مرغ در نوربيني شفاف باطن تخم‌مرغ‌هاي شكسته شده رينگ خوني يا جنين كوچك كه قبلي از سه روزگي مرده‌اند نشان مي‌دهد: علل: 
1-انبار 
كردن تخم‌مرغ به مقطع طولاني پايين حالت دماي نامناسب 2-دود 
دادن غير مناسب يا انجام آن در در بين ساعت 96-12 انكوباسيون 3-دماي 
بالا در فرآيند اوليه انكوباسيون 4-دماي 
زير در روند اوليه انكوباسيون 5-صدمه 
ديدن تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل 6-بيماري‌هاي 
گله مادر 7-گله 
پير 8-اتفاقات 
در رشد و نمو جنيني 9-كمبودهاي 
شديد تغذيه‌اي نظير بيوتين – ويتامين A – ويتامين E 10-داروها 
11-آلودگي 
12-رشد 
و نمو ناكافي 4- 
مشاهده جنين مرده در روز 6-3 روزگي در انكوباسيون علل: 
1-موارد 
ذكر گرديده در شماره 3 2-كمبود 
تهويه – ارتقاء co2 3-چرخش غيرمناسب بخش اعظم از يك يا اين كه كمتر از شش ساعت . 
5- 
مشاهده جنين مرده در 17-7 روزگي در انكوباسيون جنين‌ها داراي منقار – ناخن پر مي باشند . 
علل: 
1-دما 
– رطوبت – تهويه و چرخش نامناسب 2-آلودگي 
3-كمبودهاي تغذيه‌هاي مانند بيوتين – ريبوفلاوين – پيردوكيسن و . . . 
4- 
ژن‌هاي كشنده 6- 
مشاهده جنين مرده در 18 روزگي در انكوباسيون علل: 
1-دما – رطوبت – چرخش و تهويه نامطلوب در ستروهچر . 
2-آلودگي به ويژه ناشي از كپك‌ها و قارچ‌ها . 
3-دود دادن خيلي شديد يا خيلي طولاني . 
4-خنك 
شدن بيش از ميزان تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل و يا طولاني شدن بازه زماني حمل و نقل 5-شكستن پوسته‌ها قبلي از ست كردن – بازه انكوباسيون – برهه زماني ترانسفر . 
6-كمبودهاي تغذيه‌اي . 
7-موقعيت قرارگيري غير مناسب جنين . 
8-اتفاقات 
رويش و نمو جنين (نارسائي در تبديل تنفس از كيسه زرده به تنفس ريوي و گردش خون جنيني) 9-توارث – ژن‌هاي مهلك و ناهنجاري‌هاي كروموزومي . 
10-دوقلوئي 
(دوز رده) 11-هچر به زمان زيادي بازمانده باشد . 
12-كيفيت زير پوسته‌ها . 
13-بيماري‌هاي گله‌ها در . 
عيب‌يابي 
– خلل ها اختصاصي مشكلات 
اختصاصي الف) 
نشانه: تخم مرغ‌هاي نوك نزده: شامل جنين بدون نقص – كيسه زرده بزرگ علل: 
1- 
چرخش ناكافي 2- رطوبت خيلي بالا در ستر . 
3- دماي خيلي پايين در ستر . 
4- دماي خيلي بالا در هچر . 
5- سرد شدن تخم مرغ‌ها در زمان ترانسفر . 
6- تهويه ناكافي . 
7- بيماري‌هاي گله مادر . 
8- 
انبار كردن طولاني تخم‌مرغ‌ها 9- كمبودهاي تغذيه‌اي . 
ب) تخم‌مرغ‌ها نوك زده جنين بي نقص باطن پوسته مرده هست . 
علل: 
1)رطوبت و دماي پايين و بازه زماني طولاين در هچر . 
2)رطوبت 
تحت در دوران هچ 3)دماي بالا در بازه هچ . 
4)تهويه 
ضعيف 5)چرخش 
ناكافي در 12 روز اول 6)صدمه 
ديدن در حين انتقال 7)نگهداري 
طولاني ج) 
تخم‌مرغ‌ها به فيس ناقص نوك زده جنين مرده يا زنده علل: 
1-موارد 
فوق در بند ب 2-دود 
دادن بيش از حد در بازه زماني هچ 3-چيدن 
تخم‌ها به چهره وارونه د) هچ زودتر از موعد – جوجه‌هاي لاغر و لبريز رمز و صدا . 
علل: 
1)تخم‌مرغ‌هاي 
كوچك 2)تفاوت 
در ميان نژادها 3)دماي بالاي ستر . 
4)رطوبت تحت ستر . 
و) خروج دير هنگام جوجه . 
علل: 
1)تخم‌مرغ‌هاي 
بزرگ 2)گله‌هاي 
مامان پير 3)نگهداري 
طولاني دوران تخم‌مرغ‌ها 4)دماي 
پايين ستر 5)رطوبت 
مضاعف بالاي ستر 6)جنين 
ضعيف ه) 
هچ نمايد و طولاني علل: 
1)چيدن هم زمان تخم‌مرغ‌هاي كهنه و جديد موجود در انبار . 
2)چيدن تخم‌مرغ‌هاي گله‌هاي جوان و مسن به فيس تركيب . 
3)مخلوط كردن تخم‌مرغ‌هاي ريز و درشت . 
4)حمل و نقل اشتباه تخم‌مرغ‌ها . 
5)وجود نقاط سرد و گرم در ماشين‌ها . 
6)دماي خيلي بالا و خيلي زير ستر و هچر . 
7)سيستم تهويه ناكافي تالار . 
ي) 
جوجه‌هاي چسبيده و آغشته به سفيده علل: 
1)دماي پايين‌ ستر . 
2)رطوبت بالاي ستر . 
3)چرخش غلط . 
4)تخم‌مرغ كهنه . 
5)تخم‌مرغ دوچندان گران قدر . 
و) 
قطعات پوسته چسبيده به پرها علل: 
1-رطوبت بسيار پايين در انبار تخم مرغ – ستر و هچر . 
2-چرخش 
نادرست 3-تخم‌مرغ‌هاي كنار گذاشتن دار و با كيفيت پايين پوسته . 
ر) 
هچ نابالغ – ناف گشوده و خوني علت: 
1- 
بالا بودن دوچندان دما در ستر و هچر ز) 
جوجه‌هاي كوچك علل 
1-تخم‌مرغ‌هاي 
كوچك 2-رطوبت ذيل در انبار مراقبت تخم‌مرغ‌ها . 
3-ارتفاع فراتر از 1500 متر . 
ك) 
ناف بسته نشده – پرهاي ريز و خشك علل: 
1-نوسانات شديد دما در ستر . 
2-دماي 
پايين در هچر 3-رطوبت زياد بالا در هچر يا اين كه عدم پايين داخل شدن رطوبت در نقطه نهايي زمان هچ . 
4-تغذيه ناكافي گله‌مادري . 
گ) 
ناف بسته نشده – مرطوب و بد بو – جوجه شل- گرانقدر با بدن نرم علل: 
1-التهاب ناف – آلودگي ناف بوسيله سيني هاي كثيف – ماشين‌ها يا اين كه هچرهاي غير بهداشتي و گازدادن ناكافي تخم‌مرغ . 
2-دماي پايين‌ ستر . 
3-رطوبت 
بالاي ستر و هچر 4-تهويه 
ناكافي ناهنجاري‌ها 
علل: 
1-تكان دادن شديد تخم‌مرغ‌ها در حمل – حمل به رخ وارونه . 
2-انباركردن ناصحيح تخم‌مرغ‌ها . 
3-كمبودهاي تغذيه‌اي . 
4-چرخش ناكافي . 
5-چيدن ناصحيح تخم‌مرغ‌ها به چهره وارونه . 
6-بيماري‌هاي گله مامان . 
7-تهويه ناكافي . 
پنجه‌هاي 
كج – پاهاي فاصله‌دار علل: 
1-دماي بالا و زير ستر . 
2-تغذيه ناكافي . 
3-سيني‌هاي با كف صيقلي در هچري . 
بدن 
لاغر و اندام كوتاه علل: 
1-كمبودهاي تغذيه‌اي به خصوص ريبوفلاوين . 
2-مايكوتوكسين‌ها 
3-دماي 
بالا ستر در طول روزهاي 12-1 چشم‌هاي 
بسته – چسبيدگي پلك به چشم‌ها علل: 
1-دماي بالاتر هچر . 
2-رطوبت تحت در هچر . 
3-جمع‌اوري ناكافي پرزها در هچري . 
4-ماندن جوجه‌ها به دوران طولاني در هچر . 
5-جابجايي شديد هوا در هچر . 
انفجاري‌ها 
علل: 
1-تخم‌مرغ‌هاي كثيف – تله تخم‌گذاري كثيف . 
2-تخم مرغ‌هاي بستر . 
3-گرد و غبار از اشيانه مامان – كولر – حمل و نقل . 
4-تجمع 
آب روي تخم مرغ‌ها (تعريق) 5-پاشيدن 
– نم زدن يا اسپري كردن آب روي تخم مرغ‌ها 6-آلودگي ناشي از تخم‌مرغ‌هاي انفجاري پيشين . 
7-آلودگي ناشي از حمل و نقل توسط دست‌هاي كثيف و وسايل آلوده . 
8-سيني‌هاي كثيف ستر . 
جنين 
كوتوله – رويش ناكافي در جوجه‌ها علل: 
1-آلودگي تخم‌مرغ . 
2-آلودگي هچري به خصوص در حين هچ . 
3-كمبودهاي 
تغذيه‌هاي 4-بيماري‌هاي گله مامان . 
5-توارث . 
جوجه‌هاي 
فاقد چشم علل: 
1-دماي بالاي ستر در روزهاي 1 تا 6 . 
2-اكسيژن زير ستر در روزهاي 1 تا 6 . 
مغز 
بيرون زده علل: 
1-دماي بالاي ستر در روزهاي 3 تا 1 . 
2-اكسيژن پايين ستر در روزهاي 3 تا 1 . 
زانوي 
قرمز رنگ در جوجه‌هاي هچ شده يا جوجه‌هاي نوك زده علل: 
1-فشار طولاني روي پوسته در حين نوك زدن يا اين كه هچ شدن . 
2-وجود پوسته‌هاي ضخيم . 
3-رطوبت بالاي ستر، دماي ذيل ستر . 
4-كمبودهاي ويتامين . 
نوك 
كوتاه – عدم وجود نوك – ناهنجاري‌هاي صورت علل: 
1-دماي 
بالاي ستر در روزهاي 1 تا 5 2-توارث 
3-كمبودهاي 
تغذيه‌اي به خصوص نياسين خارج 
زدگي احشاء علل: 
1-دماي مضاعف بالا در ستر . 
2-توارث . 
خونريزي 
علل: 
1-پوست قرمز رنگ – دماي بالاي ستر و هچر . 
2-خونريزي در كيسه جنيني – حمل و نقل شديد و خشن . 
3-كمبودهاي تغذيه‌اي . 
سرهاي 
باد كرده و پشت گردن ورم كرده علت: 
1-كمبودهاي ويتامين – ويتامين E يا اين كه گروه B . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/1/8 ساعت: ۰۷ توسط:faakhte :

به كار گيري از نانوسيد در صنعت مرغداري

 يكي از مباحث مهم در دستور پرورش ، رئيس بهداشتي مزارع مي باشد،يعني تعدادي اعمال مديريتي كه جهت پيشگيري از بروز بيماريها در مزارع به اجرا گذارده مي شود .بدين ترتيب يك مديريت بهداشتي عالي با پيشگيري آغاز شده و بيان‌كننده به عبارتي اصل مقدم بودن پيشگيري بر معالجه مي باشد . 

ماشين جوجه كشي

در رابطه با مشاجره پيشگيري، مورد بيو سكيوريتي( امنيت زيستي) از اهميت ويژه اي برخورداراست . بيو سكيوريتي يا امنيت زيستي يعني يك‌سري اقداماتي كه سبب ساز پرهيز از ورود پاتوژن هاي بيماريزا به باطن مزارع مي گردد . چراكه با ورود آلودگي به مزارع مسئله براي ابتلا به بيماري آماده مي شود كه در رخ اتفاق افتاد بيماري نتنها رئيس توليد با نقص‌ مواجه مي شود بلكه در مواردي رجوع به وضعيت مطلوب را هم غير ممكن مي سازد ، در اين راستا آشنايي مسائل بهداشتي و رعايت آنان ،همچنين دقت به امر العمل ها و بطور كلي رعايت برنامه بيو سكيوريتي دوچندان اساسي و با قيمت مي باشد .اساس مدير سزاوار به كار گيري از مواد غير شيميايي در كاستن يا از ميان بردن كارداران بيماريزا مي باشد تا با حذف مواد شيميايي بتوان به توليد گوشت بصورت طبيعي( گوشت ارگانيك) و پاكسازي محيط زيست ياري شاياني نمود .بيو سكيوريتي از يك طرف مشتمل بر توليد قوانيني جهت پرهيز از ورودپاتوژنها به داخل مزرعه بوده و از طرف ديگر دوري از نشر پاتوژنها دربين قسمتهاي متعدد يك مزرعه مي باشد . 
موارد 
حساس در توليد بيو سكيوريتي عبارتند از : 1 
-ايزولاسيون و قرنطينه 2 
-كنترل ترافيك و رفت و آمد 3 
-ضد عفوني در ميان اين موارد ، ضد عفوني مهمترين بخش بوده و از اهميت خاصي برخوردار هست . 
ضرورت 
رعايت ضدعفوني در فارم هاي پرورش طيور: با ورود آلودگي به فارم مسئله براي ابتلا به بيماري فراهم مي شود كه در رخ رخداد بيماري نتنها مدير ساخت با اختلال مواجه مي شود بلكه در مواقعي برگشت به شرايط مناسب را نيز غير ممكن مي سازد ، در اين راستا شناخت مساله بهداشتي و رعايت آنان ،همچنين توجه به دستور العمل ها و بطور كلي رعايت برنامه بيو سكيوريتي فراوان با اهميت و با ارزش مي باشد .شالوده مديريت لايق به كارگيري از مواد غير شيميايي در كاستن يا از در ميان بردن عوامل بيماريزا مي باشد تا با حذف مواد شيميايي بتوان به ساخت گوشت بصورت طبيعي( گوشت ارگانيك) و پاكسازي محيط زيست كمك شاياني نمود . 
در 
رابطه با ضد عفوني كننده ها سه نكته انتخاب كننده مي باشد: 1-وسيع 
الطيف بودن 2-سازگار 
بودن با محفظه زيست 3-بي 
خسارت بودن براي كاربر كه نانوسيد با طيف اثر گسترده و تاثير گذاري فراوان مناسب بر روي گونه هاي ميكرو ارگانيسم هاي بيماريزا و سازگار بودن با محفظه زيست ، همچنين نداشتن هيچگونه اثر سرطانزايي - تراتوژني - حساسيت زايي بر روي پوست و . . . . بعنوان يك ضد عفوني كننده زياد اثر گذار مطرح مي باشد . 
نانو تكنولوژي : دانش ، هنر و توانايي خرد كردن موادسازنده در مقدار نانومتري ( 1 نانو متر = 9 -10متر ) و در دست گرفتن آنها در اين اندازه و همينطور كاربرد مواد حاصل از اين تكنولوژي را كه به لحاظ ميزان زياد ريز خويش خاصيت اختصاصي بفردي را يافته اند ، نانو تكنولوژي گويند . اين محدوده ميان 1 تا 100 نانو متر مي باشد . 
معرفي 
نانوسيد: نانوسيد كه از كلوئيد نقره و با پيشرفته ترين فناوري روز دنيا تهيه و تنظيم گرديده است، ماده اي ضد ميكروب، باكتري، قارچ و ويروس با توان ضدعفوني كنندگي بسيار بالا و در عين هم اكنون محلولي تماما ايمن و بي خطر براي انسان، دام و طيور مي باشد . 
نانوسيد داراي مجوز مصرف از وزارت بهداشت،درمان و يادگرفتن طبي و همچنين سازمان دامپزشكي كل كشور مي باشد و بطور كلي بضاعت بالايي را جهت ضد عفوني همگي مكانها و قمستهايي كه بنحوي با ايراد آلودگي ميكروارگانيسم هاي بيماريزا دست به يقه مي‌باشند را داراست . اين ماده فاقد هرگونه بخارات سمي ، بوي نامطبوع بوده و هيچگونه آلرژي تنفسي ، پوستي و چشمي را ايجاد نمي كند و خير صرفا منجر مقاومت در ميكروبها نمي گردد بلكه مي تواند ميكروبهاي مقاوم گرديده به آنتي بيوتيكها و ضدعفوني كننده هاي شيميايي را نيز از در بين پيروزشود . 
كلوئيد نانوسيد دربردارنده ذرات ريز نقره در آب مقطر بوده و فاقد هر جور مواد شيميايي مي باشد درحالي كه بقيه مواد ضدعفوني كننده دارنده مواد شيميايي مي‌باشند كه باعث سرطانزايي و ساير مضرات مي گردند . 
همانگونه كه مي دانيم نقره از زمانهاي فراوان بدور بعنوان يك ماده ضدميكروب ارگانيك مطرح بوده و نيز حالا هم در بسياري از داروها قضيه استعمال قرار مي گيرد . 
مزايا 
استفاده از نانوسيد: •بسيار 
موثر •سهولت 
مصرف •بدون 
عارضه ها جانبي •حذف 
بازه جلوگيري از مصرف •كارايي 
در pH هاي مختلف •توليد 
گوشت عاري از باقيماندگي دارويي •توليد 
شده با مواد طبيعي و تكنولوژي جديد •كاربرد 
پهناور در موضوع هاي مرتبط با انسان، حيوان •عدم 
توليد مقاومت باكتريايي در استفاده طولاني مدت •فعاليت 
كاتاليستي جهت از ميان بردن ميكروارگانيسم هاي بيماريزا •از 
ميان موفق طيف وسيعي از باكتري، ويروس و قارچ هاي بيماريزا و بيوفيلم •از 
دربين بردن ميكروب هاي مقاوم به آنتي بيوتيك و مواد ضدعفوني كننده شيميايي •افزايش 
فايده وري توليد با استفاده از نانوسيد: با توجه به اينكه ميانگين دوره رشد مرغ گوشتي 7 هفته است . در فيس به كار گيري از ضدعفوني كننده هاي آلدئيدي نظير فرمالين و يا ساير ضدعفوني كننده هاي شيميايي ميبايست پيش از استارت عصر رويش بعدي (جوجه ريزي)، سالن به بازه زماني يك ماه خالي بماند . بطور ميانگين در سال 4 نوبت جوجه ريزي را مي بضاعت و توان انجام داد . 
ولي در صورت استعمال از ماده ضدعفوني كننده غير شيميايي نانوسيد، فقط پس از گذشت يك‌سري ساعت پس از ضدعفوني و خشك شدن سالن مي توانايي مبادرت به جوجه ريزي كرد به اين ترتيب براي6 دوره رويش در سال تنها 7 تا 14 روز سالن خالي مي باشد كه باعث صرفه جويي 5 ماه در سال برابر 2 زمان در سال مي باشد . 

ماده 
ضدعفوني كننده 
متوسط 
دوره رشد مرغ گوشتي 
زمان 
برهه زماني لازم براي ضدعفوني و خالي ماندن سالن در بين دو دوره 
بازه 
زماني كه تالار در طول 1‌سال خالي 
مي 
ماند 
تعداد 
زمان هاي رويش در يكسال 
آلدئيدها 
و ضدعفوني كننده هاي شيميايي 

هفته 
يك 
ماه 

تا 6 ماه 

دوره 
نانوسيد 


هفته 
يك 
روز آنگاه از بارگيري و ضدعفوني سالن 

تا 14 روز 

دوره 

با در حيث تصاحب كردن مقادير جدول فوق در صورت به كار گيري از ماده ضدعفوني كننده غير شيميايي نانوسيد، مي توان 2 دوره به ميانگين تعداد زمان هاي 1 سال افزود، به اين ترتيب ساخت دست كم به مقدار 30% در 1 سال پرورشي افزايش خواهد يافت . 
موردها 
كاربرد نانوسيد در مرغداري: -ضد 
عفوني حوضچه محل ورود به سالنهاي پرورش -ضد عفوني محوطه هاي فارم هاي پرورشي و سالنهاي رشد شامل سقف -ديوارها -بستر پنجره و . . .اطراف 
سالنها بصورت اسپري -ضد عفوني تجهيزات و لوازم مشتمل بر آبخوري، دانخوري و . . . 
-ضد 
عفوني مخزن آب مصرفي و مسير هاي انتقال آب به درون تالار و از في مابين بردن بيو فيلم - 
ضد عفوني انبارهاي طعام شامل(ديوارها،سقف، كف و وسايل جان دار مانند ميكسر -ضد عفوني كود بمنظور جلوگيري از احتمال نشر آلودگي از اين روش . 

ضد عفوني البسه و پوشاك و اثاثيه شخصي كارگران - 
ضد عفوني قفسهاي طيور در ابتداي دوره -ضد 
عفوني دستگاههاي هچر و ستر در جوجه كشي ها - 
ضد عفوني كاميونهاي حمل جوجه و مرغ -ضد 
عفوني باكس ها و باكسهاي مقوايي و پلاستيكي -حمل 
جوجه يكروزه و هم مرغها به كشتارگاه - 
ضد عفوني سكوي تخليه و بارگيري مرغها - ضد عفوني سالنهاي كشتار طيور مانند ديوارها ، سقف ، كف و . . . . 

ضد عفوني كليه مسير و دستگاههاي خط كشتار سالنهاي فرآوري و بسته بندي گوشت •نحوه 
استعمال از نانوسيد در فارم هاي رويش طيور: تالار 
ها و انبار ها: پس از شستشوي تالار ها و انبارها و سوزاندن با آتش، كف، ديوار، و سقف محل مربوطه را با محلول ساخته شده اسپري كنيد بطوريكه تمام سطوح، حفره ها، شيارها و منافذ جان دار با محلول موضوع نظر پوشيده شود . 
كف 
پوش ها: پس از قرار دادن كفپوش قضيه استفاده(روزنامه،پوشال،يا خاك اره) توشه ديگر سطوح آن را نيز با اعتنا بي نقص اسپري كنيد . 
ورودي 
فارم: محل ورود و خروجي هاي سالن و محوطه جلوي آن تا شعاع 2 متري اسپري فرمائيد . درها و پنجره هاي سالن ها و محوطه دور و اطراف آن را تا شعاع يك متري به طور مداوم هفته اي يكبار با توجه بالا و پوشش مطلوب با محلول مهيا گرديده ضدعفوني فرمائيد . در محل ورودي تالار ها از محلول كلوئيدي جهت ضدعفوني كفش ها و چكمه هاي كاركنان استعمال كنيد . پيش از ورود تجهيزات و اتومبيل آلات به درون تيم در محل درب ورود از محلول كلوئيدي جهت ضدعفوني آن‌ها به كار گيري كنيد . 
تجهيزات: 
1 . فني: همگي تجهيزات مورد استعمال ( آسياب، ميكسر، ماشين حمل دان،فرغون، گوني ها و . . . . . ) را پس از شستشو با محلول كلوئيدي ضدعفوني نمائيد( تجهيزاتي كه به باطن تالار وارد مي شوند را پيش از هر توشه وارد شدن ضدعفوني نماييد و ديگر امكانات ثابت را هفته اي يكبار ضد عفوني نمائيد) . 
2شخصي: 
لباسها، دستكش ها و كفشهاي موضوع به كار گيري را هر5 روز يك توشه پس از شستشو در داخل محلول كلوئيدي ديپ نماييد و پس از خشك شدن موضوع استعمال قرار دهيد . 
ابزارها: 
آبخوري ها و دانخوري ها را قبلي از استعمال بطور بدون نقص در محلول ضدعفوني قرار داده يا تمام سطح هاي بيروني و داخلي با دقت و پوشش بدون نقص ضدعفوني فرماييد . لوله ها، لوازم حمل ونقل و اتومبيل آلات: ابزار مورد نظررا پس از شستشو با محلول ضدعفوني اسپري كنيد . 
ورودي 
هاي هوا: تمام محل ورود هاي هوا و ديگر محل ورود هائي را كه از آن ها هوا به باطن سالن وارد مي گردد ( بالاخص تمام محل ورود هاي اطاقك هاي دستگاه هواساز و هيتر ) را با پوشش توري نظير مطلوب ( مانند گوني ) بطور بدون نقص پوشانده و روي توري ها و فضا آن ها را هر هفته با توجه با محلول كلوئيدي ضدعفوني نمائيد . 

رديف 

محل 
استفاده 
رقت 

منش 
مصرف 
تعداد 
اجرا در دوره 


ضدعفوني 
كف و ديوار سالن 
1:200 

25 -50 ميلي‌ليتر از محلول ضدعفوني‌كننده به ازاي هر متر مربع اسپري گردد . 

يكبار 
در اولِ دوره 


ضدعفوني 
بيروني سالن، پنجره‌ها 
1:100 

25 -50 ميلي‌ليتر از محلول ضدعفوني‌كننده به ازاي هر متر مربع اسپري گردد . 

قريه 
روز يكبار 


ضدعفوني 
وسايل فارم، آبخوري، پوشال و بستر 
1:200 

25 
-50 ميلي‌ليتر از محلول ضدعفوني‌كننده به ازاي هر 5 متر مربع اسپري گردد 
يكبار 
در ابتداي دوره 


ضدعفوني 
مخازن آب 
1:200 

رقت قضيه لحاظ را در مخزن اساسي آب ريخته و اجازه دهيد محلول ضدعفوني‌كنند به تمام نقاط سيستم آبرساني رسد . يك ساعت آن گاه با استعمال از آب تميز و با فشار سيستم آبرساني را بشوييد . 

يكبار 
در اولِ دوره 


حوضچه 
ضدعفوني محل ورود سالن‌ها 
1:100 

با 
محاسبه ميزان حجم آب، با اعتنا به رقت پيشنهادي، ميزان كلوئيد نانوسيد حساب و كتاب گردد 
هفته‌اي يكبار و در رخ استعمال بسيار به دفعات اكثر بده بستان گردد . ضدعفوني 
هواي محيط(دستگاه اسپري دستي) 
1:200 

با به كارگيري از دستگاه اسپري دستي يك ليتر محلول ضدعفوني‌كننده را به ازاي هر 100 مكعب اسپري نماييد . 

روزي 
يك الي دو بار(در مقطع پيدايش بيماري‌هاي تنفسي دفعات اسپري تا 4 توشه قابل ارتقاء است)(از ارتفاع 2 متري مي بايست به نحوي اسپري گردد كه از خيس شدن بستر دوري گردد) 


ضدعفوني‌ 
هواي محيط(دستگاه مه‌پاش سرد) 
1:150 

با به كارگيري از دستگاه مه‌پاش يك ليتر محلول ضدعفوني‌كننده را به ازاي هر 200 متر مكعب اسپري نماييد . 

روزي 
يك الي دو بار(در بازه زماني پيدايش بيماري‌هاي تنفسي دفعات اسپري تا 4 بار قابل ارتقاء است) 


ضدعفوني 
هواي محيط(دستگاه مه‌پاش گرم) 
1:150 

با استفاده از دستگاه مه‌پاش يك ليتر محلول ضدعفوني كننده را به ازاي هر 300 متر مكعب اسپري فرماييد . 

روزي 
يك الي دو بار(در برهه زماني پيدايش بيماري‌هاي تنفسي دفعات اسپري تا 4 توشه قابل ارتقاء است) 

توجه: در همه موردها فوق مدت مجاورت سازي به مقطع 30 دقيقه مي باشد . 
• 
زمان پرهيز از مصرف: همزمان استفاده از محلول نانوسيد در عصر رويش طيور، در زمانهاي تلقيح واكسن 24 ساعت گذشته از واكسيناسيون و 24 ساعت بعد از واكسيناسيون مصرف نانو سيد جدا ميشود . 
•موارد 
كاربرد نانوسيد در دامداري ها: ضد 
عفوني حوضچه هاي محل ورود در دامداري ها ضد 
عفوني محوطه دامداري و بهار بند ها و كاهش توشه ميكروبي بستر و كاهش زخمهاي فشاري -ضد 
عفوني سم جهت پيشگيري و درمان عفونتهاي سمي و لنگش - 
ضد عفوني بند ناف گوساله ها و خودداري از مشكل ها بعدي -ضد 
عفوني تالار شير دوشي اعم از ديوارها ، كف و بقيه قسمتها -شستشو 
و ضد عفوني پستان و ديپ كردن رمز پستانكها جهت كاهش توشه ميكروبي و خودداري از ورم پستان -ضد 
عفوني شير دوشي ها و همه قسمتهاي خط شير دوشي مثل مخازن، خرچنگي ها و لوله هاي انتقال دهنده ، كه آنگاه از ضد عفوني كردن با آب منزه آبكشي مي شوند -ضد 
عفوني البسه ، چكمه و اسباب كارگران -ضد 
عفوني گوساله داني ها و باكسهاي انفرادي گوساله ها -ضد 
عفوني تالار كشتار شامل ديوارها ، كف و ساير قسمتها -ضد 
عفوني همگي دستگاهها و مسير در خط كشتار كاربرد 
نانوسيد در دامداري ها: يكي از مسائل دوچندان اساسي در امر رشد دام نيز مديريت بهداشتي مي باشد ، يعني انجام تدابيري كه از پيدايش بيماري در دام جلوگيري بعمل آيد كه در اينجا همان دعوا « پيشگيري مقدم بر معالجه است» مجددا مطرح مي گردد، در رابطه با پيشگيري قضيه « امنيت زيستي » از اهميت خاصي برخوردار است يعني بكار بستن روشها و تدابيري كه از ورود ميكروبها به باطن دامداري و تكثير و انتقال آن به قسمتهاي متعدد آن مثل تالار رويش ، انباردان و علوفه ، اتاق كارگري و . . . دوري بعمل آيد . 
يكي از روشهاي دستيابي به پيشگيري موثر، ضدعفوني كردن بطور صحيح و چيره مي باشد يعني انجام يك برنامه ضدعفوني خوب و بدون نقص با استفاده از يك ماده ضدعفوني كننده بزرگ الطيف با كارآيي و اثر خوب كه براي دامها و نيز كارگران فاقد عارضه ها جانبي باشد . 
همينطور آب و هواي مزارع و سالنهاي رويش از شيوه ضدعفوني سطوح، حوضچه هاي ورودي و مسيرهاي دستگاه شيردوشي و از دربين بردن بيو فيلم و هم كاهش زياد پيروز بار ميكروبي ،از نحوه ضدعفوني كود بمنظور دوري از احتمال تكثير آلودگي از اين طرز احتمال درگيري دام به بيماري ها مضاعف كاهش يافته و در فيض مصرف داروها به دست‌كم رسيده بطوريكه در بخش اعظمي از موردها آنتي بيوتيكي مصرف نمي شود و اين مسئله سبب كاهش بسيار چشمگير هزينه ها مي گردد و از طرفي بعلت موفقيت بسيار بالا در كاهش زد خورد ها و بيماريهاي عفونت سم، لنگش و ورم پستان سبب ارتقاء استفاده وري اقتصادي و سودآوري قابل توجهي مي گردد . علاوه بر دارا بودن خواص منحصر بفرد نانوسيد در رابطه با از بين بردن باكتريها ، ويروسها و قارچها سهولت مصرف هم از مزاياي آن مي باشد بطوريكه با آب معمولي رقت سازي شده و به راه و روش اسپري استعمال مي گردد . 
نحوه 
استفاده از نانوسيد در دامداري ها: 
مكان 
و جايگاههاي مورد نظر 
رقت 

رويه 
مصرف 
نحوه 
و تعداد اجرا 
ضد 
عفوني بستر ( كف، ديوار،سقف، در و پنجره ها) 
1:100 

50ميلي 
ليتر از محلول ضد عفوني كننده به ازاي هر متر مربع اسپري گردد 
هر 
1ماه يكبار 
ضد 
عفوني آخور و آبخوري 
1:200 

50 
-25 ميلي ليتر از محلول ضد عفوني كننده به ازاي هر متر مربع اسپري گردد 
هفته 
اي يكبار 
ضد 
عفوني محل نگه داري علوفه 
1:400 

50ميلي 
ليتر از محلول ضد عفوني كننده به ازاي هر متر مربع اسپري گردد 
آن گاه 
از هر توشه تخليه و پيشين از انبار نمودن 
ضد 
عفوني جهت در اختيار گرفتن آسيب بستر 
1:400 

بسته 
به سطح جراحت، اسپري گردد 
رو .زي 
يكبار 
ضد 
عفوني جهت در دست گرفتن لنگش و گنديدگي سم 
1:100 

در 
حوضچه ها بسته به حجم استفاده گردد 
استفاده 
در حوضچه ورودي و اسپري كردن 
ضد 
عفوني دستگاههاي شير دوشي 
1:200 

سپس 
از هر توشه استفاده و شير دوشي 
آنگاه 
از هر كشيك كاري 
ضد 
عفوني ظروف توده آوري و حمل شير 
1:400 

آنگاه 
از هر بار استفاده 
پيشين 
از هر توشه استفاده 
ضد 
عفوني پستان گاو 
1:400 

قبل 
از هر توشه شير دوشي 
پيشين 
از هر توشه شير دوشي 

توجه: در همگي موارد فوق مدت مجاورت سازي به دوران 30 دقيقه مي باشد . 
(بجز مورد آخر) مقايسه 
نانوسيد با چند ماده ضدعفوني كننده ديگربرچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/28 ساعت: ۰۷ توسط:faakhte :

جوجه كشي مصنوعي شترمرغ

 شتر مرغ ماده معمولاً بين ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر تخمگذاري مي كند . فورا بعد از تخم گذاري مي

بايست تخم ها به وسيله خدمتكار جمع آوري گرديده و به محل جوجه كشي منتقل شوند . 

ماشين جوجه كشي

مقطع جوجه كشي 42 روز مي باشد . رتبه حرازرت دستگاه جوجه كشي 3/36 مرتبه سانتي گراد و رطوبت در حدود 20 تا 25 درصد مي باشد . وزن تخم به طور متوسط در حدود 5/1 كيلوگرم بوده و در نقطه پايان بازه زماني جوجه كشي مي بايست در حدود 13 تا 15 درصد از وزن تخم كاهش پيدا نمايد . در غيراينصورت ممكن مي‌باشد مشكلاتي در جوجه در آوري توليد گردد . معمولاً تخم ها به مدت يك هفته عده آوري و در مرتبه حرارت و رطوبت مطلوب نگهداري گرديده و بعد تخم هاي بي نطفه از دستگاه بيرون مي گردند . درروز سي و هشتم تخم ها به هچر منتقل شده و تا دوران خروج از تخم در دستگاه باقي مي نظير . خوبتر است جهت كم آب شدن و عمل نسبي پرنده، به وي اذن اعطا كرد تا به دوران 6 تا 12 ساعت دردستگاه هچر باقي بماند و آن‌گاه خارج گردد . بهداشت دستگاه و تالار جوجه كشي زياد با اهميت بوده و مي بايست حتي الامكان از ورود اشخاص متفرقه به محفظه جوجه كشي جلوگيري شود . جوجه ها به هنگام به دنيا آمدن وزني در حدود700 تا 1000 گرم دارند . بند ناف بوسيله آيودين ضدعفوني مي گردد . كف بيني هاي هچري هم مي بايست اصطكاك كافي داشته باشند تا از بازشدن پاها درجوجه جلوگيري به كار آيد . چنانچه جوجه نتواند از تخم بيرون شود بايستي به جوجه امداد شود . اين امر نياز به كسب تجربه كافي داشته و هر جور مداخله عجولانه منجر نتايج منفي درهچ خواهدشد . 
رشد 
جوجه: پس از خروج از تخم جوجه ها مي بايست درحرارت 30 تا 32 جايگاه سانتي گراد قرار گيرند . خوبتر ميباشد اين حرارت در ذيل مرجع حرارتي (لامپ هيتر، مادر مصنوعي) براي جوجه فراهم گرديده و اذن گزينش را براي جوجه مهيا آورد . در صورتي كه وضعيت جوي اجازه دهد مي تواند جوجه را 24 ساعت بعد از درآمدن از تخم در فضاي آزاد قرارداد . محافظت از جوجه در سنين اول بايد با دقت انجام شود . بهداشت سالن كاملاً رعايت گرديده و شب ها وضعيت مطلوب از نظر دما و تهويه براي جوجه ها فراهم شود . عفونت كيسه زرده از متداول ترين علل مرگ و مير جوجه ها تا سن حدود 14 روزه گي است . اين عفونت مي تواند از شيوه تخم، دستگاه جوجه كشي، بندناف و نيز طعام و ميل كردن مدفوع(از شيوه روده) به كيسه زرده منتقل شود . عدم جذب به موقع كيسه زرده سبب عفونت و مرگ جوجه خواهد شد . هرگونه استرس نيز مي تواند شرايط را براي باقي باقيمانده كيسه زرده در بدن جوجه و عفونت آن مهيا نمايد . از ديگر علل مرگ و مير در جوجه ها را مي تواند عفونت هاي باكتريايي، اسهال و مشكل ها فيزيكي پانام برد . طعام 24 ساعت بعداز هچ بايد در اختيار جوجه قرار گيرد . غذا مي بايست داراي انرژي و پروتئين بالا و از نظر املاح معدني وويتامين ها بالانس باشد . يك سري روزي ارتفاع مي كشد تا جوجه ميل كردن آب و خوراك را بياموزد واين زمان زمان كافي را براي جذب كيسه زرده آماده مي كند . قرار دادن يك جوجه تبارك خيس در در بين جوجه هاي نو به عالم آمده كار ياد دادن خوردن و آشاميدن را به جوجه ها آسوده مي سازد . جوجه هاي مريض و غيرفعال را بايستي سريعاً از بقيه پرندگان قطع نموده و در فضاي ديگر پايين درمان قرار بخشيد . 
انباشتگي اجسام فرنگي از قبيل سنگ، چوب و ساقه در پيش معده و سنگدان از ديگر دست اندركاران مرگ و مير جوجه ها تا سن چهارماهگي مي باشد . هرگونه استرس از قبيل بالانس نبودن جيره (از حيث موادغذايي ، مواد معدني وويتامينه و غيره) هم بيماري و عدم ادب و سلامت پرنده مي تواند به اين مسأله منجر گردد . براين اساس حتي الامكان كارايي شود محفظه رشد جوجه ها عاري از هرگونه اجسام خارجي باشد . واكسيناسيون جوجه ها عليه بيماري نيوكاسل در كشورمان الزامي است . تلفات ناشي از اين بيماري توسط برخي از مزارع در كشور ايران گزارش گرديده مي‌باشد . جوجه ها به بيماري آنتروتوكسمي هم مهم مي باشند . واكسيناسيون جوجه مقابل اين بيماري پيشنهاد مي گردد . اين بيماري غيرواگير بوده و عامل حياتي آن استرس مي باشد . (تغييرات جيره حمل و نقل، ترس، تراكم جوجه هاو . . . .) جوجه ها به سرعت رشد كرده و درسن يك ماهگي در حدود 3 تا 6 كيلوگرم وزن دارند . با ارتقا سن جوجه ها بايستي فضاي بيشتري در اختيار آن‌ها قرار اعطا كرد . گردشگاه جوجه ها مي بايست دارنده سايبان بوده و خاك بهترين تعيين به تيتر بستر مي باشد . بستر فضاي مسقف بهتر است از جنس بتن باشد تا به راحتي بتوان آن را شست وشو بخشيد و ضدعفوني كرد . در بعضي از مزارع از سيستم حرارت زيرزميني به تيتر منشا حرارت به كار گيري مي كنند . 
اين مسأله سبب گرمي بستر و آرامش پرنده و هم كاهش تلفات ناشي از عفونت كيسه زرده خواهد شد . در سن سه ماهگي جوجه ها وزني بين 20 تا 30 كيلوگرم خواهند داشت . پس از سن 3 ماهگي جوجه ها نسبتاً مقاوم بوده و تلفات كاهش مي يابد . پس از سن 3 ماهگي اكثر تلفات ناشي از مساله فيزيكي هست . از سن سه ماهگي تا پايان يكسالگي (زمان كشتار) جوجه ها در فضاهاي محصور نگهداري مي شوند . معمولاً به ازاء هر پرنده، دستكم 50 متر مربع فضاي گردشگاه در اختيار قرار مي گيرد . فضاي سايبان براي هرپرنده نيز 5 متر مربع ميباشد . به اين ترتيب بعد از سن سه ماهگي طيوران نياز به تالار هاي بسته نخواهند داشت . بعداز سن سه ماهگي پرندگان به سوز و سرما و گرما فراوان مقاوم مي‌باشند . پرندگاني كه به عنوان مولد انتخاب مي شوند پس از سن يكسالگي از جيره هاي مراقبت به كار گيري مي نمايند . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/27 ساعت: ۱۱ توسط:faakhte :

ضدعفوني سالن‌هاي رويش طيور و تخم‌مرغ‌هاي قابل جوجه‌كشي

 يك عدد از بخش اعظم ترين مسايل صنعت طيور، انتقال آلودگي هاي باكتريايي از طرز پوسته تخم مرغ مي باشد .

ماشين جوجه كشي

در شرايط نا مناسب و در صورتي كه تخم مرغ به طريق مناسب ضد عفوني نشود، دست اندركاران بيماريزا به درون آن نفوذ كرده و سبب تلفات جنيني و كاهش درصد جوجه آوري مي شوند .مي بايست توجه داشت تخم مرغ هايي كه بستر گذارده مي شوند به مراتب از آنهايي كه در آشيانه گذاشته مي شوند كثيف ترند . همينطور كارداران ديگري نظير جعبه و كتف هاي جمع آوري تخم مرغ ، وسايل حمل و نقل جوندگان و حشرات ، كفش ، خرقه و دست كارگران تخم مرغ عده كن و يا بي دقتي ها در هچري و بازديدكنندگان ، همه به توليد آلودگي ياري مي نمايند .لذا توصيه مي شود كه تخم مرغ ها فورا آنگاه از عده آوري ضدعفوني گرديده تا زمان از باكتري ها گرفته شده و نتوانند از غشاء پوسته عبور كرده و به درون تخم مرغ نفوذ كنند .فرمالدئيد ماده اي هست كه از بدو آغاز صنعت طيور به صورت صنعتي امروزي همواره جهت ضدعفوني تخم مرغ و يا اين كه ديگر سالن هاي رشد به كارگرفته شده مي‌باشد .جهت به دست آوردن گاز فرمالدئيد ازفرمالين مايع ( ۴۰-۳۷% فرمالدئيد در محلول) ياور با ماده اي تثبيت كننده جهت خودداري از انعقاد درسرما و ريختن آن بر روي پرمنگنات به كار گيري مي كنند .آزمايشات فراواني نشان داده اند كه مصرف فرمالدئيد تا ۹۹% باكتري هاي سطح تخم مرغ را كاهش داده ميباشد . فرمالدئيد عليرغم برخي از اثرات زيان آور، دوچندان ارزان و در از دربين بردن ويروس و آلودگي هاي متعدد در طول زمان انكوباسيون زياد موثراست .همچنين مي توانايي از پودر آن به نام پارافرمالدئيد استفاده نمود كه جهت تدخين آن از هيترهاي برقي به كارگيري مي نمايند كه در جايگاه حرارت خاصي منجر تبخيرگاز مي شوند . منتهي مصرف آن ها در اطاق گاز تخم مرغ يه خرده ايراد و زمان فعاليت با آن طولاني است . 
عمليات 
پيشين از ضدعفوني بايد اعتنا داشت كه ضد عفوني بر روي تخم مرغ هاي آلوده و ذرات چسبيده كود بر روي آن موءثر نخواهد بود لذا بايد مرحله تخم مرغ را به راه و روش كم آب توسط فرچه ي سيمي يا سمباده قابل انعطاف تميز نمود به طوري كه آسيبي به پوسته وارد نشود . مي بضاعت و توان تخم مرغ ها را در محلول گرم مايع ضد عفوني شسته و يا اسپري نمود . پوشيده شدن مرحله تخم مرغ و درزگير شدن آن توسط ماده اي ضد عفوني از ورود باكتري هاي ثانويه به درون پوسته خودداري كرده و لذا مرگ جنيني را كاهش مي دهد فقط ممكن است اختلالاتي در مصرف اكسيژن عبوري از پوسته توليد شود . 
راه‌هاي 
متفاوت و مقادير لازم ضد عفوني در مجموع در ارتفاع دوره ي انكوباسيون جهت به دست آوردن غلظت هاي مناسب گاز فرمالدئيد دو راه و روش وجود داراست . 
۱- طولاني تر كردن ۳۵ ميلي ليتر فرمالين ۴۰% به ۱۰ گرم بلور پرمنگنات پتاسيم به ازاي هرمترمكعب فضاي هچري كه اين واكنش مدام ياور حرارت مي‌باشد . هيچ وقت پرمنگنات را به مايع اضافه نكنيد . 
برخي از منابع علمي مقادير مختلف تري را توصيه مي نمايند: ۲- از طرز حرارت دادن ۱۰ گرم پودر سفيد پارافرمالدئيد به ازاي هر متر مكعب دور و اطراف . بدين منظور از ظروف الكتريكي با كليد تهيه و تنظيم حرارت قلم به كار گيري مي شود . قبلي از تبخير بايستي مقداري آب به دانه ها طولاني تر نمود تا رطوبت لازمه را جهت تاثير اكثر ساخت نمايد .تبخير ۶۰ ميلي ليتر فرمالين به ازاي هرمترمكعب فضا در فضاي هچري روشي مناسب براي دوري از آلودگي ها در ابتداي عصر هچري براي تخم مرغ هست .استفاده مداوم از فرمالين در ارتفاع انكوباسيون اگر چه ممكن هست سبب ساز زردي پرها و استقبال بيشترمرغداران شود البته معضلات تنفسي ساخت نموده و درصد جوجه آوري را كاهش دهد .استفاده مداوم از گاز فرمالدئيد درطول انكوباسيون ضرر آور است . هميشه اثر فرمالين به غلظت به فعاليت گرفته بستگي ندارد ، بلكه فاكتورهايي از قبيل تبادل هوا ، رطوبت مو جود در محيط و سطوح باطن هچري ها مي تواند مقدار تأثير گاز را تغيير و تحول دهد . 
توجه 
هاي حتمي دركاربرد فرمالين استعمال از فرمالدئيد در اواخر زمان انكوباسيون ممكن هست سبب ساز صدمات تنفسي به جوجه ها شود ، به خصوص مواردي كه غلظت هاي بالاتري تجويز گرديده باشد .از پيامدهاي مصرف بي منش فرمالين ، تأثير آن بر روي دستگاه تنفسي مخصوصا" والا شدن سلول هاي Goblett بر اثر تحريكات فرمالدئيد در جوجه هاست . نتيجه آن توليد و تجمع موكوس در ناي هست . همچنين اين گازها در موكوس آبكي ناي حل شده و PH به سمت اسيدي ميل نموده و اين قضيه سبب وقفه در عمل مژكها و كاهش توانايي در پاك سازي ذرات تنفسي و دست اندركاران بيماريزا در دستگاه تنفسي مي گردد كه در مجموع عملكرد و تندرست پرنده را در روند آن‌گاه به مخاطره مي اندازد .جهت منفعت وري بخش اعظم درب هاي محل ورود و تمامي منافذ در موقع ضد عفوني مي بايست بسته باشند . خروجي هواكش ها و بخاري ها هم بايد با نايلون پوشيده شوند . 
نكات 
ايمني در مصرف فرمالدئيد براي انسان گاز فرمالدئيد زياد سمي مي‌باشد و لذا در موقع مصرف آن بايستي نكات ايمني يگانه نظر گردد:از تنفس گاز فرمالدئيد بايد شديدا" پرهيز شود . در فاصله دو ضد عفوني ، دراطاق تخم مرغ قبلا" مي بايست از نحوه هواكش هاي كاركشته اقدام به بيرون كردن گازها نموده و آن‌گاه وارد اطاق ها و يا اين كه تالار ها شد .درصورت تنفس شديد ، آسيب ديده را به هواي آزاد منتقل و حتما" از يك دستگاه تنفس تصنعي و مصنوعي اكسيژن استفاده بگيريد .هيچ وقت فرمالدئيد را با ضدعفوني كننده هاي كلره به عمل نبريد زيرا فعل و انفعال اين دو تركيب ايجاد گازهاي سمي سرطان زا وبسيار خطرناك براي انسان مي نمايد .در مواقعي كه استعمال از گاز فرمالدئيد ممنوع مي باشد و يا اين كه در شرايطي كه پيشنهاد هاي ايمني را نمي بضاعت انجام داد، از شيوه هاي ديگر ضد عفوني از جمله غوطه ور نمودن تخم مرغ ها در محلول آنتي بيوتيك مي بضاعت استعمال نمود كه روشي مفيد براي در دست گرفتن مايكوپلاسما گالي سپتيكوم و ساير بيماري ها در گله جوجه هاي گوشتي مي باشد .همچنين قرار دادن تخم مرغ ها در معرض نوروروشنايي ماوراء بنفش در محدوده ي طيف ۲۸۰-۱۰۰ نانومتر مي تواند درمقابل دست اندركاران پاتوژن از گزاره اشرشياكولي و سالمونلا زياد اثر گذار باشد .اخيرا" جهت ضدعفوني تالار هاي رشد و تخم مرغهاي هچري از فرمالكس به كارگيري مي شود كه نتايج آن كاملا" رضايت بخش بوده است . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/25 ساعت: ۱۲ توسط:faakhte :

موردها داراي اهميت در خصوص رئيس رشد جوجه بوقلمون

مراقبت بوقلمون در سنين جوجگي، يكي از مشكلترين فرآيند پرورش بوقلمون ميباشد . بوقلمون هاي جوان هم در پيش‌روي كارداران بيماري‌زا كاملاً حساسند از اينرو مي بايست توجه فراواني به آن‌ها مبذول داشت

.

ماشين جوجه كشي

امروزه در اكثر وقت ها كشورها، بوقلمون را بصورت تجارتي و به تعداد زيادي نگه داري ميكنند وتعداد معدودي از شركت ها تصحيح نژادي، سويه هاي تجارتي منحصربه‌فرد به خويش را ارائه ميدهند كه از ضريب تبديل و قدرت رشد دوچندان بهتري نسبت به ديگر نژادها برخوردارند . در طريقه پرورش به فيس صنعتي، مي بايست با ذيل نظر به دست آوردن حالت محيطي تمامي نيازهاي بوقلمون را در لحاظ گرفت تا با تنظيم حرارت، تهويه، بهداشت و بالاخره رده حداكثر فيض مطلوب حائز شود . 
دماي 
مورد نياز دما 
در هفته هاي مختلف بايد به قرار زير باشد: در استارت عصر رويش و در سيستم لانه گرم (گرمايش در كل سالن) دماي لانه را در حدود 34 الي 36 جايگاه سانتي گراد تامين فرماييد و اين دما را در اواخر هفته نخستين به 32 رتبه سانتيگراد برسانيد، بعد از آن دماي آشيانه را در هفته دوم 29 ، هفته سوم 26 ، در هفته چهارم 24 (در تمام اين زمان حرارت سالن نبايد از 24 رتبه سانتي گراد كمتر گردد)، هفته پنجم 21 رتبه سانتي گراد و از هفته ششم تا نقطه نهايي زمان دماي 18درجه سانتي گراد را مراقبت نماييد . در قضيه تامين دماي مورد نياز نژاد هاي صنعتي، حتماً از راهنماي رشد آن نژاد استعمال فرمائيد . 
در روزهاي نخستين جوجه ها نبايد از منبع حرارتي بدور شوند چون ممكن است سوز‌و‌سرما بخورند . در صورتيكه از دستگاه مامان تصنعي و مصنوعي به كارگيري مي‌شود مي بايست دور دستگاه مامان حصاري كشيد تا از آن دور نشوند و يا اگر از هيتر استفاده مي‌گردد بايستي همگي تالار حرارت يكنواخت و مطلوب داشته باشد . 
تهويه 
و رطوبت براي رويش عادي جوجه بوقلمون هواي تازه و تميز ضرورت داراست . با استعمال از پنجره هاي تهويه‌اي و همچنين هواكش‌هاي برقي مي‌توان تهويه را در اختيار گرفتن كرده كه ولي تهويه نبايد سبب ساز سرد شدن تالار گردد . هنگام ورود به تالار مي‌توان وضعيت تهويه را بخوبي تشخيص داد، چون وجود هرگونه بوي نا مناسب عامل عدم و نقص تهويه هست . تهويه نا مناسب از طرفي منجر ناچيز كردن رطوبت مي شود . وجود رطوبت در داخل تالار نيز يكي از نشانه هاي نقص تهويه ميباشد . تالار حفظ جوجه ها مدام مي بايست خشك حفظ شود و در صورتي‌كه خشكي هوا بيش از حد لازم باشد رشد پرها ناچيز شده و وضعيت پرها نامناسب مي گردد . 
بهداشت 
و بهسازي پرهيز و پيش‌گيري از بيماري مستلزم رعايت اصول بهسازي و بهداشت مي باشد . از اينرو بايستي لانه و همينطور وسايل را قبل از ورود و نقطه نهايي هر عصر به خير شست و ضد عفوني نمود . 
فضاي 
لازم فضايي 
كه بايستي در اختيار جوجه بوقلمون باشد: در هفته اول 30 جوجه در هر متر مربع، در هفته 2-4 تعداد 20 جوجه، در هفته 5 -6 تعداد 10 جوجه، در هفته 7 -8 تعداد 8 جوجه، در هفته 9-12 تعداد 5 عدد و در هفته 13-20 تعداد 2-3 بوقلمون در هر متر مربع . 
وسايل 
مراقبت جوجه بوقلمون وسايلي كه براي رشد و نگهداري جوجه بوقلمون به كار مي رود تقريباً مشابه به آن چيزي مي‌باشد كه در رشد جوجه هاي مرغ به عمل مي رود . 
به كار گيري 
از روشنايي براي رويش بوقلمون در 48 ساعت نخستين بايستي در تمام زمان شبانه روز از نوروروشنايي در سالن نگهداري جوجه بوقلمون‌ها به كارگيري كرد . بعد از آن از اين‌كه جوجه بوقلمون‌ها به خوردن و آشاميدن عادت كردند مي بايست به مرور نوروفروغ را كم كرد به طوري كه در سن 2 هفتگي به دستكم اندازه نوروروشنايي رساند . معمولاً ميزان 13- 14 ساعت روشنايي در شبانه روز براي بوقلمون‌ها از سن 2 هفتگي به آن گاه كافي مي باشد . شدت فروغ هم با اهميت مي‌باشد معمولاً در 48 ساعت نخستين مي بايست از نوروفروغ شديد‌تر و آنگاه از نوروفروغ ضعيف‌تر استعمال نمود . طبق آزمايشي كه در انگليس انجام شده، نوروفروغ قرمز‌رنگ و سبز هر دو اثر خير و خوبي از نظر رويش نسبت به نوروروشنايي سپيد در بوقلمون‌ها دارند . البته وقتي كه شدت انوار نام برده به ميزان شدت فروغ سپيد مي‌باشد اختلافي از حيث ميزان رشد در بوقلمون‌ها ديده نشده است، از اينرو به حيث مي رسد زمينه شدت نور و روشنايي مهمتر از رنگ آن است . 
بوقلمون‌ها هم نظير مرغ‌ها در فروغ و روشنايي آبي رنگ قادر به ديدن نيستند از اينرو هنگام به چنگ آوردن آن ها ميتوان از نوروروشنايي آبي رنگ استعمال كرد . به هر هم اكنون استفاده از روشنايي آبي، به مقطع 24 ساعت اثر بدي بر بوقلمون دارااست . 
طرز استعمال كردن از فروغ و روشنايي در رويش بوقلمون ها بستگي به نژاد و شيوه حفظ و بالاخره سن فرستادن آنان به كشتارگاه دارد البته از حيث ارشاد از نوروفروغ مي‌توان به طريقه زير استفاده كرد: 0-6 هفتگي: در 48 ساعت اوليه به طور مستمر از نوروروشنايي استفاده مي‌شود، آن‌گاه ميزان روشنايي را به مرور به 14 الي 18 ساعت ميرسانند (كم كردن نوروروشنايي بايد به طور آرام وتدريجي فيس گيرد) . 
6-22 هفتگي: از 14 ساعت نوروفروغ باشدت اندك استعمال مي شود . 
22-30 هفتگي: بازه نوروفروغ روز را به 10-12 ساعت ميرسانند . 
رشد 
جوجه بوقلمون ها براي 
نگهداري از جوجه بوقلمون بايستي عمليات پايين انجام داد: قبلي از ورود جوجه ها مي بايست تمام وسايل محافظت لانه را شستشو و ضد عفوني كرد و بعد وسايل رشد به دقت چيده شوند . اتومبيل مادر را گرم و يا اين كه هيتر را شفاف كرد و تهويه را در احوال مناسبي قرار اعطا كرد . از ريختن جوجه ها تعداد بيش از حد استاندارد در هر متر مربع بايستي جلوگيري كرد . به قضيه تغذيه جوجه بوقلمون ها هم مي بايست در روزهاي اوليه اعتنا فراواني نمود . 
در شيوه رويش در روي بستر حتماً مي بايست از بستر مناسب به كارگيري كرد . در روزهاي اوليه بايستي بستر را با پارچه و يا برگه پوشاند تا جوجه بوقلمون ها از مواد بستر نخورند (البته بعضي ها از جعبه هايي كه براي حمل و نقل جوجه ها به كار گيري مي شود هم استفاده مي نمايند ولي اين دستور از حيث بهداشتي به هيچ وجه توصيه نمي شود) . وقتي كه جوجه ها نحوه طعام تناول كردن را ياد گرفتند ميتوان ورقه ها را برداشت . 
در بعضي از تالار هاي پيشرفته پرورش بوقلمون از كف هاي توري يا اين كه نرده اي (Wire or Slat Floor) هم استفاده مينمايند . اين كف ها فراوان بهداشتي هست البته گران تمام مي شود و جوجه بوقلمون‌ها نيز نمي‌توانند براحتي روي آن‌ها شيوه بروند و اكثر اوقات ممكن مي‌باشد در گير حزن و ضعف پا و پنجه گردند . 
جوجه بوقلمون‌ها برعكس جوجه مرغ‌ها خوردن و آشاميدن را به خودي خويش خاطره نمي گيرند . ازاينرو مي بايست به آنان فراگرفت . آموختن روش آشاميدن و خوردن يك عدد از اشكالات پرورش بوقلمون هست . براي اين‌كه جوجه بوقلمون ها را به خوردن ترغيب كنند، جمع اي از جو خرد شده، توده اي از شير و برخي از تخم مرغ پخته و خرد گرديده و يا غذاي سبز استعمال مي نمايند . برخي از ساخت كنندگان تعدادي جوجه بوقلمون كهن سال را بين جوجه بوقلمون هاي يكروزه رها مي‌نمايند تا بوسيله آن‌ها ميل كردن و آشاميدن را فراگيرند (كه البته اين خط مش به حافظه ريسك بالاي ابتلا به بيماري در جوجه ها امروزه منسوخ شده مي‌باشد و صرفا در وضعيت روستايي گهگاه از آن استعمال مي‌كنند) . به طور كلي بوقلمون ها نسبت به مرغ ها، بسيار ابله مي باشند به نحوي كه در محافظت بوقلمون به طور طبيعي، اين پرنده همانند مرغ مامان بخوبي از جوجه هاي خود محافظت نمي‌كند، اكثر وقت ها جوجه هاي خويش را تلف مي‌كند و يا اين كه در پيش‌رو پرنده ها ديگر از جوجه هاي خود دفاع نمي كند . همچنين در صورتي‌كه در روي تخم خوابيده باشد ممكن مي‌باشد چند روز سواي خوراك بخوابد و اگراو را بزور جهت ميل كردن طعام از روي تخم بلند نمايند ممكن مي باشد پس از سير شدن فراموش كند كه مي بايست دوباره در روي تخم ها بخوابد از اين جهت ممكن ميباشد با كم غفلت، تخم ها خراب شوند (البته در محيط روستايي و غير صنعتي) . 
جوجه بوقلمون هم دوچندان قليل هوش و بي استعداد مي‌باشد و از اين رو يكي از اشكالات اول پرورش بوقلمون عدم فراگرفتن طرز خوراك ميل كردن و آشاميدن مي باشد . بايد در روزهاي نخستين نهايت دقت و توجه و طاقت را نمود تا جوجه ها طريق ميل كردن و آشاميدن را فرا بگيرند وگرنه در طي روزهاي اوليه شاهد تلفات زياد بالايي خواهيم بود . در رشد جوجه بوقلمون‌ها مي بايست دقت نمود كه قسمت پرورش تا مرز قابليت داراي كناره يا اين كه زاويه نباشد زيرا ممكن هست كه با عده شدن جوجه ها در يك كناره روي هم شاهد تلفات ناشي از خفگي در آن‌ها باشيم . پس خوب تر مي باشد نصيب رشد ما حالت بيضي مثل داشته باشد . بوقلمون ها معمولا در در بين 20 - 28 هفتگي به سن بلوغ ‌مي‌رسند كه ولي اين فرمان بستگي به نوع، سويه و بالاخره كالا دارااست . معمولاً نژادهاي سبك مقداري زود تر از نژادهاي سنگين به سن بلوغ مي‌رسند . فصل جوجه كشي و همچنين طرز محافظت هم قليل و بيش در تسريع يا اين كه تاخير بلوغ اثر دارااست . مورد تشخيص رسيدن به سن بلوغ مضاعف داراي اهميت مي‌باشد چون هنگامي كه پرنده به سن بلوغ ميرسد گوشت از لحاظ كيفيت به حداكثر مرغوبيت خود مي رسد و سپس از آن با چربي به چنگ آوردن تن از كيفيت آن كاسته مي ‌شود . امروزه عملكرد مي شود كه بوقلمون ها را از لحاظ بلوغ زودرس نمايند به اين مفهوم كه زودتر به سن بلوغ برسند . به اين ترتيب مورخ پست كردن بوقلمون ها به كشتارگاه به جلو خواهد به زمين خورد . 
در كشور ايران معمولاً بوقلمون هاي ماده را در 16 هفتگي به بازار ميفرستند زيرا پس از آن ديگر رويش نمي‌كند البته بوقلمون نر را تا 26 هفتگي نگاه مي‌دارند . وزن زنده بوقلمون هاي ماده 5/7 -8 kg و وزن نرها در حدود 12-13kg است (كه ولي اين مقادير براي نژادهاي مختلف متعدد هست و اين اعداد صرفا به رخ متوسط ذكر شده اند) . ضريب تبديل غذايي بوقلمون ها نسبت به سن رويش متفاوت بوده و در نژادهاي صنعتي مدرن معمولاً 5/2 الي 5/3 مي‌باشد يعني به ارتقاء سن نگهداري اين ميزان ارتقاء يافته و به ازاي هر 5/2 الي 5/3 كيلوگرم غذاي مصرفي 1 كيلوگرم وزن زنده به دست مي آيد . امروزه شركتهاي تصحيح نژادي توانسته‌اند اين اندازه را با منش هاي اصلاحي بهبود بخشند . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1397/12/22 ساعت: ۰۸ توسط:faakhte :